Studia Podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Podczas zajęć wykładowcy będą koncentrować się z jednej strony na przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności w zakresie najlepszych praktyk HR. Z drugiej strony zajęcia będą wspierały kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych dla pracowników działów personalnych:
  * umiejętność rozumienia roli i wpływu HR na wyniki organizacji / biznesie,
  * umiejętność zarządzania procesami HR,
  * zarządzanie zmianą,
  * umiejętność budowania relacji, utrzymanie i zarządzanie relacjami,
  * kultura administracyjno – prawno – płacowa.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia adresowane są do pracowników przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi, a także do przedstawicieli działów Human Resources pragnących podnieść swe kwalifikacje oraz do osób na stanowiskach kierowniczych, zarówno dużych, średnich, jak i małych firm, a także do menadżerów zarządzających powstającymi przedsiębiorstwami.
 • Szczegółowe informacje
  Atuty kierunku:
  • Studia przygotowane we współpracy z Advisory Group “TEST” Human Resources, która jest również opiekunem merytorycznym kierunku (Statuetka Najbardziej Poszukiwanej Firmy Doradztwa Rersonalnego,  tytuł i statuetka Przedsiębiorstwa Fair Play).

  • Słuchacze w małych grupach opracowują system zarządzania zasobami ludzkimi dla konkretnej firmy (na podstawie wcześniejszej analizy polityki personalnej) lub rozwiązują case study.
  • Najlepszy w Polsce, rozbudowany program studiów zawierający wszystkie kluczowe elementy zarządzania zasobami ludzkimi – od rekrutacji i selekcji poprzez audyt personalny, assessment center, okresową ocenę pracowników, planowanie rozwoju i szkoleń po zagadnienia związane z fluktuacją pracowników, badania nastrojów, aż po procesy redukcji i outplacement. 
  • Wykładowcami są wyłącznie praktycy opierający swoją wiedzę na osobistych doświadczeniach biznesowych, zapraszamy do współpracy Dyrektorów i specjalistów ds. personalnych, którzy dzielą się swoimi najlepszymi praktykami.
  • Nie marnujemy czasu na pisanie prac teoretycznych - jako pracę dyplomową słuchacze w małych grupach opracowują konkretne procedury i narzędzia HR dla firm i organizacji.
  Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie:
  • przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników (m.in. assessment centre, testy psychologiczne, testy umiejętności),
  • dokonywania oceny pracowników (audyt personalny i ocena okresowa pracowników),
  • motywowania pracowników,
  • tworzenia systemu wynagrodzeń,
  • planowania rozwoju i szkoleń pracowników,
  • kształtowania wizerunku firmy wśród pracowników (PR wewnętrzny),
  • zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie,
  • zarządzania zmianą.
  Program studiów:
   
  Wspomaganie strategicznych celów firmy przez nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • wprowadzenie do zagadnień związanych z aktualnymi trendami w zakresie metod zarządzania personelem,
  • relacje pomiędzy strategią firmy a praktyką zatrudniania, oceny, wynagradzania i rozwoju pracowników,
  • współdziałanie menedżerów i działu personalnego.
  Struktury organizacyjne
  • struktura organizacyjna: zasady budowy poprawnej struktury, metody opisu, typy struktur
  • zasady rozwoju struktur organizacyjnych: wg Greinera, Mintzberga, Radzikowskiego
  • przekształcenie struktury organizacyjnej: diagnoza i prognoza 
  • współczesne tendencje w rozwoju struktur
  Rekrutacja i selekcja kandydatów
  • rynek pracy w Polsce,
  • rynek pracy a Unia Europejska,
  • 12 sposobów rekrutacji pracowników,
  • techniki selekcji pracowników: metoda epizodyczna, zadania problemowe,  wywiad strukturyzowany, testy psychologiczne, testy umiejętności, assessment centre.
  Psychologiczne aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  Zajęcia mają na celu wprowadzenie w wybrane zagadnienia psychologiczne, mające związek z procesami zarządzania personelem.
  Omówione zostaną takie pojęcia jak: osobowość, temperament, motywacja, inteligencja
  Dodatkowo poruszony zostanie temat związany z badaniem i pomiarem tych zmiennych.

  Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  Zajęcia warsztatowe – praca nad case’ami.
  • dyskusja nad zagadnieniami etycznymi w HR
  •  etyka w HR w Polsce.
  Adaptacja nowych pracowników
  • koszty adaptacji
  • narzędzia adaptacji pracowników
  Praca zespołowa
  • ćwiczenia w zakresie budowania zespołów
  • procesy grupowe
  • rozwiązywanie problemów grupowych
  • wykorzystywanie równic i podobieństw członków zespołu
  Współpraca działów personalnych z menedżerami
  • oczekiwania wobec HR ze strony kadry kierowniczej poszczególnych szczebli
  • uzyskiwanie pozycji partnerskiej w relacjach z menedżerami
  Systemy wynagradzania i premiowania pracowników
  • strategia wynagradzania
  • strategia organizacji a system motywacji płacowej
  • nowoczesne systemy motywacyjne
  • identyfikacja strategii wynagradzania oraz sformułowanie polityki płacowej w organizacji
  • wynagrodzenie zmienne
  • aktualne trendy w budowie systemów premiowania i nagradzania
  • struktura oraz system rozliczania dla premii i nagród
  • zasady budowania systemów premiowania
  • płaca zasadnicza
  • tabela wynagrodzeń zasadniczych
  • konstrukcja tabeli wynagrodzeń
  • sposoby ustalania płac zasadniczych
  • analizy benchmarkingowe płac
  • wykorzystywanie raportów płacowych do analizy własnego systemu płacowego
  • porównywanie polityki personalnej na podstawie wyników badań
  Pozafinansowe motywowanie pracowników 
  • psychologiczne aspekty funkcjonowania jednostek
  • budowanie zespołów
  • motywowanie grup projektowych
  • motywacja jednostek
  • systemy motywacyjne obejmujące całość firmy - wykorzystywanie pozafinansowych możliwości zwiększania zaangażowania w pracę
  Ocena okresowa pracowników 
  • ocena okresowa pracowników
  • przygotowanie do wprowadzenia systemu ocen okresowych w firmie
  • ustalanie celów systemu ocen okresowych 
  • organizowanie proces informowania pracowników
  • rodzaje systemów ocen
  • powiązanie systemu ocen z zarządzaniem przez cele
  • przygotowanie narzędzi i procesu oceny okresowej
  • wykorzystanie wyników oceny w przedsiębiorstwie
  • modyfikacja istniejących systemów ocen
  Zarządzanie przez cele
  • motywowanie przez cele
  • wyznaczanie zadań i celów w powiązaniu ze strategią firmy i osobistymi zadaniami działu/pracownika
  • ocena realizacji celów
  • powiązanie zarządzania przez cele z systemem ocen
  • powiązanie zarządzania przez cele z systemem wynagradzania
  Metody rozwoju i szkolenia pracowników
  • tworzenie planów szkoleń
  • coaching
  • mentoring
  • e-learning
  • Plany Kadry Rezerwowej
  • szkolenia wewnętrzne
  • szkolenia zewnętrzne
  • ewaluacja efektów szkoleń 
  Prawne aspekty zarządzania personelem
  • praktyczne zagadnienia prawa pracy
  • umowy o prace (charakterystyka, rodzaje, prawa i obowiązki stron)
  • rozwiązanie umowy o pracę (rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie bez wypowiedzenia, roszczenia pracownicze)
  • wynagrodzenie za pracę
  • odpowiedzialność pracownicza
  • czas pracy
  • urlopy wypoczynkowe
  Audyt pracowników
  • motywy przeprowadzenia audytu personalnego
  • audyt personalny w sytuacji reorganizacji
  • audyt personalny związany z rozwojem pracowników
  • audyt personalny związany z rekrutacją i awansami wewnętrznymi
  • narzędzia audytu
  • assessment, Develoment Centre (kompetencje, harmonogramy, narzędzia)
  Komunikacja wewnętrzna w firmie
  • niesprawna komunikacja jako objaw dysfunkcji w organizacji
  • najczęstsze błędy w komunikacji interpersonalnej
  • metody usprawnienia komunikacji
  • narzędzia komunikacji wewnętrznej w organizacji
  Zarządzanie zmianą w firmie
  • typy reakcji pracowników wobec zmiany
  • psychologiczna dynamika zmiany
  • jak informować o procesie zmian
  • najczęściej popełniane błędy
  • angażowanie kierowników oraz pracowników do procesu zmiany
  • jak zmieniać postawy pracowników
  Konflikty w zespołach pracowniczych
  • najczęstsze przyczyny konfliktów
  • dynamika konfliktu
  • indywidualny styl reagowania w sytuacji konfliktu
  • pseudorozwiązania konfliktów
  • techniki rozwiązywania konfliktów
  Redukcja i programy outplacement 
  • perspektywy zwolnień (firma, pracownicy zwalniani, pracownicy pozostający w firmie otoczenie, potencjalni nowo pracodawcy) i wynikające z tego problemy techniczne i psychologiczne
  • programy redukcji (Programy Dobrowolnych Odejść)
  • charakterystyka programów outplacement
  Coaching  w biznesie

  Budowanie wizerunku pracodawcy

  Alternatywny HR

  CASE STUDY – spotkania z praktykami

  e-learning - wykorzystywanie programu Płatnik

  Konsultacje dyplomowe


  Czas trwania studiów, organizacja i forma zajęć:
  Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć.
  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.
   
  Sposób sprawdzania efektów nauczania:
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, zaliczenie testów semestralnych, przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej. 

Inne informacje związane z zarządzanie zasobami naturalnymi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |