Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo, Higiena i Ochrona Środowiska Pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo, Higiena i Ochrona Środowiska Pracy - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia są przeznaczone dla osób pracujących w służbach BHP lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze, a także wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.
 • Szczegółowe informacje
  Studia trwają 2 semestry i  zawierają 255 godzin zajęć. Studia  będą  prowadzone systemem zaocznym. Przewiduje się odbywanie zjazdów średnio co 2 tygodnie. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konsultacji.

  Uczestnicy studiów posiądą wiedzę i umiejętności do realizowania m. in. następujących obowiązków mieszczących się w zakresie działania służb bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
  • Analizowania zagrożeń w miejscu pracy, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zapobiegania zagrożeniom poprzez udoskonalenie techniczne stanowisk pracy, stosowanie środków ochrony, działań w zakresie programów poprawy warunków BHP w przedsiębiorstwie.
  • Oceniania środowiska pracy (czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne). Oceny uciążliwości pracy. Fizycznego rozplanowania miejsca pracy (przestrzeń, wymiary oraz rozmieszczenie maszyn i urządzeń kontrolnych). Metod pracy (fizyczne i psychiczne wymagania, przepływ informacji). Środków bezpieczeństwa (środki fizyczne służące ograniczaniu zagrożeń). Sugerowania ergonomicznych zasad w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących miejsc pracy. Stosowania obowiązujących norm i standardów. Kontrolowania zabezpieczenia maszyn i urządzeń stwarzających zagrożenie. Eliminowania zagrożeń związanych z ręcznym przenoszeniem materiałów. Stosowanie przepisów przeciwpożarowych. Stosowanie zasad pierwszej pomocy.
  • Współpracy w ustalaniu głównych zadań przedsiębiorstwa w celu poprawy warunków pracy. Uczestniczenia w określaniu zakresów odpowiedzialności i podziale zadań w dziedzinie poprawy warunków pracy. Porównywania i przewidywania zmian warunków pracy, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie w wyniku prowadzonej polityki przez kierownictwo (ekonomiczne, techniczno-organizacyjne, społeczne). Mobilizowania pracodawców pracowników nadzoru i pracowników do przestrzegania przepisów BHP. Upowszechniania informacji o stanie i kierunkach poprawy warunków BHP w przedsiębiorstwie. Kontrolowania i oceniania zgodności działań przedsiębiorstwa z krajowymi i międzynarodowymi normami i standardami.
  • Respektowania warunków związanych z przestrzeganiem zasad higieny pracy.
  • Gromadzenia informacji dotyczącej problematyki BHP, a w szczególności: dokumentów i protokołów związanych z działalnością przedsiębiorstwa w sprawach BHP, niezbędnych aktów prawnych, materiałów szkoleniowych, protokołów dotyczących oceny stanu zagrożeń, okresowego badania lekarskiego pracowników.
  • Mobilizowania pracowników do właściwych zachowań i postaw wobec zagadnień BHP (konkursy, nagrody i premie, wykorzystywanie propozycji pracowników itp.).
  • Organizowanie szkoleń pracowniczych.
  • Współdziałania w ochronie środowiska naturalnego, współuczestniczenia w działalności mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska związanych z procesami pracy.
  W podsumowaniu, po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnicy powinni posiadać wiedzę i umiejętności do wypełniania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wynikających z przepisów prawnych dotyczących służb BHP.

  Zakres programowy obejmuje następujące zagadnienia:
  1. Szkolenie i popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
  2. Prawna ochrona pracy.
  3. Ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników z wymaganiami BHP.
  4. Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy.
  5. Ergonomia.
  6. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym.
  7. Hałas.
  8. Drgania mechaniczne.
  9. Oświetlenie pomieszczeń pracy.
  10. Zagrożenia elektromagnetyczne.
  11. Aerozole występujące w środowisku pracy.
  12. Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy.
  13. Zagrożenia mechaniczne.
  14. Zagrożenia stwarzane przez maszyny produkcyjne.
  15. Energia elektryczna i elektryczność statyczna.
  16. Poważne awarie chemiczne.
  17. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe.
  18. Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy.
  19. Środki ochrony indywidualnej.
  20. Pierwsza pomoc.
  21. Ćwiczenia terenowe.
  Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnicy powinni posiadać wiedzę i umiejętności do wypełniania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wynikających z przepisów prawnych dotyczących służb BHP.


Inne informacje związane z Bhp

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |