Studia Podyplomowe - Przedsiębiorczość Alternatywna na Obszarach Wiejskich - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Przedsiębiorczość Alternatywna na Obszarach Wiejskich - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Cele, zadania oraz adresaci studiów
  Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i naukowych osób posiadających tytuł magistra inżyniera, inżyniera lub licencjat, w zakresie wiedzy ułatwiającej stymulowanie, organizowanie i wspomaganie aktywności przedsiębiorczej, alternatywnej względem działalności rolnej. Przewiduje się, że słuchaczami studiów będą osoby zajmujące się rozwojem lokalnym i regionalnym, tworzeniem miejsc pracy na wsi oraz bieżącym wspieraniem działalności gospodarczej, w tym doradztwem i szkoleniami w omawianym zakresie.
  Uczestnicy, po ukończeniu studiów, złożeniu pracy końcowej i zdaniu niezbędnych egzaminów, otrzymają Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych, stosownie do przepisów Ustawy z dn. 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym”.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagania ogólne
  Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest złożenie lub przedstawienie:
  • pełnej dokumentacji (zgłoszenie uczestnictwa w Studium),
  • dyplomu ukończenia studiów *) lub zaświadczenia o absolutorium,
  • kwestionariusza osobowego,
  • dowodu osobistego *),
  • dowodu wniesienia opłaty za uczestnictwo.
  *) do skopiowania w Sekretariacie Studiów.
  Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia jest:
  • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
  • złożenie pracy końcowej (dyplomowej), jej obrona i zdanie egzaminu końcowego.
 • Szczegółowe informacje
  Organizacja Studiów
  Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym, obejmującym 8 trzydniowych zjazdów odbywających się raz w miesiącu (czwartek – sobota, średnio 8 godz. zajęć dziennie)
  Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowców, konwersatoriów, seminariów i laboratoriów. Szczegółowy plan studiów zostanie ogłoszony na niniejsze stronie Internetowej.

  Informacje uzupełniające

  Kadra dydaktyczna
  Kadrę stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej oraz wybitni specjaliści i praktycy.

  Materiały i pomoce dydaktyczne
  Słuchacze Studiów otrzymują podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia, mogą też korzystać z czytelni i biblioteki WSTE.

  Zasady regulaminowe uczestnictwa
  1. Uczestnicy Studiów obowiązani są do systematycznego uczęszczania na zajęcia oraz przygotowania się do nich zgodnie ze wskazówkami prowadzących.
  2. Dopuszczalna absencja wynosi 20% czasu trwania zajęć szkoleniowych.
  3. Uczestnik nieprzestrzegający regulaminu Uczelni, dyscypliny studiów i obowiązujących terminów zaliczeń, może zostać skreślony z listy uczestników, a w przypadku jego skierowania przez firmę, o fakcie skreślenia powiadamia się jego pracodawcę.

Inne informacje związane z Rolnictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |