Home > Podyplomowe > Specjalizacja BHP > Zaoczne > Łódź > Studia Podyplomowe - BHP - Łódź - Łódzkie

Studia Podyplomowe - BHP - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - BHP - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym uzyskanie uprawnień przewidzianych przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109 poz. 704 z późn. zm.). W szczególności absolwenci zdobędą wiedzę i opanują umiejętności w zakresie: 1. identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, 2. metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, 3. prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, 4. ergonomicznej analizy stanowisk pracy, 5. ustalania i analizowania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, 6. metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 7. opracowywania, wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 8. popularyzacji i promocji problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych lub planujących podjąć zatrudnienie w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wszystkich innych osób, których charakter pracy wiąże się z odpowiedzialnością za zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie i pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Za zgodą Rektora Szkoły w studiach mogą uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów wyższych. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest: * posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (preferowane kierunki techniczne lub przyrodnicze), za zgodą Rektora wymóg ten nie dotyczy studentów ostatnich lat studiów wyższych * przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, a przed rozpoczęciem zajęć, uczestnicy otrzymają niezbędne informacje o programie studiów i sprawach organizacyjnych.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: BHP

  W trakcie studiów słuchacze zapoznani zostaną z aktualną wiedzą dotyczącą oceny ryzyka zawodowego i ograniczania zagrożeń zawodowych oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Aby zapewnić jak najlepsze przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, duży nacisk położono na ukształtowanie u absolwentów umiejętności prak­tycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

  FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zastosowanie metod aktywizujących słuchaczy pozwoli na nabycie przez nich umiejętności stosowania zdobywanej wiedzy w praktyce. Uczestnicy studiów otrzymają podczas zajęć materiały dydaktyczne.

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ Program studiów: ogółem 210 godzin dydaktycznych, wykładów połączonych z ćwiczeniami. Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez dwa semestry, po 105 godzin w każdym semestrze, w systemie zaocznym: w piątki w godz. 1630-2030 i soboty w godz. 830-1630, w salach Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, ul. Wodna 34.

  WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW Warunkiem ukończenia studiów jest:
  • zaliczenie wykładanych przedmiotów poprzez uzyskanie wpisów w KARCIE ZA LICZEŃ.

  • pozytywna ocena i obrona napisanej PRACY KOŃCOWEJ.
  Dodatkowym warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla studentów ostatnich lat studiów wyższych jest okazanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

  Tematy prac końcowych zostaną ustalone z uczestnikami studiów. Tematy te powinny być związane z wykonywaną lub planowaną do wykonywania działalnością zawodową.

  KADRA PROWADZĄCA ZAJĘCIA Zajęcia prowadzone będą przez kadrę naukową wyższych uczelni związaną z praktyką gospodarczą i przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną pracy, a także organów kontroli nad warunkami pracy.

  Ramowy Program


  Nazwa przedmiotu      Liczba godzin   


  1.     Podstawy prawne systemu ochrony pracy w Polsce i regulacje międzynarodowe     10    
  2.     Regulacje prawne w zakresie ochrony pracy     15    
  3.     Podstawy fizjologii pracy     10   
  4.     Wybrane problemy psychologii pracy     10    
  5.     Zastosowania ergonomii w ochronie pracy     10    
  6.     Charakterystyka uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia czynników środowiska pracy     15    
  7.     Ogólne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy     15    
  8.     Eliminowanie zagrożeń występujących przy wybranych procesach technologicznych     20    
  9.     Podstawy systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy     20    
  10.     Ocena ryzyka zawodowego wiążącego się z wykonywaną pracą     15    
  11.     Metody pracy służb BHP     25    
  12.     Wybrane zagadnienia metodyczne kształcenia osób dorosłych     20    
  13.     Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w pracy w przedsiębiorstwie     10  
  14.     Pierwsza pomoc przedlekarska     10   
  15.     Praca końcowa - seminarium

Inne informacje związane z Specjalizacja BHP

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |