Home > Studia I Stopnia > Architektura i Urbanistyka > Zaoczne > Bielsko-Biała > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Architektura Krajobrazu - Bielsko-Biała - Śląskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Architektura Krajobrazu - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Architektura Krajobrazu - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Studia pierwszego stopnia [inżynierskie] na kierunku „architektura krajobrazu” realizowane w trybie stacjonarnym (studia dzienne) trwają 3,5 roku, tj. 7 semestrów, a w trybie niestacjonarnym (studia zaoczne) 4 lata, tj. 8 semestrów. Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Umożliwią one absolwentom podejmowanie studiów drugiego stopnia [magisterskich] na kierunku „architektura krajobrazu” w szkołach publicznych [państwowych] i prywatnych stosownie do ich indywidualnych ofert dydaktycznych. Łączny wymiar kształcenia na studiach stacjonarnych wynosi 2695 godzin a na studiach niestacjonarnych 1705 godzin.
 • Praktyki
  Program studiów powinien przewidywać 12 tygodni praktyki zawodowej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywnie zdany egzamin dojrzałości (matura) oraz złożenie wymaganych przez Uczelnię dokumentów
 • Tutuł uzyskany
  Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
 • Szczegółowe informacje
  Studia kierunek Architektura Krajobrazu
  wymagania ogólne

  Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zająć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.

  Kwalifikacje absolwenta

  Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien posiadać umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielągnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielągnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi sią projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielągnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

   
  Studia kierunek Architektura Krajobrazu
  sylwetka absolwenta
  Absolwent studiów zawodowych kierunku architektura krajobrazu otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do:

      * wykonania prac inwentaryzacyjnych terenowych obiektów krajobrazowych
      * pełnienia funkcji pomocniczych w strukturach administracji samorządowej
      * wykonania czynności technicznych w zespołach projektowych architektury krajobrazu (prac            kreślarskich, wizualizacji komputerowych)
      * wykonywania prostych prac projektowych w zakresie urządzania ogródków przydomowych,            niewielkich terenów zieleni w obszarach urbanistycznych i wiejskich (z wyłączeniem zespołów        zabytkowych, ogrodów zabytkowych i otoczenia kubatur zabytkowych) oraz elementów małej        architektury w niezabytkowych zespołach urbanistycznych i wiejskich
      * a także obsługi technicznej w strukturach administracyjnych parków narodowych, parków                krajobrazowych i innych obszarów krajobrazu prawnie chronionych.

  Absolwent powinien posiadać umiejętność tradycyjnego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz być przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treści, funkcje i formy krajobrazu. Powinien również posiadać wiedzę w zakresie ekonomicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem oraz tworzenia i funkcjonowania obiektów krajobrazowych.
  Studia kierunek Architektura Krajobrazu - minimum programowe
  Program kierunku Architektura krajobrazu jest zbudowany na obowiązującym minimum programowym uchwalonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.
  Studia kierunek Architektura Krajobrazu
  standardy nauczania

   
  Grupy przedmiotów i minimalne obciążenia godzinowe
  A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO    255
  B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE    360
  C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE    615
  Razem:     1230

  Studia kierunek Architektura Krajobrazu
  Przedmioty w grupach i minimalne obciążenia godzinowe

  A.PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO    255

  1. Przedmiot humanistyczny, ekonomiczny lub prawny    45
  2. Elementy informatyki    30
  3. Język obcy    120
  4. Wychowanie fizyczne    60
  B. PRZEDMIOTY POSTAWOWE    360
  1. Botanika i fizjologia roślin    60
  2. Ekologia    30
  3. Fizjografia    60
  4. Gleboznawstwo    30
  5. Podstawy geodezji i kartografii 45
  6. Rysunek odręczny    90
  7. Inżynieria i ochrona środowiska    45
  C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE    615
  1. Szata roślinna    180
  2. Materiałoznawstwo    45
  3. Grafika inżynierska    45
  4. Budownictwo i konstrukcje    45
  5. Historia architektury i sztuki ogrodowej    30
  6. Teoria i zasady projektowania    30
  7. Projektowanie zintegrowane    180
  8. Urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu    60
  Studia kierunek Architektura Krajobrazu - praktyki

Inne informacje związane z Architektura i Urbanistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |