Home > Podyplomowe > Bhp > Zaoczne > Radom > Badania i Pomiary Czynników Środowiska Pracy - Studia Podyplomowe - Radom - Mazowieckie

Badania i Pomiary Czynników Środowiska Pracy - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Badania i Pomiary Czynników Środowiska Pracy - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Cele
  - praktyczne przygotowanie absolwentów studiów podyplomowych do badania i wykonywania pomiarów
  czynników szkodliwych i uciążliwych w zakładzie pracy w ramach prowadzonej obsługi i nadzoru BHP,
  - po uzyskaniu potwierdzenia posiadania kwalifikacji i uprawnień współpraca z akredytowanymi laboratoriami badawczymi środowiska pracy – np. IOiOP „CON-LEX”.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla czynnych zawodowo pracowników słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy posiadających wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub ukończone studia podyplomowe BHP oraz co najmniej 2 –letni staż pracy.
 • Szczegółowe informacje
  REKRUTACJA NA STUDIA
  Zasady:
  - w studiach podyplomowych mogą uczestniczyć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studia magisterskie, inŜynierskie, licencjackie),
  - rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych,
  - o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń,
  - warunkiem przyjęcia na studia jest złoŜenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie wpłaty wpisowej,
  - zgłoszenia na studia można dokonywać w trybie on-line lub osobiście w Dziekanacie Studiów Podyplomowych WISBiOP

  ORGANIZACJA STUDIÓW
  - uruchomienie studiów podyplomowych zależy od liczby zgłoszeń /min. 25 osób/,
  - w przypadku nie uruchomienia studiów z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów osobom, które dokonały wpłaty wpisowego przysługuje zwrot pieniędzy w wysokości dokonanych wpłaty,
  - rozpoczęcie zajęć po zebraniu grupy słuchaczy,
  - studia trwają dwa semestry,
  - zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
  - program studiów obejmuje 160 godzin / w tym 67 godziny ćwiczeń laboratoryjnych/,
  - zajęcia są organizowane w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych zarówno w formie tradycyjnej jak i przez Internet w systemie e-learning oraz ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych,
  - ćwiczenia laboratoryjne w grupach 10-osobowych realizowane przy współpracy Laboratorium Badań Środowiska Pracy przy Instytucie Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX” posiadającego: akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – Certyfikat AB 1070 z dnia 2 lipca 2010r., 2001 Certyfikat Kompetencji Jednostki Edukacyjnej CIOP-PIB JE-3/2001 - od roku, Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy CIOP-PIB - od roku 2005.
  - Uczelnia dysponuje 2- i 3-osobowymi pokojami gościnnymi w cenie 35 PLN z 1 nocleg.
  - istnieje moŜliwość odbycia 6 miesięcznej praktyki zawodowej w Laboratorium Badawczym Środowiska Pracy „CON-LEX” stanowiącej jeden z warunków uprawniających do uzyskania certyfikatu kompetencji specjalisty do spraw pomiarów grupy określonych czynników środowiska pracy.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  Warunkiem ukończenia studiów jest co najmniej:
  - 80% frekwencja na zajęciach,
  - uzyskanie zaliczenie wszystkich przedmiotów,
  - zdanie testowego egzaminu końcowego.

  Absolwenci otrzymują:
  - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wg wzoru MENiS, wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu,
  - ozdobny DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH,
  - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wybranym zakresie wydane przez Instytut Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX” - LBŚP,
  - po odbyciu praktyki zawodowej i spełnieniu określonych warunków certyfikat kompetencji specjalisty ds. pomiarów czynników środowiska pracy.

  RAMOWY PLAN STUDIÓW

  (*) – hałas i drgania mechaniczne na stanowisku pracy, pola elektromagnetyczne, czynniki chemiczne i pyły
  (**) – oświetlenie elektryczne, mikroklimat środowiska pracy ( zimny, umiarkowany, gorący), obciążenie fizyczne (wydatek energetyczny),obciążenie psychiczne i umysłowe

  Podstawowe pojęcia i wielkości
  Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
  Modelowanie zagrożeń
  Statystyczna analiza zagrożeń zawodowych
  Walidacja i niepewność metod badawczych
  Termowizja w ocenie warunków pracy
  Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
  Czynniki uciąŜliwe w środowisku pracy

Inne informacje związane z Bhp

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |