Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Poznań > Studia I Stopnia - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Zasoby ludzkie są kluczowym czynnikiem sukcesu każdej firmy i instytucji. Dlatego tak ważną kwestią jest prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej, począwszy od właściwego doboru pracowników, prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji, poprzez organizacją efektywnego systemu motywacji, szkoleń i pakietów świadczeń socjalnych, kończąc na odejściu pracownika z przedsiębiorstwa. To wszystko sprawia, że osoba odpowiedzialna za zarządzanie kadrami musi posiadać bardzo wysokie kwalifikacje w zakresie wiedzy specjalistycznej a także umiejętności interpersonalnych. Program studiów dla specjalizacji Zarządzanie zasobami ludzkimi został dostosowany do najnowszych tendencji na światowych rynkach tak, aby kształcić w tej dziedzinie profesjonalistów poszukiwanych na rynku pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Osoby zgłaszające się na studia licencjackie powinny posiadać następujący komplet dokumentów: * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki, * cztery aktualne fotografie, * kserokopię dowodu osobistego, * kserokopię książeczki wojskowej, * numer NIP-u, PESEL, * podanie o przyjęcie na studia, * życiorys, * dowód wniesienia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  Podejmując naukę w PWSBiJO, masz możliwość samodzielnego kształtowania ścieżki studiów. W trakcie studiów decydujesz o typie studiów, jaki chcesz ukończyć, specjalności lub specjalizacji, na jakich chcesz się kształcić oraz umiejętnościach, jakie chcesz nabyć. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych szybko zmieniających się realiach gospodarczych.

  Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu systemowi studiów, w którym odpowiednio ułożone bloki przedmiotowe pozwalają na dokonywanie kolejnych ważnych wyborów, sukcesywnie z semestru na semestr. Na program studiów składają się następujące bloki przedmiotów:

      *
        Przedmioty wykształcenia ogólnego - w tym bloku występują przedmioty z takich dziedzin, jak: język obcy, socjologia, psychologia, a także realioznawstwo.
      *
        Przedmioty podstawowe - w tym bloku znajdują sią przedmioty niezbędne dla każdego ekonomisty. W jego ramach studenci uczą się więc ekonomii, matematyki, statystyki, finansów, informatyki, prawa, podstaw zarządzania, podstaw marketingu.
      *
        Przedmioty specjalizacyjne są zróżnicowane w zależności od wybranej specjalności lub specjalizacji studiów. Od II roku studiów proponowany jest również blok przedmiotów do wyboru. Pozwala on studentom rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności. Studenci uczęszczają również na seminaria dyplomowe (zależnie od typu studiów), na których zdobywają specjalistyczną wiedzę, związaną z tematyką pisanej pracy.

  Wybór kierunku, specjalizacji oraz trybu studiów

  Składając dokumenty w Biurze Rekrutacji , kandydaci muszą wybrać kierunek oraz tryb studiów. W PWSBiJO można studiować na kierunkach filologia angielska oraz zarządzanie w trybie dziennym i zaocznym.
  Studenci dokonują wyboru specjalizacji studiów pod koniec pierwszego roku. Uruchomienie poszczególnych specjalizacji zależy od zainteresowania studentów.

  Studia te nauczą Cię:

      *
        Jak zorganizować nabór nowych pracowników,
      *
        Jak sprawnie i profesjonalnie przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji,
      *
        W jaki sposób motywować personel do efektywnej i kreatywnej pracy,
      *
        Jak zbudować system szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników,
      *
        Jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową.

  W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę:

      *
        Jak stworzyć pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa w otoczeniu,
      *
        Jak stworzyć misję i wizję firmy, Jak opracować i wdrożyć strategię marketingową,
      *
        Jak zbudować profesjonalny plan marketingowy,
      *
        W jaki sposób przeprowadzić badania marketingowe,
      *
        Jak pozyskać klienta oraz zapewnić sobie jego lojalność.
   
   
  Grupy językowe


  O przyjęciu do konkretnej grupy zaawansowania językowego decyduje wynik testu kwalifikacyjnego z wybranego języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna. Z testu tego zwolnione są wszystkie osoby legitymujące się międzynarodowym certyfikatem kompetencji językowych (np. TOEFL, FCE, CAE, ZD, ZMP, BSICO, DELF i inne).

  Szkoła zapewnia każdemu studentowi indywidualny tryb nauczania języków obcych, dostosowany do stopnia jego zaawansowania, a także tempa przyswajania i utrwalania nowej wiedzy.

  Program studiów oparty jest na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz sprawdzonych, europejskich wzorcach kształcenia specjalistycznego. Studia umożiwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Słuchacze mają możliwość stałego kontaktowania się z Uczelnią, także drogą elektroniczną.

  Naszą misją jest wspomagać edukacyjnie polskich pracowników i polski biznes na konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej.

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |