Studia I Stopnia-Badania Opinii i Rynku - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Badania Opinii i Rynku - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania kształci profesjonalnie przygotowane kadry dla wszystkich przedsiębiorstw (w tym i instytucji prowadzących rekrutację i szkolenie kadr), dla instytucji prowadzących badania opinii i rynku, dla organów administracji lokalnej. Program kształcenia zapewnia dużą różnorodność przekazywanych treści nauczania, co pozwala absolwentom swobodnie poruszać się na rynku pracy i być gotowym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych. Socjologię należy uznać za optymalny profil kształcenia gwarantujący elastyczność planowania kariery zawodowej. W programie studiów duży nacisk położono na szeroko rozumianą sferę zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż w tym obszarze - jak wynika z licznych obserwacji - wzrasta w ostatnim okresie zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: 1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis) + kserokopia, 2. podanie wypełnione drukowanymi literami (druk dostępny w Dziale Promocji i Rekrutacji oraz do pobrania bezpośrednio ze strony), 3. cztery matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 4. kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu, 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku (zaświadczenie powinno uwzględniać nazwę wybranego kierunku studiów, np fizjoterapia i być wystawione nie wcześniej niż 12 m-cy wstecz), 6. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu, 7. mężczyźni - książeczkę wojskową do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Kireunek: Socjologia
  Specjalność: Badania Opinii i Rynku

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwenci socjologii dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów, z uwzględnieniem praktyk studenckich, mogą stać się poszukiwanymi pracownikami działów personalnych i szkoleniowych różnorodnych firm i organizacji, specjalistami w dziedzinie badań społecznych, czy wreszcie osobami odpowiedzialnymi za public relations, kontakty instytucji z klientami i mediami. Istotną umiejętnością będzie także tworzenie i wykorzystywanie technik komunikacji międzyosobowej w relacjach przedstawiciel instytucji - klient, co łączy się z rosnącą popularnością postępowania w sytuacjach tzw. „pierwszego kontaktu”.


  BADANIA OPINII I RYNKU


  Celem kształcenia w tym zakresie jest zapoznanie studentów z etapami procesu badawczego w socjologii, przekazanie umiejętności samodzielnego formułowania problemów badawczych, projektowanie badań. Studenci zapoznają się z najważniejszymi metodami badawczymi, posiądą podstawowe umiejętności konstruowania narzędzi badawczych do badań surveyowych, realizowania badań terenowych oraz interpretowania i wykorzystywania uzyskanych wyników. Specyfika przekazywanej wiedzy ukierunkowana będzie na potrzeby prowadzenia badań opinii społecznej i badań rynku.

  PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

  Metody i techniki badań socjologicznych
  Konstruowanie narzędzi badawczych
  Zbieranie i weryfikacja danych terenowych
  Analiza danych ilościowych z zastosowaniem pakietu SPSS
  Metodologia badań jakościowych
  Psychologia konsumenta
  Techniki badań marketingowych
  Seminarium licencjackie

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |