Studia I Stopnia - Zarządzanie Turystyka i Hotelarstwem - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie Turystyka i Hotelarstwem - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Zarządzanie turystyką i hotelarstwem Studia mają za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie nowoczesnych kadr, które w sposób profesjonalny będą zarządzać instytucjami świadczącymi usługi turystyczne: hotelami, biurami podróży, ośrodkami wypoczynkowymi i szkoleniowymi, gospodarstwami agroturystycznymi i innymi podmiotami z tego sektora. Na specjalności ,,zarządzanie turystyką i hotelarstwem" student zdobędzie wszechstronną wiedzę na temat gospodarki turystycznej. Zyska praktyczne umiejętności w zakresie zastosowania wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej w różnych sektorach turystyki, hotelarstwa i rekreacji. Szczególne istotne będą umiejętności obejmujące finanse, demografię, statystykę oraz badania rynkowe. Wiedza z zakresu geografii turystyki, ekologii, fizjologii oraz dziedzictwa kulturowego ułatwi absolwentom systemowe zarządzanie nowoczesnymi usługami turystycznymi. Otrzymają oni wiedzę z zakresu analizy rynku turystycznego - poznają potrzeby i motywy wyjazdów turystycznych, ekonomicznych problemów działalności jednostek obsługi ruchu turystycznego, nowoczesnych metod organizacji turystyki, a także umiejętności niezbędne do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych i rozwoju sektora turystycznego. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom pełniej realizować wizję rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce. Studenci będą mieli okazję doskonalić znajomość języków obcych oraz poznawać kulturę i języki innych narodów. Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z: - projektowaniem i zarządzaniem atrakcjami turystycznymi, - projektowaniem funkcji obiektów sportowo-rekreacyjnych i zakładów hotelarsko-gastronomicznych, - zarządzaniem obiektami sportowo-rekreacyjnymi, - zarządzaniem obiektami hotelarskimi, - tworzeniem i realizacją polityki turystycznej w administracji samorządowej i centralnej, - promowaniem atrakcyjności turystycznej regionów, - tworzeniem produktów turystycznych. Przewidywane miejsca pracy: - obiekty hotelarskie i inne obiekty noclegowe, - biura podróży, agencje turystyczne, - administracja samorządowa (wydziały, referaty ds. turystyki, promocja miast, informacja turystyczna, biura organizacji imprez itp.); - organizacje społeczne - Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, przedsiębiorstwa branżowe świadczące usługi dla turystów. Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów: - opiekun w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, - pilot wycieczek, - przewodnik, - kurs prowadzenia negocjacji.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły*
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Zarządzanie Turystyka i Hotelarstwem


  Charakterystyka


  Misja:
  1. Cele kształcenia
  Studia mają za zadanie przygotowanie specjalistów do pracy w przedsiębiorstwach branży turystycznej, szczególnie na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą klientów i gości.  Absolwent specjalności ma rozumieć czym jest usługa turystyczna (hotelarska) i na czym polega jej realizacja, powinien umieć określić wymagania związane z realizacją usługi, potrafić wskazać wytyczne projektowe dla produktu turystycznego, usługi turystycznej, hotelarskiej.  Osoba kończąca studia winna posiadać wiedzy w zakresie turystyki i hotelarstwa oraz umiejętności zawodowe wystarczające do zajmowania stanowisk kierowniczych w branży – także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

  Kompetencje:
  2. Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy
  Absolwent będzie miał wiedzę z zakresu obsługi gościa, organizacji i techniki pracy biurowej, w tym obsługi urządzeń i korzystania z oprogramowania komputerowego. Będzie rozumiał i znał potrzeby klientów i umiał kierować podażą usług zapewniając satysfakcję klientowi. Wśród istotnych elementów nabytej wiedzy specjalistycznej, należy podkreślić, że absolwent dysponować będzie wiedzą o najnowocześniejszych zasadach zarządzania personelem pracującym w bezpośrednim kontakcie z klientami. Absolwent będzie także znał i rozumiał problemy etyki zawodowej.

  3. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych
  Kształcenie w zakresie języków obcych odbywa się na różnych poziomach. Nauka języka obejmuje  naukę języka potocznego oraz zawodowego. Formy kształcenia: lektoraty, konwersatoria.

  4. Umiejętności zawodowe
  Absolwenci specjalności przygotowani są do podejmowania pracy u touroperatorów, w obiektach świadczących usługi hotelarskie oraz innych przedsiębiorstwach branży turystycznej. W placówkach tych mogą realizować różne zadania oraz pełnić funkcje o bardzo zróżnicowanym charakterze.

  Przygotowanie praktyczne
  5. Rodzaje i formy kształcenia praktycznego

  1. laboratoria
  2. zajęcia szkoleniowe w biurach podróży, obiektach świadczących usługi hotelarskie
  3. zajęcia praktyczne
  4. praktyki studenckie w biurach podróży, obiektach świadczących usługi hotelarskie.

  6. Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę oraz  umiejętności zdobyte w trakcie studiów.

  1. obsługi klienta
  2. prowadzenie negocjacji
  3. protokołu dyplomatycznego
  4. pilota wycieczek
  5. przewodnika.

  Perspektywy zatrudnienia    
  7. Uprawnienia do wykonywania zawodu
  Absolwent specjalności rozumie i zna potrzeby klientów i umie kierować podażą usług zapewniając satysfakcję klientowi. Absolwent dysponuje wiedzą o najnowocześniejszych zasadach zarządzania personelem pracującym w bezpośrednim kontakcie z klientami. Zna i rozumie problemy etyki zawodowej.        

  8. Możliwości zatrudnienia – przewidywane stanowiska i miejsca  pracy
  Absolwenci specjalizacji przygotowani są do podejmowania pracy w biurach podróży, obiektach hotelarskich oraz innych, świadczących usługi hotelarskie. Dotyczy to zarówno małych indywidualnych przedsiębiorstw, jak i dużych struktur sieciowych. W placówkach tych mogą realizować różne zadania oraz pełnić funkcje o bardzo zróżnicowanym charakterze. Miejscami zatrudnienia mogą być także: inne przedsiębiorstwa branży, świadczące usługi dla turystów, a także administracja samorządowa, biura turystyczne oraz statki pasażerskie. Mogą również kierować serwisem podróżniczym w instytucjach, które samodzielnie zajmują się realizacją usług w innych sektorach i produkcją.

  Uzupełnienie wykształcenia
  9. Możliwości wskazania do dalszego kształcenia na kolejnych poziomach 
      studiów.

  1. AWF Kraków
  2. AWFiS Gdańsk
  3. AWF Poznań
  4. AE Poznań
  5. AMG Gdynia
  6. WSE Warszawa.

  10. Możliwości podejmowania studiów za  granicą.

  1. Austria
  2. Szwajcaria
  3. Niemcy
  4. Wielka Brytania
  5. Stany Zjednoczone

  Specjalizacje
  11. Profile dyplomowania

  1. ORT - obsługa ruchu turystycznego
  2. PT – polityka turystyczna
  3. TU – turystyka uzdrowiskowa
  4. GT – geografia turystyki
  5. P i ZT – planowanie i zagospodarowanie turystyczne
  6. H – hotelarstwo
  7. AGR – agroturystyka
  8. KJ – kompetencje językowe (jedynie studia stacjonarne)

Inne informacje związane z Zarządzanie Turystyką

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |