Home > Podyplomowe > Rzeczoznawca Majątkowy > Zaoczne > Poznań > Studia Podyplomowe - Wycena Nieruchomości - Poznań - Wielkopolskie

Studia Podyplomowe - Wycena Nieruchomości - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Wycena Nieruchomości - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Absolwenci Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości, którzy chcieliby ubiegać się o licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości, mogą w następnych edycjach uczestniczyć w studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa lub zarządzania. W związku z tym, że programy tych studiów są w części ogólnej spójne z programem ukończonej Wyceny Nieruchomości, istnieje możliwość, za zgodą Rektora, zaliczenia zrealizowanych zagadnień i uczestniczenia w zjazdach obejmujących tematykę dotyczącą tylko pośrednictwa w obrocie nieruchomościami czy też zarządzania nieruchomościami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do osób zajmujących się dziedziną nieruchomości lub zagadnieniami pokrewnymi.
 • Szczegółowe informacje

  Program Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości

  Podstawy wiedzy z zakresu prawa

  • Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości 6 godz.
   Mienie jako kategoria prawa cywilnego; nieruchomość jako składnik mienia; definicje nieruchomości; rodzaje nieruchomości - podział według kryterium podmiotowego i przedmiotowego
  • Stosunki cywilno-prawne 6 godz.
   Osoby fizyczne - zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych; osoby prawne; pojęcie osoby prawnej; rodzaje osób prawnych; rejestry osób prawnych; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; rodzaje jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; sposoby tworzenia jednostek nieposiadających osobowości prawnej; uprawnienia jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej w zakresie gospodarki nieruchomościami; czynności prawne; zasada swobody zawierania umów; rodzaje umów; oświadczenia woli; wady oświadczenia woli, skutki nieważności oświadczeń; reprezentacja uczestników obrotu cywilno-prawnego; przedstawicielstwo; pełnomocnictwo; obrót nieruchomościami przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych; Sposoby rozporządzania prawami do nieruchomości - forma i treść; sprzedaż; zamiana; najem i dzierżawa; użyczenie; darowizna; dziedziczenie oraz wybrane zagadnienia prawa spadkowego; wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego; zasady reprezentowania Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym
  • Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomościami 6 godz.
   Konstytucyjne gwarancje ochrony własności; własność; współwłasność; użytkowanie wieczyste; ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, hipoteka; posiadanie
  • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4 godz.
   Zasady ogólne prawa administracyjnego; struktura i kompetencje organów administracji publicznej; postępowanie administracyjne - organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa; strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy; odwołania; wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji; wydawanie zaświadczeń; postępowanie sądowo-administracyjne
  • Gospodarka nieruchomościami 10 godz.
   Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami; zasoby nieruchomości; cele publiczne; wywłaszczanie nieruchomości; zwroty nieruchomości; obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; prawo pierwokupu nieruchomości; pierwszeństwo nabycia nieruchomości; scalenia i podziały nieruchomości; opłaty adiacenckie; renta planistyczna; zasady zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego; nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; uwłaszczenie osób prawnych
  • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 4 godz.
   Elementy polityki mieszkaniowej Państwa; gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego; nieruchomości lokalowe; odrębna własność lokali w świetle przepisów ustawy o własności lokali; wspólnoty mieszkaniowe; ustanawianie odrębnej własności lokali; towarzystwa budownictwa społecznego; ochrona praw lokatorów; spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich właściwość; spółdzielcze prawa do nieruchomości; przekształcanie spółdzielczych praw do nieruchomości
  • Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych 2 godz.
   Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych; organ ochrony danych osobowych; tryb powoływania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; zadania GIODO; zasady przetwarzania danych osobowych; przypadki, w których przetwarzanie danych jest dopuszczalne; obowiązki administratora danych osobowych; prawa osoby, której dane dotyczą; rejestracja zbiorów danych osobowych
  • Zamówienia publiczne 2 godz.
   Zakres podmiotowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych; zasady udzielania zamówień; tryby udzielania zamówień; wybór najkorzystniejszej oferty
  • Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców 2 godz.
   Pojęcie cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców; podmiot wydający zezwolenie; warunki wydania zezwolenia; przypadki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca nie wymagające uzyskania zezwolenia

  Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości

  • Podstawy ekonomii 8 godz.
   Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej; przedmiot ekonomii; makro- i mikroekonomia; ekonomia pozytywna i normatywna; popyt, podaż, rynek; pojęcie rynku jako kategorii ekonomicznej; elementy rynku: popyt, podaż, cena; krzywa popytu i podaży; mechanizm rynkowy i jego efektywność; równowaga rynkowa; przesunięcie krzywej podaży i krzywej popytu; elastyczność popytu w krótkim i długim okresie; elastyczność podaży w krótkim i długim okresie; interwencja państwa a mechanizm rynkowy; decyzje konsumenta; decyzje producenta; ziemia i kapitał jako czynniki produkcji; kapitał rzeczowy i kapitał finansowy; równowaga i procesy dostosowawcze na rynku usług kapitałowych; cechy dóbr kapitałowych; ziemia i renta gruntowa
  • Nieruchomość jako dobro ekonomiczne 5 godz.
   Cechy nieruchomości i ich wpływ na proces wyceny; cechy fizyczne; cechy ekonomiczne; cechy instytucjonalno-prawne; funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej
  • Rynek nieruchomości 6 godz.
   Pojęcie rynku nieruchomości; rynek nieruchomości jako kategoria ekonomiczna; rynek nieruchomości a sektor nieruchomości; klasyfikacje rynku nieruchomości; miejsce i rola rynku nieruchomości w gospodarce; migracja kapitału i jej wpływ na zmianę wartości dóbr; cechy rynku nieruchomości i ich wpływ na proces wyceny; niejednolitość rynku; niedoskonałość; mała elastyczność popytu i podaży; wymóg fachowej obsługi; lokalny charakter nieruchomości; mała efektywność rynku; duża doza interwencjonizmu publicznego; funkcje rynku nieruchomości; funkcja alokacyjna; funkcja informacyjna; funkcja korygowania wykorzystywania przestrzeni; uczestnicy rynku nieruchomości; inwestorzy; deweloperzy; kredytodawcy; pozostali uczestnicy; cykle rynku nieruchomości; model funkcjonowania rynku nieruchomości; powiązania pomiędzy rynkiem gruntów, rynkiem deweloperskim, inwestorskim i rynkiem kredytowym; badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny; uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości
  • Wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna 4 godz.
   Cena, wartość, koszt; cechy wartości; subiektywizm; względny charakter wartości; dynamiczny charakter wartości; wycena jako próba obiektywizacji rynku; wartość obiektywizująca rynek - wartość rynkowa, wartość dla aktualnego sposobu użytkowania, wartość dla alternatywnego sposobu użytkowania, wartość dla optymalnego sposobu użytkowania; wartość indywidualna jako wartość subiektywna; wartość dla przymusowej sprzedaży i dla przyszłej sprzedaży, wartość bankowo-hipoteczna jako nierynkowe podstawy wyceny; czynniki wpływające na wartość; źródła zmian wartości nieruchomości
  • Elementy finansów i bankowości 4 godz.
   Organizacje i podstawy prawne systemu bankowego w Polsce; formy prawne i procedury zabezpieczenia wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem hipotek na nieruchomościach; wybrane zagadnienia systemu finansowego: pieniądz, klasyfikacje i charakterystyka; stóp procentowych i dyskontowych, charakterystyka podstawowych instrumentów; finansowych
  • Elementy rachunkowości 4 godz.
   Ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości a standardy wyceny; rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych; polityka rachunkowości podmiotu gospodarczego w aspekcie wyboru metod amortyzacji, stawek amortyzacyjnych i metod wyceny aktywów; nieruchomości jako środki trwałe podmiotów gospodarczych. Klasyfikacja i zasady wyceny; nieruchomość jako inwestycje długoterminowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości a klasyfikacja i zasady wyceny; wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych i dla potrzeb podatkowych; podobieństwa i różnice
  • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 6 godz.
   Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa; cele inwestowania na rynku nieruchomości; nieruchomość jako lokata bezpośrednia i pośrednia; ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości; Inwestorzy na rynku nieruchomości; kryteria inwestowania; kryteria tradycyjne (stopa zwrotu, okres zwrotu). Zalety i wady; kryteria oparte na wartości; kryteria dynamiczne; przykłady oceny efektywności inwestycji

  Podstawy wiedzy technicznej

  • Podstawy budownictwa 16 godz.
   Proces inwestycyjny w budownictwie; projekt budowlany; pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu; pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego; konsekwencje samowoli budowlanej; zmiana sposobu użytkowania obiektu; rozbiórka obiektu (decyzja i zgłoszenie); obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego; przeglądy techniczne obiektów budowlanych; prowadzenie książki obiektu budowlanego; przechowywanie dokumentacji technicznej; utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym;
   certyfikacja energetyczna budynku; zasady obliczania powierzchni i kubatury budynków; rodzaje konstrukcji budynków; rodzaje stosowanych materiałów budowlanych i ich charakterystyka; elementy konstrukcji i wykończenia budynków; uszkodzenia. Metody badań uszkodzeń w obiektach; zużycie techniczne obiektów budowlanych. Miary i sposoby jego oceny; zużycie funkcjonalne, środowiskowe. Miary i sposoby ocen
  • Podstawy kosztorysowania 7 godz.
   Analiza uwarunkowań; identyfikacja i inwentaryzacja obiektów; metody przedmiarowania i kosztorysowania. Przykłady

  Podstawy wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

  • Gospodarka przestrzenna 5 godz.
   Podstawy prawne; system planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; rola i znaczenie planów miejscowych; tryb uchwalania; skutki ekonomiczne uchwalania lub zmiany planu miejscowego; prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego; studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu; zarządzanie przestrzenią i prognozy rozwoju lokalnego; zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska
  • Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej 6 godz.
   Podstawy rolnictwa; nieruchomości rolne oraz gospodarstwo rolne; użytki rolne i ich rodzaje; zasady gospodarki nieruchomościami rolnymi; ochrona gruntów rolnych oraz zapobieganie ich degradacji; bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości; podstawy leśnictwa oraz zadrzewienia i zakrzewienia; pojęcia podstawowe dotyczące lasów i drzewostanów; gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa będącymi w zarządzie Lasów Państwowych; plan urządzania lasu oraz uproszczony plan urządzania lasu jako źródło danych o nieruchomościach leśnych; przestrzenny podział lasów; grunty zadrzewione i zakrzewione; parki, ogrody ozdobne i zieleńce
   podstawy gospodarki wodnej; wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym; linia brzegowa; obciążenia nieruchomości przylegających do wód powierzchniowych płynących; zasady korzystania z wód (powszechne, zwykłe, szczególne); ochrona wód (strefy ochronne i obszary ochronne); pozwolenie wodno-prawne

  Podstawy wiedzy z zakresu matematyki, statystyki i ekonometrii

  • Podstawy matematyki finansowej 6 godz.
   Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie; źródła zmiany wartości pieniądza; przyszła wartość pieniądza; oprocentowanie proste; oprocentowanie złożone; rodzaje stóp procentowych; przykłady obliczeniowe; obecna wartość pieniądza; pojęcie dyskontowania stopy dyskontowej i współczynnika dyskonta; obecna wartość jednorazowego dochodu; pojecie przepływów pieniężnych; obecna wartość stałych i zmiennych dochodów
  • Podstawy statystyki i ekonometrii 6 godz.
   Elementy teorii badania zbiorów statystycznych; rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych; statystyki opisowe; przedziały ufności dla średniej i wariancji; elementy weryfikacji hipotez statystycznych; model ekonometryczny i jego elementy; dobór analitycznej postaci modelu; estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów; weryfikacja modelu
  • Metody masowej wyceny 5 godz.

  Rzeczoznawstwo jako zawód - podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego 6 godz.

  • Sytuacja prawna rzeczoznawcy majątkowego
  • Regulacje prawne dotyczące zawodu
   Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego; zakres czynności rzeczoznawcy majątkowego
  • Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność zawodowa
   Definicja działalności zawodowej; wymogi kwalifikacyjne; kształcenie teoretyczne; system nadawania uprawnień zawodowych; doskonalenie kwalifikacji; odpowiedzialność zawodowa
  • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
   Struktura organizacyjna środowiska; zadania organizacji zawodowych; standardy zawodowe oraz kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

  Teoria i praktyka wyceny nieruchomości

  • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 32 godz.
   Definicje wartości nieruchomości; wartość rynkowa; wartość odtworzeniowa; wartość katastralna; wartość bankowo-hipoteczna; wartości nierynkowe; rodzaje podejść, metod i technik szacowania nieruchomości i zasady ich stosowania; podejście porównawcze - sposób postępowania; metoda porównywania parami; metoda korygowania ceny średniej; podejście dochodowe - sposób postępowania; metoda inwestycyjna; metoda zysków; technika kapitalizacji prostej; technika dyskontowania strumieni pieniężnych; podejście kosztowe; metoda kosztów odtworzenia; metoda kosztów zastąpienia; technika szczegółowa; technika elementów scalonych technika wskaźnikowa; podejście mieszane; metoda pozostałościowa; metoda stawki szacunkowej gruntów; metoda kosztów likwidacji
  • Źródła informacji o nieruchomościach 8 godz.
   Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste; postępowanie wieczystoksięowe; treść ksiąg wieczystych; zasady wieczystoksięgowe; wpisy deklaratoryjne i konstytutywne; wypisy z ksiąg wieczystych; kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków). Powiązanie między katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi; ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza; inne źródła informacji o nieruchomościach; informacje ze spółdzielni mieszkaniowych; mapy tematyczne dotyczące obszarów rolnych i leśnych
  • Wycena nieruchomości zurbanizowanych - przykłady 10 godz.
   Wycena niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych; czynniki wpływające na wartość gruntów przeznaczonych pod zabudowę; dobór metody wyceny; dobór źródeł informacji; określenie wartości niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych w podejściu porównawczym oraz w podejściu mieszanym (metoda pozostałościowa); wycena nieruchomości zurbanizowanych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi; dobór metody w zależności od celu wyceny; określenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym oraz w podejściu kosztowym; dobór informacji, baza danych; wycena nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz lokali; mieszkalnych; wybór podejścia i metody w zależności od celu wyceny; określenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym, kosztowym lub dochodowym; wycena nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi; i przemysłowymi (nieruchomości komercyjnych); dobór podejścia i metody w zależności od celu wyceny; czynniki wpływające na wartość nieruchomości i ich praktyczne wykorzystanie w wycenie danego rodzaju nieruchomości; określenie wartości nieruchomości komercyjnych w podejściu porównawczym, dochodowym lub mieszanym
  • Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych - przykłady 8 godz.
  • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz gruntów pod wodami 8 godz.
   Wycena nieruchomości rolnych (ich części) stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska; wycena sadów, ogrodów działkowych, plantacji chmielu, wikliny i upraw choinkowych; wycena szklarni i inspektów; wycena gruntów rolnych zajętych przez budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze i inne urządzenia służące produkcji rolnej (działki siedliskowe); wycena gruntów pod stawami; wycena gruntów pod rowami pełniących funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 6 godz.
   Określenie wartości nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym oraz podejściu dochodowym; określenie wartości nieruchomości leśnych w podejściu mieszanym; określenie wartości gruntu leśnego; określenie wartości drzew oraz drzewostanów jako części składowych nieruchomości; określenie wartości nieruchomości leśnych w podejściu kosztowym; określenie wartości nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych; określenie wartości nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych; położonych w strefie zainwestowania miejskiego udostępnianych publicznie; określenie wartości parków, ogrodów ozdobnych, zieleńców oraz lasów ochronnychpołożonych w strefie zainwestowania miejskiego udostępnianych publicznie; określenie wartości nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych spełniających funkcje ochronne położonych w strefie zainwestowania miejskiego udostępnianych publicznie
  • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 12 godz.
   Wyceny dla celów sprawozdań finansowych; wyceny dla zabezpieczeń wierzytelności; wycena mienia położonego za granicą; wyceny nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin oraz nieruchomości zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej; wartość szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i naziemnej; wycena nieruchomości zajętych pod drogi publiczne; wycena nieruchomości zabytkowych
  • Wycena maszyn i urządzeń 4 godz.
   Przedmiot wyceny – definicje; ocena ilościowa i jakościowa maszyn i urządzeń; ocena rewizyjna i antycypacyjna w ocenie procesu eksploatacji maszyn i urządzeń; metody oceny stanu technicznego. Sposoby wyznaczania zużycia technicznego; istota podejścia kosztowego w wycenie maszyn i urządzeń; metody wyznaczania ceny początkowej; sposoby określania wartości likwidacyjnej; procedura wyceny metodą porównania parami; metoda analizy statystycznej rynku i jej wykorzystanie w wycenie maszyn i urządzeń
  • Wycena nieruchomości w wybranych krajach 4 godz.
   Zróżnicowane podłoża wyceny; dążenie do ujednolicenia zasad wyceny; nurty w wycenie nieruchomości; szkoła brytyjska; szkoła amerykańska; szkoła niemiecka; porównanie szkół; polska metodyka wyceny na tle metodyk zachodnich; międzynarodowe i Europejskie Standardy Wyceny
  • Zasady sporządzania operatu szacunkowego 4 godz.
   Funkcja operatu szacunkowego; treść i forma operatu szacunkowego; wyciąg z operatu szacunkowego; zasady aktualizacji operatu szacunkowego

  Zagadnienia uzupełniające

  • Wycena podmiotów gospodarczych 8 godz.
   Formy organizacyjne przedsiębiorstw; Rodzaje wartości przedsiębiorstwa; cele i funkcje wyceny przedsiębiorstw; analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na potrzeby jego wyceny; zasady wyceny przedsiębiorstw; według wartości substancji materialnej; według wartości dochodowej; według wartości odtworzeniowej; według notowań na rynku kapitałowym; metody mieszane
  • Doradztwo na rynku nieruchomości 4 godz.
   Obszar i zakres działalności rzeczoznawcy majątkowego jako doradcy na rynku nieruchomości; metody i narzędzia pracy rzeczoznawcy majątkowego jako doradcy; rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa; przykłady doradztwa
  • Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej 3 godz.
   Uwarunkowania rozwoju rynków nieruchomości; przegląd rynków nieruchomości

  Umiejętności interdyscyplinarne

  • Sztuka argumentacji 4 godz.
   Skuteczne porozumiewanie się; aspekt werbalny i niewerbalny; umiejętność słuchania i mówienia; zachowania asertywne; umiejętność przekonywania
  • Wybrane zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami 4 godz.
   Istota zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości; prawa i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości; organizacje zawodowe pośredników i zarządców

  Seminaria dyplomowe i egzamin 25 godz.

  280 godzin zajęć
  10 miesięcy nauki
  12 zjazdów

Inne informacje związane z Rzeczoznawca Majątkowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |