Home > Studia MBA > MBA - Master of Business Administration > Zaoczne > Warszawa > Studia MBA - Warszawa - Mazowieckie

Studia MBA - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polish Open University- Wyższa Szkoła Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia MBA - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  System modułowy Studia MBA w POU trwają 2 lata (4 semestry). Program studiów ma układ modułowy. Każdy z modułów (przedmiotów) stanowi wyodrębnioną całość i pozwala na osiągnięcie konkretnych celów dydaktycznych. Moduły studiuje się w kolejności określonej w programie. Na program MBA składa się 510 godzin obowiązkowych zajęć warsztatowych, repetytoriów oraz wykładów obowiązkowych i otwartych, a także ok. 2400 godzin pracy własnej. Słuchacze mogą korzystać z konsultacji tradycyjnych i elektronicznych. Studia MBA oferowane są w dwóch lokalizacjach: * w Mazowieckim Oddziale POU w Warszawie * w Małopolskim Oddziale POU w Krakowie Kandydatom na studia MBA z województwa dolnośląskiego POU proponuje studia Executive MBA we Wrocławiu. Organizacja studiów w Oddziale Mazowieckim W Oddziale Mazowieckim można wybrać jeden z następujących trybów studiowania: * Zajęcia odbywają się 1 - 2 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 20.30 * Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w soboty w godzinach od 8:30 do 16:00. * NOWOŚĆ! Zajęcia odbywają się średnio raz na 3 tygodnie, w godzinach od 8:30 do 16:00 Organizacja studiów w Oddziale Małopolskim W Oddziale Małopolskim można wybrać jeden z następujących trybów studiowania: * Zajęcia odbywają się w piątki (w godzinach od 17.00 do 20.30) i w soboty (w godzinach od 08.30 do 12.00 lub od 12.30 do 16:00) * Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w soboty w godzinach od 8:30 do 16:00. * NOWOŚĆ! Zajęcia odbywają się średnio raz na 3 tygodnie, w godzinach od 8:30 do 16:00 (zjazdy sobotnio-niedzielne) Rok akademicki Rok akademicki rozpoczyna się 1 września i kończy 30 czerwca roku następnego. Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów: * Semestr I – zimowy– od 1 września do 31 grudnia * Semestr II – letni – od 1 lutego do 31 maja Po każdym semestrze następuje sesja egzaminacyjna, w trakcie której słuchacze zdają egzaminy z poszczególnych przedmiotów. Sesja trwa: * zimowa – po pierwszym semestrze roku akademickiego – od 1 do 31 stycznia * letnia – po drugim semestrze roku akademickiego – od 1 do 30 czerwca
 • Tutuł uzyskany
  MBA
 • Szczegółowe informacje

  Program studiów

  Studia MBA w POU są podzielone na dwa poziomy:

  • Pierwszy daje możliwość gruntownego poznania aktualnych problemów zarządzania, rozwija zdolności analityczne i kompetencje menedżerskie
  • Na drugim poziomie dominuje problematyka strategii, omawiane są procesy podejmowania decyzji strategicznych i wprowadzania zmian w organizacjach

  Poziom I

   

  Semestr I

   Zarządzanie Organizacją
  30 pkt. kredytowych

  Doskonalenie Umiejętności Menedżerskich
  10 pkt. Kredytowych

  Semestr II

  Projekt Innowacyjny
  20 pkt. kredytowych

  Makroekonomia Międzynarodowa
  10 pkt. kredytowych


  Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  10 pkt. kredytowych 

  I i II Semestr: Wykłady: Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii, Makroekonomia - wykłady obowiązkowe dla studentów realizujących studia II stopnia łącznie ze studiami MBA

  Poziom II

   

  Semestr III

  Strategie przedsiębiorstw
  20 pkt. kredytowych

  Finanse strategiczne
  10 pkt. kredytowych 
   

  Semestr IV

  Marketing strategiczny
  10 pkt. kredytowych


  Strategiczne zarządzanie operacjami
  10 pkt. kredytowych 
   

  III i IV Semestr:   English in Management Context
  10 pkt.
  Kredytowych; Wykłady: Badania operacyjne - wykład obowiązkowy dla studentów realizujących studia II stopnia łącznie ze studiami MBA; Dysertacja
  40 pkt. Kredytowych

  OPISY MODUŁÓW

  Zarządzanie organizacją
  Moduł ten, prezentujący zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach gospodarki rynkowej, daje podstawę do studiowania pozostałych modułów MBA. Procesy globalizacji oraz wzrost konkurencyjności wymuszają weryfikację dotychczasowych metod i koncepcji zarządzania. Współczesna myśl menedżerska przesuwa akcent z zarządzania obszarami funkcjonalnymi na zarządzanie procesami. Skuteczny menedżer musi postrzegać firmę jako system powiązań i zależności
   

  Doskonalenie umiejętności menedżerskich
  Istotę modułu stanowi przekonanie, iż każdy powinien się doskonalić stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb. Idea „stawania się kimś więcej, niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu stanowi motyw przewodni modułu. W zajęciach biorą udział zarówno studenci z kilku-, jak i kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Możliwość wymiany doświadczeń staje się w tych warunkach szansą, którą warto w pełni wykorzystać.

  Projekt innowacyjny

  Moduł stwarza słuchaczom możliwość przygotowania i oceny projektów jako przedsięwzięć, których celem jest zaproponowanie i wprowadzenie znaczących i innowacyjnych zmian w organizacji. Praca nad projektami ma charakter zespołowy. Studenci pracują w kilkuosobowych grupach, wspierając się wzajemnie w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów. Następnie grupy podsumowują i oceniają przebieg i wyniki swojej pracy nad projektami.

  Makroekonomia międzynarodowa

  Makroekonomia międzynarodowa zajmuje się zarówno międzynarodowymi stosunkami ekonomicznymi, jak też wszelkiego rodzaju zjawiskami mającymi wpływ na te stosunki. Dyscyplina ta obejmuje swoim zainteresowaniem także działalność podmiotów kształtujących międzynarodową politykę ekonomiczną, takich jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Światowa Organizacja Handlu. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

  Strategiczne zarządzanie operacjami
  Program modułu obejmuje problemy związane ze sprawnym, a zarazem skutecznym kierowaniem działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Omawiane są techniki i metody ułatwiające diagnozowanie organizacji i przystosowanie jej do ciągłych zmian zachodzących zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Kluczowym pojęciem modułu jest strategia operacyjna. Tematyka zajęć koncentruje się wokół wzajemnych związków działalności operacyjnej i zarządzania strategicznego.

  English in Management Context
  Moduł ten pozwala studentom osiągnąć zaawansowany poziom biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim w życiu zawodowym. Po jego zaliczeniu studenci powinni umieć zastosować swoją wiedzę lingwistyczną i biznesową w różnych sytuacjach w zarządzaniu.

  Przekazywane kompetencje i umiejętności to:

  • wygłaszanie prezentacji
  • efektywne posługiwanie się głosem
  • prowadzenie zebrań
  • negocjacje
  • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych
  • pisanie dokumentów biznesowych
  • komunikacja on-line

  Strategie przedsiębiorstw
  Program modułu obejmuje przegląd teorii dotyczących strategii przedsiębiorstw. Jest on ukierunkowany na tworzenie racjonalnego modelu strategii, mającego zastosowanie w praktyce organizacji. Celem modułu jest podsumowanie wiedzy związanej z zarządzaniem strategicznym i równoczesne przygotowanie do właściwego ujęcia zagadnień strategicznych w pracach dyplomowych.

  Finanse strategiczne
  Moduł koncentruje się na zagadnieniach strategicznych, związanych z finansowymi konsekwencjami funkcjonowania organizacji. Pierwsza część zajęć obejmuje analizy przypadków ze styku przedsiębiorstwo- otoczenie, stanowiąc punkt wyjścia do dyskusji. Druga część zajęć przeznaczona jest na analizę systemu zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, w których studenci pracują bądź o których piszą pracę dyplomową. Prowadzący zajęcia pełni rolę moderatora dyskusji, a nie wykładowcy. Taka dyskusja ma ogromne znaczenie praktyczne: żaden podręcznik nie pokazuje równie dobitnie, jak różnorodne formy może przybierać w praktyce zarządzanie finansami.

  Marketing strategiczny
  Wiedza przekazywana w ramach tego modułu ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia przez firmę sukcesu rynkowego. Ukazuje marketing strategiczny jako proces, służący ciągłemu poszukiwaniu przewagi strategicznej. Moduł przedstawia istotę marketingu strategicznego i jego rolę w szybko zmieniającym się, konkurencyjnym środowisku.

  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  Moduł obejmuje kluczowe zagadnienia funkcjonowania organizacji w dynamicznym otoczeniu. W centrum zainteresowań leży tworzenie strategii wpływających na osiągnięcie elastyczności organizacji i jej skuteczne reagowanie na zmiany.

  Dysertacja
  Moduł stanowi ukoronowanie całego programu studiów. Daje studentom możliwość podjęcia oryginalnej pracy badawczej, wymagającej nie tylko niezależnego myślenia i przeprowadzania badań, lecz także zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów.
  Dysertacja musi dotyczyć problemów o znaczeniu strategicznym i spełniać wszystkie wymagania stawiane pracom akademickim na poziomie magisterskim. Zarazem powinna być opracowaniem, w którym, oprócz analizy problemów koncepcyjnych i teoretycznych, dokonuje się oceny ich skutków dla praktyki menedżerskiej, a także formułuje konkretne zalecenia praktyczne.

Inne informacje związane z MBA - Master of Business Administration

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |