Studia I Stopnia - Ubezpieczenia Zdrowotne i Kontraktowanie Usług Medycznych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Ubezpieczenia Zdrowotne i Kontraktowanie Usług Medycznych - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Specjalność ta skierowana jest do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką ubezpieczeniową i znajomością różnych aspektów i problemów związanych kontraktowaniem usług medycznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia rozliczeń z NFZ i kosztowo efektywnego zarządzania zasobami. Studenci tej specjalności zapoznają się z teorią i praktyką ubezpieczeń zdrowotnych, funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego w Polsce i Unii Europejskiej, technikami komunikacji, mediacji, negocjacji i marketingiem usług medycznych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskiePDF zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Ubezpieczenie Zdrowotne i Kontraktowanie Usług Medycznych

  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów)

  Możliwości zatrudnienia

   
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach specjalisty w strukturach NFZ, placówkach ochrony zdrowia lecznictwa podstawowego, specjalistycznego, szpitalnego, rehabilitacji, indywidualnej praktyce lekarskiej itp.

  Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań człowieka, zborowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji. Potrafi rozpoznawać biologiczne, środowiskowe, demograficzne, społeczne i psychologiczne zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi, realizować kontrolę o ocenę stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym. Posiada umiejętności w zakresie gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej, wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Otrzymane wykształcenie pozwala absolwentom kierunku Zdrowie Publiczne podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych, w zakładach opieki społecznej, urzędach administracji publicznej, domach dziecka, ośrodkach resocjalizacji, ośrodkach uzdrowiskowych i rekreacyjnych, firmach i zakładach pracy, w tym w zakładach pracy chronionej, firmach szkoleniowych, ośrodkach oferujących zabiegi SPA, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, w placówkach dla przewlekle chorych, zakładach aktywności zawodowej, ośrodkach wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, zakładach opieki paliatywnej i hospicjach oraz wszelkich placówkach świadczących pomoc rodzinom i osobom wymagającym pomocy.

  Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, podstawy filozofii i etyki, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy ergonomii, metodyka pisania pracy dyplomowej, wychowanie fizyczne.

  Przedmioty podstawowe: podstawy prawa, podstawy ekonomii, podstawy socjologii, podstawy psychologii, podstawy demografii, podstawy ochrony środowiska, podstawy biostatystyki, propedeutyka medycyny, nauka o człowieku.

  Przedmioty kierunkowe: propedeutyka zdrowia publicznego, podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, podstawy epidemiologii, ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podstawy polityki społecznej i zdrowotnej, problemy zdrowia w skali międzynarodowej, organizacja ratownictwa medycznego, podstawy żywienia człowieka, podstawy zdrowia środowiskowego, kwalifikowana pierwsza pomoc.

  Przedmioty specjalnościowe


     1. Podstawy prawne zawierania kontraktów

     2. Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce

     3. Systemy opieki zdrowotnej w wybranych krajach europejskich

     4. Kontraktowanie usług medycznych

     5. Techniki negocjacji

     6. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia

     7. Rynek ubezpieczeń w Polsce i na świecie

     8. Programy zdrowotne

     9. Psychologia i socjologia zarządzania

    10. Marketing usług medycznych

    11. Ekonomika ochrony zdrowia

Inne informacje związane z ubezpieczenia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |