Home > Studia I Stopnia > Turystyka > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Rekreacja - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Rekreacja - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSTH-Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rekreacja - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  W trakcie studiów na specjalizacji „organizacja rekreacji” w ramach kierunku turystyka i rekreacja studenci przygotowywani są do zawodu animatora rekreacji. Animator rekreacji działa głównie w takich środowiskach, jak szkoły, zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe oraz placówki sportowo-rekreacyjne i rekreacyjne. Do podstawowych zadań animatora rekreacji należy stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, kształtowanie postaw prorekreacyjnych, a także dostarczanie wzorów wykorzystania czasu wolnego.
 • Praktyki
  ĆWICZENIA TERENOWE KRAJOZNAWCZE ĆWICZENIA TERENOWE "ŁÓDŹ I REGION ŁÓDZKI" Czas trwania: 1 tydzień Forma zaliczenia: ocena za wykonanie zadania praktycznego i ocena z kolokwium W trakcie ćwiczeń, realizowanych w formie spacerów po Łodzi i wycieczek krajoznawczych w obszary dolin Pilicy, Warty i Bzury, studenci prezentują przygotowane wcześniej materiały dotyczące walorów turystycznych Łodzi i regionu łódzkiego. Uczestnicy praktyk uczą się również techniki prowadzenia pilotażu i przewodnictwa turystycznego oraz wykonywania zadań organizacyjnych. Za przygotowanie i prezentację treści programowych studenci otrzymują oceny. Kadra prowadząca ćwiczenia ocenia zarówno wartość merytoryczną, jak i formę wystąpień, zwracając szczególną uwagę na poprawność języka przekazu, komunikatywność i panowanie praktykanta nad grupą. Ćwiczenia kończą się kolokwium zaliczeniowym dotyczącym zwiedzanych regionów. Zobacz galerię zdjęć z praktyk "Region łódzki". KRAJOZNAWCZE ĆWICZENIA TERENOWE "POLSKA PÓŁNOCNA" Czas trwania: 1 tydzień Forma zaliczenia: ocena za wykonanie zadań praktycznych i ocena z kolokwium Trasa ćwiczeń terenowych "Północna Polska" przebiega przez obszar Wielkopolski i Pomorza. W trakcie wycieczki studenci m.in. zwiedzają zabytki związane z początkami państwa polskiego i historią zakonu krzyżackiego, poznają układy urbanistyczne miast średniowiecznych, zwiedzają historyczne i współczesne polskie porty, zapoznają się z dziedzictwem kulturowym Kaszubów i Słowińców oraz poznają najcenniejsze walory przyrodnicze strefy pojezierzy i polskiego wybrzeża. Podobnie jak na praktykach w regionie łódzkim, studenci prezentują przygotowane przed wyjazdem wystąpienia, dotyczące najciekawszych stanowisk przyrodniczych oraz zabytków architektury i innych obiektów turystycznych, a także przedstawiają informacje krajoznawcze na wybranych fragmentach trasy przejazdu. Służy to poznaniu praktycznych problemów prowadzenia pilotażu i przewodnictwa wycieczek krajoznawczych. W trakcie ćwiczeń studenci kształcą orientację w terenie oraz umiejętności sprawnego posługiwania się mapami turystycznymi i topograficznymi. Za przygotowanie i prezentację treści programowych otrzymują oceny. Ćwiczenia kończą się kolokwium zaliczeniowym dotyczącym zwiedzanych regionów. Zobacz galerię zdjęć z praktyk "Północna Polska" II ROK ĆWICZENIA TERENOWE KRAJOZNAWCZE ĆWICZENIA TERENOWE "POLSKA POŁUDNIOWA" Czas trwania: 1 tydzień Forma zaliczenia: ocena za wykonanie zadania praktycznego i ocena z kolokwium Krajoznawcze ćwiczenia terenowe "Południowa Polska" odbywają się zamiennie na dwóch trasach. Jedna prowadzi przez obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidów, Pienin, Spisza, Tatr, Podhala i Orawy, druga przez tereny Dolnego Śląska i Sudetów. W trakcie ćwiczeń studenci poznają najciekawsze walory przyrodnicze i antropogeniczne wymienionych regionów. Poza dalszym doskonaleniem techniki pilotażu i przewodnictwa turystycznego, istotnym elementem ćwiczeń jest również wykształcenie orientacji w terenie, poznanie zasad poruszania się po szlakach turystycznych w górach oraz zaznajomienie praktykantów z regulaminami i zasadami przebywania w parkach narodowych, parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody. Duże znaczenie ma też przystosowanie studentów do pracy w terenie, w różnych warunkach atmosferycznych, co jest bezpośrednio związane z poznaniem odzieży turystycznej oraz podstawowego sprzętu turystycznego. Niezwykle istotne jest również uzmysłowienie studentom ewentualnych zagrożeń związanych z pracą w terenie oraz wskazanie sposobów zapobiegania tym zagrożeniom. Absolutnie konieczne jest poznanie zasad zachowania się i udzielania pomocy w razie wypadku. Za przygotowanie i prezentację treści programowych studenci otrzymują oceny. Ćwiczenia kończą się kolokwium zaliczeniowym dotyczącym zwiedzanych regionów. Zobacz galerię zdjęć z praktyk "Południowa Polska". PRAKTYKI SPECJALIZACYJNE STACJONARNE Na II roku studiów praktyki specjalizacyjne stacjonarne trwają 4 tygodnie. Studenci odbywają jeden cykl czterotygodniowych praktyk specjalizacyjnych w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z wybraną po I roku specjalizacją. PRAKTYKI SPECJALIZACYJNE W BIURACH TURYSTYCZNYCH Praktyki obowiązkowe dla specjalizacji organizacja turystyki. Czas trwania: 4 tygodnie Forma zaliczenia: zaliczenie przez bezpośredniego opiekuna praktyk Specjalizacyjne praktyki w biurach i przedsiębiorstwach turystycznych mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy, na różnych stanowiskach, w placówkach zajmujących się obsługą ruchu turystycznego. Przyszli pracownicy branży turystycznej zaznajamiają się z funkcjonowaniem oraz różnymi formami działalności biur podróży. W trakcie pracy studenci poznają kompetencje pracowników na poszczególnych stanowiskach, analizują dokumenty stosowane w obsłudze krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, zajmują się zagadnieniami prawnymi związanymi z obsługą ruchu turystycznego. Praktykanci uczestniczą również w pracach, przy których mogą poznać kolejne fazy organizacji imprez turystycznych (tworzenie programu imprezy, kalkulacja, uzgodnienie formy i rezerwacja transportu, rezerwacja noclegów i wyżywienia, rezerwacja wstępów do obiektów, podpisywanie umów itd.). Istotne jest również zapoznanie się z problematyką recepcji grup zorganizowanych i turystów indywidualnych oraz dodatkowymi usługami świadczonymi przez biura podróży (informacja turystyczna, ubezpieczenia podróżne itp.). W trakcie praktyk studenci posługują się materiałami informacyjnymi i reklamowymi stosowanymi w turystyce oraz uczą się w jaki sposób należy przygotować atrakcyjną ofertę turystyczną. Pod koniec cyklu praktyk, studenci, pod nadzorem instruktora, powinni samodzielnie wykonywać czynności objęte programem praktyk specjalizacyjnych. Sprawdź, z którymi biurami turystycznymi mamy podpisane stałe umowy o praktyki. PRAKTYKI SPECJALIZACYJNE W HOTELACH Praktyki obowiązkowe dla specjalizacji organizacja hotelarstwa. Czas trwania: 4 tygodnie Forma zaliczenia: zaliczenie przez bezpośredniego opiekuna praktyk Program specjalizacyjnych praktyk w hotelach zakłada stopniowe wdrażanie studentów do samodzielnej pracy we wszystkich działach zakładu hotelarskiego. Przebieg praktyk umożliwia szczegółowe poznanie organizacji i zasad funkcjonowania różnych obiektów hotelarskich. Praktyki odbywają się zarówno w części pobytowej hotelu (recepcja, służba pięter, usługi dodatkowe), jak i w dziale administracyjno-gospodarczym czy technicznym. Zróżnicowanie zadań stojących przed praktykantami ma na celu przybliżenie im specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach, a także łatwiejsze przyswajanie tajników sztuki gościnności, doskonalenie znajomości branżowego języka obcego itp. Studenci poznają współcześnie systemy informatyczne, zagadnienia prawne, dokumentację hotelową oraz instrukcje postępowania, zarządzenia i regulaminy obowiązujące w zakładach hotelarskich różnych rodzajów i kategorii. Większość zadań przewidzianych w programie studenci powinni realizować samodzielnie, pod nadzorem bezpośredniego opiekuna praktyk. Sprawdź, z którymi hotelami mamy podpisane stałe umowy o praktyki. PRAKTYKI SPECJALIZACYJNE W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH Praktyki obowiązkowe dla specjalizacji organizacja gastronomii. Czas trwania: 4 tygodnie Forma zaliczenia: zaliczenie przez bezpośredniego opiekuna praktyk Specjalizacyjne praktyki w zakładach gastronomicznych mogą być realizowane tylko w obiektach o pełnym cyklu produkcyjnym (przede wszystkim w restauracjach). Bardzo istotne jest kształtowanie przekonania, że o poziomie zakładu gastronomicznego decyduje nie tylko dobra kuchnia, estetyczne wnętrze i profesjonalizm, ale również kultura osobista pracowników oraz uprzejma obsługa klientów. W trakcie pobytu w zakładzie studenci zaznajamiają się z organizacją pracy, wyposażeniem oraz zasadami funkcjonowania tych obiektów. Szczególny nacisk położony jest na poznanie przebiegu procesów produkcji żywności, techniki obsługi gości (savoir vivre w gastronomii), organizacji usług uzupełniających (catering, bankiety, wesela etc.) oraz zarządzania i marketingu w firmie gastronomicznej. Bardzo ważne jest wykształcenie wśród studentów rzetelnego i odpowiedzialnego stosunku do pracy. Po okresie przygotowawczym, studenci, pod nadzorem instruktora, samodzielnie wykonują większość prac na poszczególnych stanowiskach, zarówno w części produkcyjnej, jak i w dziale sprzedaży oraz na sali konsumenckiej. Sprawdź, z którymi zakładami gastronomicznymi mamy podpisane stałe umowy o praktyki. PRAKTYKI SPECJALIZACYJNE W OŚRODKACH REKREACYJNYCH Praktyki obowiązkowe dla specjalizacji organizacja rekreacji. Czas trwania: 4 tygodnie Forma zaliczenia: zaliczenie przez bezpośredniego opiekuna praktyk Głównym zadaniem specjalizacyjnych praktyk w ośrodkach rekreacyjnych jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy, na różnych stanowiskach, w obiektach sportowo-rekreacyjnych. Praktyki te powinny być organizowane w dużych centrach rekreacyjnych, o możliwie najszerszej ofercie zajęć. Program praktyk zakłada zapoznanie się z zasadami funkcjonowania ośrodków i centrów rekreacyjnych, klubów fitness, pływalni, siłowni i tym podobnych obiektów świadczących usługi sportowo-rekreacyjne. Podczas pracy w ośrodkach studenci poszerzają i utrwalają wiadomości teoretyczne zdobyte w czasie procesu nauczania. W trakcie praktyk zapoznają się z obiektami, urządzeniami i sprzętem sportowo-rekreacyjnym wykorzystywanym w ośrodkach, mają też możliwość poznania specyfiki usług sportowo-rekreacyjnych. Istotnym elementem szkolenia jest bezpośrednia obsługa klientów, zarówno w recepcji ośrodka, jak i podczas zajęć. Bardzo ważne jest także uczestniczenie w organizacji różnych form rekreacji, imprez i festynów oraz innych zajęć indywidualnych i grupowych. W trakcie praktyk studenci poznają również działania marketingowe obiektu. Po okresie przygotowawczym, studenci powinni samodzielnie uczestniczyć w obsłudze klientów i organizacji zajęć a także, pod nadzorem instruktorów, pomagać w prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz obsługiwać sprzęt stanowiący wyposażenie ośrodka. Sprawdź, z którymi ośrodkami rekreacyjnymi mamy podpisane stałe umowy o praktyki. III ROK ĆWICZENIA TERENOWE KRAJOZNAWCZE ĆWICZENIA TERENOWE "REGIONY TURYSTYCZNE EUROPY" Czas trwania: 1 tydzień (wyjazd fakultatywny) Forma zaliczenia: wykonanie zadania praktycznego i kolokwium Celem ostatnich krajoznawczych ćwiczeń terenowych jest co roku inny region turystyczny Europy. Trasa i program tych praktyk są opracowywane przez kadrę i studentów w zależności od regionu turystycznego Europy, który wybiorą jako obszar zainteresowania. Wybór ten jest podyktowany zarówno preferencjami praktykantów, jak i możliwościami finansowymi studentów i uczelni. Podczas wyprawy studenci zapoznają się z historią regionu, warunkami geograficznymi, politycznymi i kulturowymi, a także charakterystycznymi formami ruchu turystycznego i zagospodarowania (referaty, obserwacje, ćwiczenia w terenie). Wyjazd ma służyć również podpatrywaniu działalności marketingowej obszarów turystycznych w innych krajach oraz sposobów rozwiązywania konfliktów wywoływanych przez turystykę. Każdy wyjazd, kończy się dla wszystkich uczestników zaliczeniem na ocenę. W uzasadnionych przypadkach, studenci, którzy z różnych, obiektywnych przyczyn nie mogą zrealizować praktyk zagranicznych, w uzgodnieniu z pełnomocnikiem rektora ds. praktyk, mogą zamiennie odbyć te ćwiczenia w innej formie. W zależności od wyboru specjalizacji, praktyki mogą być organizowane w centrach i ośrodkach informacji turystycznej, w wydziałach turystyki, promocji, rozwoju regionalnego itp. urzędów różnych szczebli administracji państwowej lub samorządowej, w działach marketingu dużych hoteli lub sieci hotelowych, w działach marketingu dużych restauracji lub sieci gastronomicznych, w działach marketingu centrów rekreacyjnych itd.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Aby zostać studentem Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi należy: 1. złożyć w Biurze Rekrutacyjnym wypełnione podanie wraz z następującymi dokumentami: * świadectwem dojrzałości (lub odpis na prawach oryginału); * 4 zdjęciami (35 x 45 mm); * kserokopią dowodu osobistego; * zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Organizacja Rekreacji

   W ramach specjalizacji studenci zdobywają przede wszystkim wiedzę z przedmiotów związanych z rekreacją: Wychowanie zdrowotne, Historia kultury fizycznej, Turystyka aktywna i specjalistyczna, Zarządzanie obiektem rekreacyjnym, Rekreacja osób niepełnosprawnych, Teoria sportów rekreacyjnych, Organizacja imprez rekreacyjnych, Pierwsza pomoc przedmedyczna.
       Odrębną grupę stanowią przedmioty, które studenci mogą wybrać do realizacji w toku studiów: Antropomotoryka, Rekreacja osób w podeszłym wieku z elementami gerontologii, Zagospodarowanie rekreacyjne, Podstawy masażu, Odnowa biologiczna, Turystyka zdrowotna.
       Istotnym elementem kształcenia jest grupa przedmiotów zajęć ruchowych, które mają zapoznać studentów z procesem uczenia się i nauczania czynności ruchowych: Zabawy i gry ruchowe, Pływanie, Metodyka nauczania czynności pływackich.
       Ostatnie trzy semestry studiów związane są z pisaniem prac licencjackich. Studenci uczęszczają na zajęcia w grupach seminaryjnych, które wybrali uwzględniając własne zainteresowania i potrzeby. Tematyka prac licencjackich związanych z rekreacją obejmuje między innymi: osobnicze i pozaosobnicze uwarunkowania procesu rekreacji, społeczne i prozdrowotne aspekty aktywności ruchowej, uczestnictwo różnych grup społecznych w wybranych formach rekreacji, ocenę motorycznych i fizjologicznych parametrów organizmu jako efekt aktywności rekreacyjnej, historię sportu i rekreacji.
       Wymogiem ukończenia specjalizacji jest odbycie praktyk zapoznających z funkcjonowaniem obiektów świadczących usługi sportowo-rekreacyjne.
       Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja ze specjalizacją „organizacja rekreacji” mogą podjąć pracę w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, rekreacyjnych, organizacjach społecznych, prywatnych i rządowych zajmujących się upowszechnianiem i organizacją rekreacji, takich jak: kluby fitness, siłownie, kręgielnie, kluby bilardowe, pływalnie, ośrodki sportów wodnych, aquaparki, hale sportowe, lodowiska, kluby golfowe, duże ośrodki sportowo-rekreacyjne czy towarzystwa zajmujące się krzewieniem kultury fizycznej i rekreacji.

  I semestr
  Przedmioty Kształcenia Ogólnego


  Ekonomia
  Psychologia
  Historia architektury i sztuki

  Przedmioty Geograficzne


  Geografia fizyczna
  Geografia społeczno-ekonomiczna

  Przedmioty zawodowe : Rekreacja

  Wychowanie Fizyczne

  Języki obce

  Język angielski
  Język do wyboru:
  j. francuski
  j. hiszpański
  j. niemiecki
  j. rosyjski
  j. włoski

  II semestr
  Przedmioty Kształcenia Ogólnego

  Historia architektury i sztuki

  Przemdioty Zawodowe: Rekreacja

  Podstawy rekreacji
  Fizjologia człowieka
  Wychowanie fizyczne

  Języki obce

  Język angielski
  Język do wybrou:
  j. francuski
  j. hiszpański
  j. niemiecki
  j. rosyjski
  j. włoski

  Ćwiczenia terenowe i praktyki

  Region łódzki
  Polska północna

  III semestr
  Przedmioty kształcenia ogólnego

  Technologia informacyjna
  Organizacja i zarządzanie

  Przedmioty Geograficzne

  Geografia fizyczna Polski
  Geografia społeczno-ekonomiczna Polski

  Przedmioty Zawodowe: Rekreacja

  Wychowanie fizyczne
  Wychowanie zdrowotne
  Historia kultury fizycznej
  Przedmiot do wyboru:
  1. Piłka siatkowa
  2. Pływanie
  3. Taniec Towarzyski

  Języki obce

  Język angielski
  Język do wybrou:
  j. francuski
  j. hiszpański
  j. niemiecki
  j. rosyjski
  j. włoski

  Ćwiczenia terenowe i praktyki

  Polska południowa
  Biuro turystyczne
  Hotel
  Obiekt gastronomiczny
  Obiekt rekreacyjny

  Semestr IV
  Przedmioty kształcenia ogólnego

  Ekologia i ochrona środowiska

  Przedmioty zawodowe: Rekreacja


  Wychowanie fizyczne
  Seminarium dyplomowe
  Zarządzanie obiektem rekreacyjnym
  Przemdioty do wybory (2):
  1. Rekreacja osób dorosłych
  2. Rekreacja osób niepełnosprawnych
  3. Rekreacja osób w podeszłym wieku z elementami gerontologii
  1. Fitness
  2. Futsall
  3. Pływanie

  Jeyzki obce

  Język angielski
  Język do wyboru:
  j. francuski
  j. hiszpański
  j. niemiecki
  j. risyjski
  j. włoski

  Ćwiczenia Terenowe i praktyki:
  Polska południowa
  Biuro turystyczne
  Hotel
  Obiekt gastronomiczny
  Obiekt rekreacyjny


  V semestr
  Przedmioty geograficzne

  Geografia fizyczna świata
  Geografia społeczno-ekonomiczna świata

  Przedmioty Zawodowe: Rekreacja

  Seminarium dyplomowe
  Przemdiot do wyboru:
  1. Organizacja imprez rekreacyjnych
  2. Teoria sportó rekreacyjnych
  3. Turystyka aktywna i specjalistyczna

  Języki obce
  Język angielski
  Język do wyboru:
  j. francuski
  j. hiszpański
  j. niemiecki
  j. rosyjski
  j. włoski

  VI semestr

  Przedmioty kształcenia ogólnego

  Przedmiot do wyboru
  Etyka
  Filozofia
  Wybrane zagadnienia rynku pracy

  Przemdioty zawodowe: Rekreacja

  Seminarium deyplomowe
  Pierwsza pomoc przedlekarska
  Przemdiot do wyboru:
  1. Antropomotoryka
  2. Podstawy masażu
  3. Zagospodarowanie rekreacyjne

  Języki obce
  Język angielski
  Język do wyboru:
  j. francuski
  j. hiszpański
  j. niemiecki
  j. rosyjski
  j. włoski

   

Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |