Home > Studia MBA > MBA > Zaoczne > Warszawa > MBA Innowacyjna Energetyka - Warszawa - Mazowieckie

MBA Innowacyjna Energetyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiFM- Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły MBA Innowacyjna Energetyka - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem oferty WSHiFM jest prezentacja współczesnej wiedzy technicznej, ekonomicznej i prawniczej w zakresie praktycznie użytecznych instrumentów i metod zarządzania rozwojem innowacyjnej energetyki zarówno w zawodowych przedsiębiorstwach energetycznych jak i w gminach oraz w podmiotach prywatnych. Oferta kładzie nacisk na innowacyjność technologiczną, makro- i mikroekonomię jako dwa filary bezpieczeństwa energetyczno-ekologicznego dostaw energii dla odbiorców. Jest kierowana do bardzo szerokiego otoczenia, obejmującego: Pracowników sieciowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych, gazowniczych i ciepłowniczych, Niezależnych inwestorów w segmencie energetyki rozproszonej, zwłaszcza odnawialnej, a także Pracowników z publicznego sektora samorządowego, zwłaszcza z gmin. Pracowników zajmujących się energetyką w podmiotach prywatnych.
 • Szczegółowe informacje
  BLOK I. Systemy techniczne i technologie energetyczne, w tym wydobywcze. Stan istniejący w
  Polsce i UE

  System elektroenergetyczny. Kierunki zmian w świetle otwartego rynku.
  System gazowniczy. Tendencje rozwoju.
  Systemy ciepłownicze. Analiza i kierunki rozwoju.
  System paliw transportowych. Rozwój i bezpieczeństwo dostaw.
  Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego. Wydobycie i przeróbka węgla.
  Technologie gazowe w ciepłownictwie, elektroenergetyce i transporcie.
  Energetyka odnawialna ? regulacje prawne i perspektywy.
  Infrastruktura pomiarowa i teleinformatyczna rynków energii elektrycznej, gazu i ciepła.
  BLOK II. Energetyka innowacyjna. Rolnictwo energetyczne i biotechnologie energetyczne.
  Wielkoskalowe wytwórcze technologie bezemisyjne w elektroenergetyce

  Innowacyjne małoskalowe technologie wytwórcze
  Uniwersalizacja małoskalowych technologii energetycznych
  Efektywne technologie uŜytkowania energii
  Rolnictwo energetyczne
  Biotechnologie energetyczne
  Zintegrowane technologie energetyczne i energetyczno-ekologiczne
  Elektrownia wirtualna
  Uwarunkowania wdroŜeniowe energetyki atomowej w Polsce
  Perspektywy wdroŜeniowe (na świecie) bezemisyjnych wielkoskalowych technologii wytwórczych
  węglowych
  Perspektywy wdrożeniowe (w Polsce) technologii przeróbki węgla (upłynnianie, zgazowywanie,
  technologie atomowo-węglowe)
  Blok III. Organizacja i zarządzanie. Przemiany w energetyce po 1990 roku, trendy rozwojowe
  Reformy sektorowe, w tym komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw na początku lat
  dziewięćdziesiątych (elektroenergetyka, górnictwo, ciepłownictwo, sektor paliw płynnych)
  Restrukturyzacja przedsiębiorstw energetycznych w Polsce do 2007 roku
  Konwergencja w energetyce - główny trend na świecie
  Globalna konsolidacja właścicielska przedsiębiorstw energetycznych
  Proces budowy grup kapitałowych w polskiej energetyce
  Sieci technologiczno-organizacyjne (przedsiębiorstwa "usieciowane") w energetyce
  Budowa modeli strategicznych przedsiębiorstw energetycznych ukierunkowana na zapewnienie im
  przewagi konkurencyjnej na rynku

  Zarządzanie przedsiębiorstwami energetycznymi z uwzględnieniem formy własności.
  Zarządzanie innowacjami w energetyce
  Outsourcing, samozatrudnienie, telepraca w energetyce
  BLOK IV. Rynek energii. Regulacje prawne, konkurencja
  Rozwój rynków giełdowych ropy naftowej i węgla
  Polskie i unijne regulacje prawne na rynku energii.

  Rynki taryfowe sieciowych nośników energii (energii elektrycznej, gazu, ciepła)
  Opłaty przesyłowe (taryfowe) na rynkach energii elektrycznej i gazu
  Rynki giełdowe energii elektrycznej (i gazu)
  Techniczne rynki bilansujące energii elektrycznej (i gazu)
  Obrót wielotowarowy na rynkach energii elektrycznej
  Regulacja prokonkurencyjna w unijnej praktyce
  Perspektywy reform regulacyjnych w energetyce w Polsce i na świecie
  BLOK V. Ekonomika rynkowa
  Etapy rozwoju analiz ekonomicznych i finansowych w energetyce. Synteza
  Ekonomika monopoli naturalnych (sieciowych/technicznych) i regulacyjnych w energetyce
  Mikroekonomia i ekonomika energetyki otwartej. Metody analiz.
  Zasada TPA jako I etap konkurencji w energetyce sieciowej (monopolistycznej)
  Koszty krańcowe vs przeciętne w energetyce
  ZaleŜność potencjału konkurencji od skali jednostkowych nakładów inwestycyjnych oraz relacji kosztów
  stałych i zmiennych w energetyce
  InŜynieria finansowa na rynkach energii
  Ryzyko i koszt kapitału w energetyce. Finansowanie inwestycji wielkoskalowych i małoskalowych
  Koszty zewnętrzne energetyki i ich internalizacja
  Kwalifikacja projektów inwestycyjnych w energetyce
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i inwestycji energetycznych.
  Koszty referencyjne technologii wytwórczych. Referencyjne stopy dyskontowe dla inwestycji
  sieciowych

  BLOK VI. Wybrane zagadnienia szczegółowe I
  Potencjał polskiego rolnictwa energetycznego
  Mapa drogowa zarządzania bezpieczeństwem energetycznym
  Porównanie scenariusza kontynuacji i innowacyjnego rozwoju energetyki w Polsce w perspektywie
  2020
  BLOK VII. Wybrane zagadnienia szczegółowe II
  Innowacyjna energetyka rozproszona i nowe typy osadnictwa
  System absorpcji środków unijnych w Polsce
  Nauka koncernowa, pracownicy wiedzy w energetyce, e-energetyka
  Public Relations w energetyce.
  Etyka w biznesie energetycznym.
  Korporacjonizm w energetyce. Rola związków zawodowych.
  BLOK VII. Wybrane zagadnienia szczegółowe III
  Szacowanie ryzyka powstawania uszkodzeń urządzeń energetycznych.
  Ubezpieczenie urządzeń energetycznych.
  Ubezpieczenie kredytów na inwestycje energetyczne.
  BLOK VIII. Wybrane zagadnienia szczegółowe IV
  Przesył i dystrybucja gazu ziemnego. Przedsiębiorcy i operatorzy.
  Magazynowanie energii gazowej. Dystrybutor i konsument.
  Bezpieczeństwo dostaw. Problematyka otwartego rynku gazu
  Problemy inwestycji liniowych (paliwa płynne i gazowe, elektroenergetyka).

Inne informacje związane z MBA

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |