Home > Studia I Stopnia > Służba Bezpieczeństwa > Zaoczne > Pułtusk > Studia I Stopnia- Administracja Organów Ochrony Prawnej - Pułtusk - Mazowieckie

Studia I Stopnia- Administracja Organów Ochrony Prawnej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Administracja Organów Ochrony Prawnej - Zaoczne - Pułtusk - Mazowieckie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Administracja
  Specjalnośc: Administracja Organów Ochrony Prawnej


  Założenia ogólne

  Programy i plany studiów na kierunku administracja zostały opracowane zgodnie ze standardami kształcenia opublikowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po dokonaniu standaryzacji przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Obejmują one wszystkie składniki treści programowych, tj, 360 godzin dydaktycznych w grupie treści podstawowych i 195 godzin dydaktycznych w grupie treści kierunkowych. Łącznie liczba godzin dydaktycznych na studiach prowadzonych w trybie stacjonarnym wynosi 1806 w ciągu 6 semestrów, a w trybie niestacjonarnym – 1080 godzin dydaktycznych w ciągu 6 semestrów. Przeprowadzone analizy wskazują, że przyjęta liczba godzin dydaktycznych, uzupełniona samokształceniem w trybie określonym dla każdego przedmiotu, pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów dydaktycznych i uzyskanie pożądanego profilu absolwenta.

  Programy zostały zbudowane według systemu przedmiotowo – zagadnieniowego, co implikuje konieczność właściwego planowania, a szczególnie korelacji międzyprzedmiotowej. Przedmioty teoretyczne (podstawowe) realizowane są w formie wykładów; znacząca ilość treści programowych zakłada formę konwersatoriów. Obie te formy – w zależności od potrzeb – uzupełnia się ćwiczeniami.

  Znaczącym uzupełnieniem programów są przedmioty fakultatywne, wybierane przez studentów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, których zadaniem jest zarówno pogłębienie wiedzy studentów w określonym obszarze, jak też rozszerzenie horyzontów poznawczych i nadanie studiom charakteru nie tylko stricte zawodowego, lecz również akademickiego. W tym ujęciu program studiów będzie najbardziej zbliżony do potrzeb administracji, oczekiwań pracodawców, a także stanowić będzie dla absolwentów istotny argument podnoszący ich wartość na rynku pracy tak w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

  Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata.

  Program studiów prowadzony jest w systemie ETCS, zapewniającym porównywalność i w konsekwencji uznawanie dyplomów w krajach Unii Europejskiej. Oferta programowa jest na bieżąco aktualizowana.

  Sylwetka absolwenta

  Misją Wydziału Administracji jest kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry urzędniczej, dysponującej zarówno podstawową wiedzą z zakresu administracji i prawa, jak też wiedzą ogólnohumanistyczną i obywatelską.

  Uzyskując tytuł licencjata absolwent posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk o państwie, prawie i administracji, integracji europejskiej i prawa wspólnotowego. Przygotowany jest do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Potrafi też samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa umiejętnością jego stosowania w praktyce.

  Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołem.

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu etyki, zarówno ogólnej, jak i zawodowej, umiejąc zastosować tę wiedzę w praktyce. Posiada także znajomość mechanizmów podejmowania decyzji politycznych na poziomie lokalnym i jest przygotowany do udziału w instytucjach społeczeństwa obywatelskiego.

  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

  Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Specjalność administracja organów ochrony prawnej

  Studia kształcą wysoko kwalifikowaną kadrę urzędniczą dla potrzeb sądów, prokuratur oraz kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, a nadto przygotowują potencjalną kadrę kierowniczą dla ich pionów administracyjnych.

  Celem kształcenia jest nauczenie słuchaczy umiejętności obsługi powyższych instytucji, kancelarii i osób. Wymaga ona, w pierwszej kolejności, przyswojenia sobie podstaw wiedzy prawniczej w takim stopniu, aby wykonujący swój zawód rozumiał istotę swojego działania.

  Te podstawy to: teoria rozmaitych gałęzi prawa, mechanizmy tworzenia i funkcjonowania prawa, wiedza o działaniu i współdziałaniu rozmaitych instytucji prawnych.

  Oprócz teorii przedmiotem kształcenia jest nauka wyspecjalizowanych technik biurowych:

  - umiejętności przygotowywania projektów dokumentów
  -znajomości cech wymaganych dla tych dokumentów;

  - znajomości ich prawidłowego obiegu, rejestrowania i archiwizowania
  - wiedzy, jakie dokumenty wystawiają i jakich potrzebują kooperujące z daną jednostką inne organy ochrony prawnej;

  - biegłości w posługiwaniu się współczesną techniką biurową zarówno od strony obsługi urządzeń, jak i wykorzystywania ich zdolności informatycznych.

  Trzecim zakresem kształcenia jest przyswojenie sobie przez absolwentów: wymaganych w tym zawodzie norm i zachowań etycznych, umiejętności sprawnego komunikowania się z innymi ludźmi.

Inne informacje związane z Służba Bezpieczeństwa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |