Studia Podyplomowe - Audyt Wewnętrzny i Kontrola Finansowa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Audyt Wewnętrzny i Kontrola Finansowa - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego, pozwalającej na kompleksowe i profesjonalne wypełnianie zadań realizowanych w działach zajmujących się problematyką audytorską. Studia mają zapoznać słuchaczy z metodami pracy audytora wewnętrznego, a także wyposażyć słuchaczy w kluczowe umiejętności z zakresu planowania i przeprowadzania audytu wewnętrznego, rozszerzyć wiedzę na temat metod usprawniania procesów zarządzania organizacją poprzez m.in. doskonalenie systemów kontroli wewnętrznej, w tym kontroli finansowej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Zasady rekrutacji: * O przyjęcie na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) * Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych * Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegółowe informacje
  Praktyczny chrakter studiów
  Zajęcia mają formę warsztatów, ćwiczeń i wykładów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania. Przekazywanetreści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej.

  Korzyści
  Słuchacze studiów mają możliwość pogłębienia wiedzy oraz zdobycia umiejętności audytorskich. Program studiów jest tak skonstruowany, by umożliwić słuchaczowi przygotowanie do egzaminu na Audytora Wewnętrznego. Uczestnicy Studia adresowane są do pracowników urzędów centralnych, wojewódzkich i lokalnych, komórek audytu wewnętrznego, instytucji finansowych, przedsiębiorstw oraz administracji samorządowej.

  Wykładowcy
  Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Wyższej Szkoły Bankowej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz praktycy z
  dziedziny kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania.
  Praktyczny charakter studiów
  Zajęcia mają formę warsztatów, ćwiczeń i wykładów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania. Przekazywane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej.

  Program studiów
  1. Finanse publiczne 30 godz.
  podstawy teorii finansów publicznych środki, dochody i wydatki publiczne podmioty i jednostki organizacyjne sektora publicznego system podatkowy w Polsce * budżet państwa planowanie, wykonanie i sprawozdawczość * budżet jednostek samorządu terytorialnego planowanie, wykonanie i sprawozdawczość * zagadnienie dotyczące dyscypliny finansów publicznych * pomoc publiczna
  2. Zamówienia publiczne 10 godz.
  zasady udzielania zamówień publicznych * procedura przetargowa * umowy w sprawach zamówień publicznych
  3. Rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych 24 godz.
  organizacja rachunkowości budżetowej * rachunkowość prowadzona w jednostkach samorządu terytorialnego * wycena majątku publicznego * ewidencja wybranych kont jednostek budżetowych * specyfika rachunkowości zakładów budżetowych * specyfika rachunkowości gospodarstw pomocniczych * sprawozdawczość budżetowa i finansowa
  4. Kontrola wewnętrzna i kontrola finansowa 16 godz.
  funkcje kontroli i rodzaje kontroli * kryteria, standardy i procedury kontrolne * system kontroli w państwie * instytucje kontroli
  zewnętrznej * audyt KE i ETO, OLAF * pojęcie kontroli finansowej * rodzaje kontroli finansowej * model COSO
  5. Audyt wewnętrzny zagadnienia ogólne 12 godz.
  pojęcie audytu wewnętrznego * identyfikacja, analiza i zarządzanie ryzykiem * szacowanie ryzyka w zakresie gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi * analiza ryzyka przy opracowaniu planu rocznego i realizacji zadań audytowych
  6. Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego 16 godz.
  przygotowanie planu audytu wewnętrznego * przygotowanie programu zadania audytowego * przeprowadzenie zadania
  audytowego * składanie sprawozdań * audyt sprawdzający * metody zapewnienia dobrej jakości pracy audytora
  7. Warsztaty z metodyki przeprowadzania audytu 12 godz.
  analiza potrzeb audytu * analiza ryzyka * program zadania audytowego * metody analityczne i rodzaje procedur analitycznych * analiza trendu * analiza wskaźnikowa i analiza prognostyczna * dokumenty robocze * ścieżka audytu * kwestionariusz samooceny * lista kontrolna * sprawozdawczość w zadaniu audytowym
  8. Standardy pracy audytorów wewnętrznych 4 godz.
  standardy audytu wewnętrznego * kodeks etyki audytora wewnętrznego * karta audytu wewnętrznego
  9. Wybrane zagadnienia z mikroekonomii 8 godz.
  organizacja procesów gospodarczych, rola państwa w gospodarce * formy rynku, jednostki sektora finansów publicznych jako uczestnicy wymiany rynkowej
  10. Finanse przedsiębiorstw 4 godz.
  czynniki produkcji * gospodarowanie zasobami jednostki * ocena racjonalnego wykorzystania majątku trwałego * gospodarowanie majątkiem obrotowym * problematyka wykorzystania kapitałów
  11. Podstawy prawa gospodarczego i prawa pracy 16 godz.
  zasady prowadzenia działalności gospodarczej * umowy cywilnoprawne w działalności jednostek sektora finansów publicznych * prawo pracy * ustawa o służbie cywilnej
  12. Administracja publiczna 16 godz.
  administracja publiczna zagadnienia ogólne * ustrój administracji publicznej:
  centralnej, terenowej administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego * procedury administracyjne * odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez administrację * ochrona informacji niejawnych
  13. Zasady komunikacji społecznej: audytor - kontrolowani 4 godz.
  podmioty komunikacji społecznej w procesie audytu * skuteczne porozumiewanie się * radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
  14. Seminarium podyplomowe 8 godz.

  miesiące nauki 9
  liczba godzin 180
  liczba zjazdów 10
  liczba godzin dodatkowych szkoleń 8-20

Inne informacje związane z audyt finansowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |