Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Warszawa > Kurs na Instruktora Fitness Aerobic - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Fitness Aerobic

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Fitness Aerobic - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs instruktora fitness przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Praktyki
  Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest znajomość i doświadczenie w ćwiczeniach fitness. Wymagane dokumenty: 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów 2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie 4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty) 5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej 6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor fitness
 • Szczegółowe informacje
  Struktura  Kursu instruktora fitness

  ·  Część ogólna (wykłady) – 72 godziny. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego (licencjackich, magisterskich i podyplomowych), absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu lub instruktorzy sportu innych dyscyplin. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
  Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą być na danych zajęciach z części ogólnej mają obowiązek uzupełnić wiadomości z materiałów dostępnych na stronie internetowej.

  ·   Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia) – 96 godzin. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

  Progam zajęć:

  ZAJĘCIA 1.

  1. Zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kursu.
  - cele i zadania
  - organizacja procesu dydaktycznego
  - warunki zaliczenia
  - literatura

  2. Sprawdzian umiejętności ruchowych
  3. Przypomnienie podstawowych wiadomości z pracy z muzyką
  4. Zapoznanie z różnymi formami zajęć prowadzonych w fitness klubach oraz ze specyfiką pracy instruktora aerobiku.
  - budowa lekcji fitness

   

  ZAJĘCIA 2.

  1. Wprowadzenie do aerobiku - aerobik klasyczny
  - podstawowe pojęcia: aerobik, wellness, gimnastyka i jej właściwości, fitness, pilates,
  - historia aerobiku i jego prekursorzy
  - zasady prowadzenia zajęć
  - indeks ćwiczeń zakazanych
  - pozycje wyjściowe do ćwiczeń
  - przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu anatomii- ruchy i płaszczyzny
  ·  aerobik klasyczny, nauka podstawowych kroków i ćwiczeń

   

  ZAJĘCIA 3.

  1. ABT, ATC jako formy kształtowania sylwetki
  - znaczenie pojęć : ABT, ATC
  - organizacja zajęć
  - umiejętność precyzyjnej demonstracji kroków i ćwiczeń siłowych
  - uchy i ćwiczenia ramion : zasadnicze i pośrednie położenia wyjściowe ramion
  - ćwiczenia tułowia
  - ćwiczenia nóg
  ·  doskonalenie poznanych  w aerobiku klasycznym kroków i ćwiczeń
  ·  ćwiczenia siłowe stosowane na dane partie mięśniowe
  ·  ABT

   
  ZAJĘCIA 4.

  1. Kształtowanie siły przy użyciu masy i funkcji przyboru- TBC, SHAPE
  - pojęcie siły

  - ćwiczenia siłowe- ich klasyfikacja ze względu na rodzaj skurczu mm
  - zasady treningu z obciążeniem
  - zasady bezpieczeństwa
  · znajomość czynnościowa mięśni- doskonalenie odpowiedniego doboru ćwiczeń siłowych do danych grup mięśniowych
  · trening siłowy z przyborami
   
   ZAJĘCIA 5.

  1.     HI-LOW COMBO jako kształtowanie koordynacji ruchowej
  - pojęcie koordynacji ruchowej
  - poziomy koordynacji ruchowej i podział zdolności koordynacyjnych
  - omówienie podstawowych form zajęć przy muzyce do kształtowania koordynacji ruchowej:
  - tep aerobik
  - hi-low combo
  - hight impact
  - low impact
  - funky aerobic
  - tae-bo
  - latino aerobic
  - budowa  i charakterystyka zajęć tanecznych
  · nauka podstawowych kroków i ich połączeń stosowanych w lekcji z choreografią
  · nazwy, wzory kroków i technika ich monitorowania
  · metodyka tworzenia i nauczania choreografii

   
  ZAJĘCIA 6.

  1.Podsumowanie poznanych wiadomości z aerobiku. Doskonalenie poznanych kroków, połączeń i metodyki nauczania w  samodzielnych prowadzeniach mini zajęć ATC
  · doskonalenie poznanych umiejętności w samodzielnej pracy na zajeciach
  · nauka samodzielnego prowadzenia mini zajęć (formy komunikacji, zwrotów, nazewnictwa, rozliczanie ćwiczeń i kroków, samodzielna praca z muzyką)

   

  ZAJĘCIA 7.

  1. Kształtowanie wytrzymałości ogólnej poprzez STEP AEROBIK
  - pojęcie i rodzaje wytrzymałości
  - systemy pomiaru tętna
  - właściwa intensywność treningu rekreacyjnego
  - zasady bezpieczeństwa zajęć na stepie
  · nauka podstawowych kroków stosowanych w step aerobiku
  · metodyka prowadzenia zajęć
   
  ZAJĘCIA 8.

  1. Step a biomechaniczne podstawy ruchu
  - przypomnienie podstawowych wiadomości z treningu aerobowego
  - doskonalenie poznanych wiadomości ze step aerobiku przy pomocy mini prowadzeń
  · doskonalenie poznanych kroków i połączeń na stepie
  · doskonalenie poznanej metodyki zajęć poprzez samodzielną pracę
   
  ZAJĘCIA 9.

  1. Gibkość- formy jej kształtowania-STRETCHING
  - pojęcie gibkości
  - zalety i zasady stretchingu
  - poznanie pojęć : relaksacja, stres, zmęczenie, napięcie mięśniowe,
  ·  ćwiczenia rozciągające na dane grupy mięśniowe stosowane w aerobiku w różnych pozycjach wyjściowych
  ·   ćwiczenia oddechowe

   
  ZAJĘCIA 11

  ·          Doskonalenie kroków bazowych
  ·          Prowadzenie rozgrzewki
  ·          Cueing – doskonalenie
  ·          Prowadzenie podstawowych ćwiczeń w rozgrzewce
  ·          Tworzenie rozgrzewki do różnych form zajęć fitness
  ·          Doskonalenie metodyki nauczania rozgrzewki

   

  ZAJĘCIA 12

  ·          Ćwiczenia wzmacniające: omówienie techniki, wykonywanie ćwiczeń
  ·          Budowa lekcji wzmacniającej
  ·          Rodzaje zajęć wzmacniających
  ·          Intensywność zajęć, obciążenia

   
  ZAJĘCIA 13

  ·          Ćwiczenia wzmacniające: przysiady, wypad, lift
  ·          Ćwiczenia wzmacniające na duże grupy mięśniowe
  ·          Doskonalenie nauczania ćwiczeń wzmacniających
  ·          Nauczanie choreografii, metoda fragmentaryczna
  ·          Doskonalenie metody blokowej w nauczaniu choreografii

   
  ZAJĘCIA 14, 15, 16

  1. Powtórzenie wiadomości praktycznych i teoretycznych z zakresu poznanych form prowadzenia zajęć z aerobiku

  ·          doskonalenie poznanych umiejętności
  ·          uzupełnienie zaległości prowadzeń

   

  ZAJĘCIA 17

  1. Egzamin teoretyczny z zakresu zdobytej wiedzy
  ·   praca własna nad przygotowaniem się do zaliczenia praktycznego

   

  ZAJĘCIA 18

  1. Egzamin praktyczny-zaliczenie opracowanego układu choreograficznego

   

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |