Studia Podyplomowe - Zarządzanie zasobami ludzkimi - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiB- Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie zasobami ludzkimi - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Cel studiów Celem Studiów jest zapoznanie się uczestników zarówno z praktycznymi, jak i teoretycznymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZLL). ZZI postrzega ludzi jako cenne źródło sukcesów firmy i proponuje strategiczne, dalekowzroczne podejście do kierowania i rozwoju zasobów ludzkich. Program Studiów uwzględnia szczególnie takie zagadnienia jak: porozumiewanie się i komunikacja w firmie, pozyskiwanie pracowników, kierowanie i przywództwo, motywowanie.
 • Szczegółowe informacje
  Program:
   Zagadnienie kultury organizacji
  1. Typy kultury organizacji
  2. Diagnoza kultury organizacji
  3. Mechanizmy służące zmianie kultury

   Pozyskiwanie pracowników, rekrutacja i selekcja
  1. Analiza pracy jako podstawa decyzji kadrowych
   Opis stanowiska pracy jego podstawowe składniki
   Metody analizy pracy
   Wartościowanie pracy
   Przykłady kwestionariuszy do analizy stanowiska pracy
  2. Proces selekcji jego etapy
  3. Kryteria doboru kadry na stanowisko pracy
  4. Analiza dokumentów kandydata
  5. Sztuka prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Struktura i plan wywiadu. Sposób zadawania pytan, przykładowe pytania
  6. Obiektywne narzedzia oceny kandydata: przykłady testów i skal ocen. Zasady przeprowadzania testów.
  7. Arkusz oceny kandydata przykłady

   Assessment Centres (ośrodki oceny) jako nowoczesna metoda oceny i selekcji
  1. Podstawowe cechy ośrodków ocen
  2. Przykłady ćwiczeń sytuacyjnych i zadań, sposoby ich wykorzystywania
  3. Jak planować i realizować ośrodki oceny

   System ocen pracowniczych
  1. Wprowadzenie warunki prawidłowego i skutecznego funkcjonowania systemu oceny pracy i pracowników
  2. Cele oceny pracy i pracowników: cel organizacyjny i psychospołeczny
  3. Kryteria oceniania, czyli co oceniamy
  4. Procedury oceniania
  5. Metody i techniki oceniania
  6. Skale kwalifikacyjne jako najbardziej rozpowszechnione techniki oceniania- przykłady skal i zasady wykorzystywania
  7. Arkusz oceny pracownika przykłady
  8. Praktyka rozmów i wywiadów oceniających

   Motywowanie pracowników, zarządzanie wynagrodzeniami
  1. Rodzaje motywacji
  2. Potrzeby człowieka w miejscu pracy
  3. Instrumenty pobudzania motywacji
  4. Płaca jako czynnik motywacyjny
  5. Pozapłacowe sposoby pobudzania motywacji

   Kierowanie ludźmi, style i funkcje kierowania
  1. Wprowadzenie do zagadnien zarządzania. Pożądane umiejetności przywódcy w nowoczesnym zarządzaniu
  2. Kierowanie zespołem pracowników. Cechy efektywnego zespołu. Style kierowania zespołem. Koordynacja działan zmierzających do osiągniecia postawionych celów.
  3. Doskonalenie umiejetnoci społecznych potrzebnych do nowoczesnego zarządzania. Komunikacja jako narzedzie kierowania. Porozumiewanie sie z pracownikami i zasady zjednywania ludzi

   Komunikacja w organizacji
  1. Sieci komunikowania sie w organizacji
  2. Modele przepływu informacji i jego optymalizacja

   Negocjowanie i zarządzanie konfliktami
  1. Schemat prowadzenia negocjacji.
  2. Poznanie trzech stylów negocjowania, styl miekki, twardy i rzeczowy.
  3. Siła negocjatora: analiza SWOT - mocne i słabe strony Firmy.
  4. BATNA jako narzędzie zdobycia przewagi negocjacyjnej

   Stosunki pracownicze komunikacja, współpraca, konflikty
  1. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej tzw. założenia operacyjne NLP na temat komunikowania sie, ćwiczenia ilustrujące te założenia.
  2. Komunikacja i porozumiewanie sie
  3. Techniki słuchania
  4. Wykorzystywanie pytań
  5. Wprowadzenie do zjawiska konfliktów. Konflikt interpersonalny i konflikt grupowy.
   Fazy konfliktu. Przyczyny konfliktów w organizacji. Trzy poziomy konfliktów
  6. Konsekwencje konfliktów w zakładach pracy
  7. Glówne przeszkody w radzeniu sobie z konfliktami.
  8. Style rozwiązywania konfliktów
  9. Konsekwencje wynikające z unikania konfliktów lub stosowania władzy do ich rozwiązywania. Jak ludzie reagują na władze.
  10. Efektywne rozwiązywanie konfliktów - metoda czterech kroków. Metoda trzech pozycji percepcyjnych. Inne techniki wspomagające efektywne zarządzanie konfliktami
  11. Praktyczne metody podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych.

   Zarządzanie czasem
  1. Wprowadzenie znaczenie czasu, rola zarządzania własnym czasem
  2. Proaktywność jako klucz do zarządzania sobą w czasie.
  3. Analiza aktualnej sytuacji twój styl pracy, czyli w jaki sposób wykorzystujesz i tracisz czas. Wykorzystanie różnych narzędzi do oceny stylu gospodarowania czasem i głównych czynników zakłócających, tzw. złodziei czasu.
  4. Praktyczne reguły prawidłowego formułowania celów. Znaczenie posiadania celów, rodzaje celów, kryteria dobrze okrelonych celów.
  5. Zasady i metody efektywnego planowania czasu. Opracowanie systemu planowania czasu. Planowanie czasu za pomocą pięcioetapowej metody ALPEN. Inne metody planowania czasu.
  6. Wyznaczanie priorytetów zasada Pareto oraz matryca zarządzania czasem Eisenhowera. Analiza zadan z punktu widzenia kryterium pilności i ważności. Metody podejmowania decyzji w zarządzaniu czasem.
  7. Zasady motywowania samego siebie jak przeciwdziałać odkładaniu działań na później. Zidentyfikowani nieefektywnych stylów motywowania siebie.
  8. Delegowanie zadań i delegowanie uprawnień. Autodiagnoza umiejetności delegowania. Zasady i poziomy delegowania.
  9. Twoja linia czasu w jaki sposób umysł koduje czas i jak przeżywamy upływ czasu. Techniki wykorzystywania linii czasu do zmiany emocji, planowania i dokonywania zmian w swoim życiu.
  10. Podsumowanie podstawowe sposoby zdobywania dodatkowego czasu.

   Zarządzanie zmianą kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacją
  1. Zmiany w organizacji: aspekt technologiczno-organizacyjny a aspekt społeczno-ludzki zmian
  2. Modele przeprowadzania zmian (przykłady klasycznych koncepcji)
  3. Przyczyny oporu przed zmianami; bariery psychologiczne
  4. Czynniki powodujące lęk przed zmianami
  5. Rola kierownika w stymulowaniu zmian
  6. Etapy przeprowadzania zmian
  7. Praktyka wprowadzania zmian
  8. Metody pozyskiwania zaangażowania załogi
  9. Czy jesteś otwarty na zmiany autodiagnoza
  10. Test na umiejetność wprowadzania zmian

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Naturalnymi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |