Home > Studia I Stopnia > Socjologia > Zaoczne > Kraków > Studia I Stopnia - Socjologia organizacji i zarządzania - Kraków - Małopolskie

Studia I Stopnia - Socjologia organizacji i zarządzania - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem MWSZ-Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia organizacji i zarządzania - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Studia na kierunku socjologia ze specjalnością socjologia organizacji i zarządzania wychodzą naprzeciw aktualnym potrzebom na rynku pracy. Studia mają przygotować absolwenta do podjęcia pracy z zakresu organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi (HR), public relations, doradztwa zawodowego. Absolwent będzie przygotowany do przeprowadzenia selekcji odpowiednich osób na określone stanowiska, związane z dużą odpowiedzialnością. Ponadto oczekuje się, że po ukończeniu studiów I stopnia, absolwent będzie przygotowany analizy rynku pracy i zachodzących na nim przemian, zastosowania swojej wiedzy socjologicznej w szerokim spektrum badań, rozumienia znaczenia socjologicznych teorii wyboru zawodowego w pracy w HR, rozwijania aktywności badawczej (przygotowanie warsztatu pracy, samodzielne posługiwanie się metodami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi - Human Resources), prawidłowego stosowania i interpretowania podstaw prawa (np. prawo pracy, prawo administracyjne), jak również badania opinii publicznej, współpracę z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, działania w zakresie reklamy i public relations.
 • Praktyki
  Praktyki studenckie na kierunku socjologia obejmują łącznie 5 tygodni (dwa tygodnie w II i trzy tygodnie w III semestrze studiów). Praktyki są realizowane w profesjonalnych firmach zajmujących się doborem i selekcją pracowników oraz organizacją i zarządzaniem pracą w poszczególnych sektorach firmy. Program praktyk obejmuje m. in.: poznanie zasad funkcjonowania firmy, przedsiębiorstwa i organizacji pracy, zapoznanie się z dokumentacją niezbędną do zapewnienia prawidłowej realizacji procesu rekrutacyjnego, organizacji pracy pracowników, podziału obowiązków, przygotowanie projektów rekrutacyjnych na nowe stanowiska pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI PRZYJĘCIA: 1. Złożenie w dziekanacie następujących dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale * podanie (druk dostępny w dziekanacie) * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie * 4 fotografie (legitymacyjne) * aktualna książeczka zdrowia sanitarno-epidemiologiczna(książeczka sanepidu) * kseropia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko osób zdających nową maturę) 2. Odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Dokonanie stosownych opłat.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I stopnia na kierunku socjologia organizacji i zarządzania w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie obejmują, zgodnie z obowiązującymi standardami programowymi dla studiów socjologicznych przedmioty kształcenia ogólnosocjologicznego, przedmioty zawierające specjalistyczną wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, ekonomii, marketingu, informatyki, public relations, psychologii społecznej stosowanej, komunikacji społecznej, a także różne formy praktyk w instytucjach administracji państwowej, firmach zajmujących się badaniem opinii społecznej oraz specjalistycznych firmach odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi i procesy rekrutacyjne dla różnych klientów z kraju i zagranicy.

  Wybrane przedmioty z programu studiów:
  • Systemy, struktury i procesy społeczne,
  • Mikrosocjologia,
  • Psychologia społeczna,
  • Podstawy ekonomii,
  • Podstawy marketingu,
  • Socjologia pracy,
  • Socjologia organizacji,
  • Negocjacje w biznesie,
  • Public relations,
  • Podstawy prawa z elementami prawa pracy,
  • Zarządzanie personelem,
  • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego,
  • Język angielski
  • II język obcy
  Studia na kierunku socjologia ze specjalnością socjologia organizacji i zarządzania w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie przygotowują przyszłego absolwenta do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach życia publicznego, organizacjach pozarządowych, samorządzie terytorialnym oraz firmach specjalizujących się w zarządzaniu zasobami ludzkimi - HR (Human resources) i rekrutacji nowych pracowników dla klientów zewnętrznych. Absolwent zatrudniony w takich firmach będzie odpowiedzialny za współpracę z agencjami doradztwa personalnego, analizę i selekcję aplikacji, budowanie i zarządzanie bazami danych kandydatów, wybór narzędzi selekcyjnych dla konkretnych firm, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych (w języku polskim i angielskim) z kandydatami. Ponad to absolwent socjologii organizacji i zarządzania znajdzie zatrudnienie w agencjach Public Relations, w administracji biurowej, w firmach doradztwa personalnego, ośrodkach badania opinii społecznej, a także w mediach oraz instytucjach związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.
  Absolwent przygotowany jest do prowadzenia podstawowych badań społecznych, ekspertyz dla firm consultingowych oraz marketingowych.
  Absolwenci kierunku mogą również kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich).

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |