Home > Podyplomowe > Zarządzanie i Administracja Projektami > Wrocław > Zarządzanie projektami i ewaluacja - Wrocław - Dolnośląskie

Zarządzanie projektami i ewaluacja

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem DWSSP-Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR"

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie projektami i ewaluacja - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Cel studiów: nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych, w tym pisania skutecznych wniosków. Specyfiką i innowacją programu będzie wskazanie na narzędzia podnoszące standard zarządzania projektem między innymi poprzez wykorzystanie ewaluacji. Szczególny nacisk położony zostanie na ewaluację projektów w praktyce funkcjonowania administracji publicznej. Studia przeznaczone dla:
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone dla: pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, zajmujących zarządzaniem oraz wdrażaniem funduszy strukturalnych, wspólnotowych i innych; pracowników organizacji pozarządowych, osób zajmujących się doradztwem unijnym, pozyskiwaniem funduszy; osób planujących pozyskać środki zewnętrzne w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, osób fizycznych i prawnych współpracujących z administracją publiczną w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
 • Szczegółowe informacje

  Zakres tematyczny studiów:  

  Wykłady wprowadzające:

  Polityka regionalna, rozwój regionalny a zarządzanie projektowe. Perspektywy finansowe 2009-2020 jako potencjalne źródła finansowania projektów. Wprowadzenie do zarządzania projektami: Co to jest projekt? Kontekst zarządzania projektami. Parametry projektu. Klasyfikacja projektów. Cykle życia projektu. Prezentacja wybranych metodyk. Rola kierownika projektu. Struktury organizacyjne a zarządzanie projektami. Portfel projektów. Otoczenie projektu.


  Etap definiowania projektu:

  Założenia teoretyczne oraz cele etapu, produkty etapu, analiza interesariuszy, analiza problemów, studium wykonalności, analiza celów, analiza strategii, wstępna analiza ryzyk.

  Etap planowania projektu:

  Założenia teoretyczne oraz cele etapu, produkty etapu, określanie działań w projekcie, budowanie logicznych powiązań pomiędzy zadaniami, Harmonogramowanie projektu, Analiza zasobów (planowanie zasobów, przydzielanie odpowiedzialności, macierz zasobów), analiza ryzyka (identyfikacja, ocena, planowanie działań zapobiegawczych, monitorowanie i kontrola ryzyka), wykres Gantt'a, podstawy szacowania i budżetowania kosztów, planowanie komunikacji, planowanie zakupów, planowanie jakości, podsumowanie bloku.

  Etap wdrażania projektu:

  Założenia teoretyczne oraz cele etapu, zarządzanie zespołem projektowym (zarządzanie komunikacją w zespole, budowa struktury zespołu, role pełnione w grupie), zarządzanie zmianą w projekcie, dystrybucja informacji, zarządzanie kontraktem, rozliczenia projektu, podsumowanie bloku.

  Etap kontroli:

  Założenia teoretyczne oraz cele etapu, Sprawozdawczość, kontrolowanie projektu metodą earned value – analiza odchyleń budżetu i harmonogramu oraz prognozowanie stanu projektu, kontrola jakości, monitorowanie i kontrolowanie ryzyk, kontrola kosztów, opracowywanie prognoz, monitorowanie wdrażania zmian.

  Etap zamykania projektu:

  Założenia teoretyczne oraz cele etapu, Dziennik dobrych praktyk, Archiwizacja dokumentacji projektowej, Raport zamykający, Odbiór rezultatów i produktów projektu.


  Wprowadzenie do ewaluacji jako jednego z elementów zarządzania projektem:

  Co to jest ewaluacja? Podstawowe pojęcia związane z ewaluacją: definicja UE/KE; pojęcia pokrewne (audyt, kontrola, monitorowanie); funkcje ewaluacji (formatywna, konkluzywna, społeczno-polityczna, administracyjna); zastosowanie ewaluacji (podejmowanie decyzji, podniesienie skuteczności/efektywności, wskazanie kierunków rozwoju, sygnalizowanie pojawiających się problemów, oszacowanie możliwości i ograniczeń, badanie potrzeb, zwiększenie profesjonalizmu, demokratyzacja procesu zarządzania, element uczenia się
  i samodoskonalenia).

  Wykorzystanie ewaluacji w praktyce funkcjonowania administracji publicznej:

  System ewaluacji polityki spójności w Polsce, kluczowe wyzwania stojące przed procesem ewaluacji, ewaluacja jako instrument oceny jakości środków publicznych; ewaluacja w społeczeństwie demokratycznym; ewaluacja jako narzędzie dobrego rządzenia; ewaluacja jako narzędzie podnoszenia jakości; ewaluacja jako narzędzie budowania partnerstwa.

  Klasyfikacja ewaluacji:

  Ze względu na przedmiot; ze względu na cel; ze względu na kryterium wykonawcy; ze względu na termin przeprowadzenia ewaluacji; ramy badania ewaluacyjnego, kryteria ewaluacji.

  Podejście badawcze, proces badania ewaluacyjnego oraz jego uczestnicy:

  Zakres tematyczny ewaluacji (realizacja założeń programu, skuteczność/ efektywność interwencji, trafność i użyteczność osiągniętych produktów i rezultatów, kontekstu społecznego, gospodarczego, prawnego interwencji; trudności realizacji przedsięwzięcia bądź ich kontekstu…); proces ewaluacji (inicjowanie, konceptualizacja, operacjonalizacja, zamawianie ewaluacji, wybór wykonawcy, strukturalizacja, obserwacja, analiza, ocena); etapy planowania ewaluacji (określenie celów, wyznaczenie czasu badania, określenie zakresu ewaluacji, określenie odbiorców, identyfikacja dostępnych danych, określenie regulacji instytucjonalnych, oszacowanie posiadanych zasobów, sformułowanie projektu ewaluacji, określenie sposobu wykorzystania wyników ewaluacji, określenie warunków kontraktu, wybranie ewaluatora, elementy projektu ewaluacji (opis przedmiotu ewaluacji, określenie strategii ewaluacji, określenie partnerów/uczestników/odbiorców ewaluacji), kodyfikacja kluczowych pytań ewaluacyjnych, określenie kryteriów ewaluacji, dobór metod badawczych, określenie próby badawczej, określenie zasobów instytucjonalnych, czasowych, ludzkich, finansowych, opracowanie harmonogramu prac, wyspecyfikowanie zakresu zadań, wymagań i procedur prowadzenia danego badania ewaluacyjnego; określenie formy raportu, określenie sposobów wykorzystania i promocji wyników ewaluacji.

  Etapy realizacji ewaluacji:

  Fazy realizacji badania: strukturalizacja, obserwacja, analiza, ocenaInne informacje związane z Zarządzanie i Administracja Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |