Home > Podyplomowe > Rachunkowość Finansowa > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Controlling - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Controlling - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Controlling - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  W trakcie studiów słuchacze: poznają nowoczesne metody i techniki umożliwiające budowę i rozwój systemu controllingu w przedsiębiorstwie, nabywają praktyczne umiejętności wykorzystywania instrumentów controllingu w codziennej działalności biznesowej, zyskując tym samym większą pewność i skuteczność działania.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno - finansowych, głównych księgowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania, specjalistów ds. controllingu oraz dla osób, które w przyszłości chciałyby zajmować podobne stanowiska. Zasady rekrutacji 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą zostać absolwenci wyższych studiów zawodowych, inżynierskich, magisterskich lub innych równorzędnych. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu następujących dokumentów: Niezbędne dokumenty * kwestionariusz osobowy oraz podanie do Rektora WSB (dostępnego również w informatorze oraz w Biurze Informacji i Rekrutacji) * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * 1 zdjęcie legitymacyjne * kserokopia dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto w wysokości 200 zł lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studia Controllingu


  I. Moduł przedmiotów wspomagających

  1. Prawo gospodarcze (8 godz.)
  • elementy prawa cywilnego
  • kodeks spółek handlowych
  • pojęcie i rodzaje działalności gospodarczej
  • pojęcie i rodzaje podmiotów gospodarczych i elementy prawa pracy
  2. System ekonomiczno – finansowy i polityka podatkowa (16 godz.)
  • ordynacja podatkowa
  • finanse publiczne,
  • założenia strategii finansowej przedsiębiorstwa
  • źródła finansowania działalności
  • polityka fiskalna państwa
  • system podatkowy, podatki przedsiębiorstw
  3. Systemy motywacyjne (8 godz.)
  • modele motywacji i teorie motywacji
  • motywowanie za pomocą plac
  • tworzenie efektywnych i motywacyjnych systemów placowych
  • wartościowanie pracy
  • motywowanie pozapłacowe
  4. Psychologiczne aspekty kierowania (4 godz.)
  • psychologia zarządzania kadrami
  • psychologiczne zagadnienia rynku
  • psychologiczne zagadnienie rynku pracy
  • teoria socjotechniki i asertywność
  • strategie komunikowania
  II. Systemy informacyjne rachunkowości

  1. Rachunkowość i analiza finansowa (16 godz.)
  • majątek jednostek gospodarczych i źródła jego pochodzenia
  • zasady sporządzania sprawozdań finansowych ( bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa)
  2. Rachunkowość zarządcza (12 godz.)
  • istota i klasyfikacja kosztów
  • koszty w procesach decyzyjnych
  • analiza progu rentowności
  3. Modele rachunku kosztów i przychodów (12 godz.)
  • tradycyjne systemy rachunku kosztów i wyników
  • rachunek kosztów pełnych
  • struktura i przepływ kosztów pełnych
  • rachunek kosztów zmiennych
  • wielostopniowy i wielkoblokowy rachunek przychodowo-kosztowy
  • ABC (rachunek kosztów działań)
  • rachunek kosztów docelowych
  • rachunek czynników produkcji
  4. Ocena kondycji finansowej firmy (8 godz.)
  • analiza sytuacji majątkowej i finansowej firmy
  • analiza płynności
  • analiza rentowności du Ponta
  • model Altmana.
  III. Controlling strategiczny i operatywny

  1. Wprowadzenie do controllingu (8 godz.)
  • nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • istota controllingu
  • zadania, funkcje
  • typy controllingu, organizacje controllingu, elementy składowe controllingu, instrumentarium controllingowe
  2. Zarządzanie wartością firmy - BSC (zarządzanie kartą dokonań) (8 godz.)
  • istota wartości firmy
  • metody ustalania wartości firmy
  • wykorzystanie zbilansowanej karty dokonań (BSC) do wyznaczania wartości firmy
  • wyróżnienie perspektyw
  • zarządzania firmą
  • cele firmy jako podstawa budowy BSC
  3. Ocena efektywności projektów z elementami inżynierii finansowej (12 godz.)
  • inwestowanie jako element strategii firmy
  • fazy projektu inwestycyjnego
  • warianty realizacji inwestycji
  • szacowanie przepływów pieniężnych inwestycji
  • parametry analizy opłacalności
  • metody uwzględniania ryzyka
  • analiza wrażliwości
  • inżynieria finansowa (m. in. kontrakty terminowe, opcje, venture capital itp.)
  4. Ośrodki odpowiedzialności - zasady funkcjonowania (8 godz.)
  • ośrodki odpowiedzialności w controllingowej koncepcji zarządzania firmą
  • typy ośrodków odpowiedzialności
  • zasady wyodrębniania
  • dostarczanie zadań
  • pomiar i ocena efektów
  • motywowanie ośrodków odpowiedzialności
  5. PPP (planowanie i przygotowanie działań)   (8 godz.)
  • procesy produkcji w przedsiębiorstwie
  • sterowanie przebiegiem produkcji
  • techniczne przygotowanie produkcji.
  6. Budżetowanie przychodów i kosztów (16 godz.)
  • istota, funkcje i etapy budżetowania
  • rodzaje budżetu
  • metody budżetowania
  • struktura budżetu głównego
  • monitorowanie realizacji budżetu
  • analiza odchyleń.
  7. Zarządzanie płynnością finansową (8 godz.)
  • istota płynności
  • płynność a rentowność
  • trwała i doraźna płynność finansowa
  • pomiar płynności finansowej
  • czynniki determinujące płynność finansową
  • zarządzanie zapasami
  • należnościami i zobowiązaniami
  • zarządzania kapitałem pracujących
  8. Regulacja kompetencji (8 godz.)
  • decentralizacja zarządzania delegowanie uprawnień kompetencji i odpowiedzialności
  • tablice kompetencyjne.
  IV. Gra STRATEGICZNA „ Jarmark-Europa” (16 godz.)

Inne informacje związane z Rachunkowość Finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |