Home > Studia I Stopnia > Reklama > Zaoczne > Bielsko-Biała > Studia I Stopnia - Reklama Multimedialna - Bielsko-Biała - Śląskie

Studia I Stopnia - Reklama Multimedialna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Reklama Multimedialna - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Studia na kierunku zarządzanie trwają 3 lata tj. 6 semestrów. W trybie niestacjonarnym (zaocznym) studia realizowane są w formie zjazdów (do trzech zjazdów w miesiącu): * piątek (od godz. 15.30) * sobota * niedziela. Celem specjalności Reklama Multimedialna jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej skutecznych metod marketingowych, efektywnej komunikacji z rynkiem oraz przewidywania potrzeb konsumentów w zmieniającym się otoczeniu. Podczas zajęć specjalnościowych z zakresu reklamy multimedialnej studenci poznają techniki, właściwości i funkcje społeczne mediów masowych, sposoby budowania wizerunku marki firm i produktów. Studenci specjalności reklama multimedialna nauczą się także w sposób profesjonalny tworzyć strategię promocyjną i reklamową, która daje podstawy do osiągnięcia sukcesów przez przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.
 • Praktyki
  Praktyki powinny trwać nie krócej niż 3 tygodnie. Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywnie zdany egzamin dojrzałości (matura) oraz złożenie wymaganych przez Uczelnię dokumentów
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Absolwent kierunku Zarządzanie powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Powinien posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Powinien być przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent kierunku Zarządzanie powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent kierunku Zarządzanie powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent kierunku Zarządzanie powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent kierunku Zarządzanie powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem.
  Studia kierunek Zarządzanie
  wymagania ogólne

  Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zająć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

  Studia kierunek Zarządzanie
  kadra dydaktyczna

  Oblicze Uczelni, jej prestiż w środowisku oraz wysoką pozycję na rynku usług edukacyjnych kształtuje siła intelektualna zatrudnionej kadry wywodzącej się z wielu renomowanych uczelni wyższych w kraju i z zagranicy.

  Studia kierunek Zarządzanie
  sylwetka absolwenta

  Absolwenci kierunku zarządzanie (otrzymują tytuł licencjata) przyswajają sobie niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, a także z dyscyplin komplementarnych, oraz uzyskują umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Kluczową umiejętnością absolwentów kierunku zarządzanie jest przygotowanie do opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa. Absolwenci kierunku zarządzanie znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerów średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i agencjach konsultingowych.

   
  Studia kierunek Zarządzanie
  standardy nauczania

  Grupy przedmiotów i minimalne obciążenia godzinowe
  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO    240
  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     555
  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     390
  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE     360
  Razem:     1.545

  Studia kierunek Zarządzanie
  Przedmioty w grupach i minimalne obciążenia godzinowe

  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO     240

  1.     Języki obce     120
  2.     Przedmioty ogólnospołeczne (2-3) do wyboru spośród następujących: filozofia, socjologia,             logika, historia gospodarcza, geografia ekonomiczna, psychologia     60
  3.     Wychowanie fizyczne     60
  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     555
  1.     Mikroekonomia     60
  2.     Makroekonomia     60
  3.     Matematyka     90
  4.     Statystyka (opisowa)     60
  5.     Podstawy ekonometrii     15
  6.     Informatyka     60
  7.     Podstawy zarządzania     45
  8.     Podstawy marketingu     30
  9.     Finanse     45
  10.     Prawo     90

  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     390

  1.     Zachowania organizacyjne     30
  2.     Zarządzanie strategiczne     45
  3.     Badania rynkowe i marketingowe     45
  4.     Zarządzanie i planowanie marketingowe     45
  5.     Rachunkowość     75
  6.     Zarządzanie produkcją     30
  7.     Zarządzanie kadrami     30
  8.     Zarządzanie logistyką     30
  9.     Zarządzanie finansami przedsiębiorstw     30
  10.     Marketing w handlu i usługach     30

  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE     360
       (odpowiednie dla danej specjalizacji i specjalności)     
  Razem:     1.545

  Studia Reklama Multimedialna

  Reklama Multimedialna jest specjalnością na kierunku Zarządzanie. Gwarantuje zdobycie wiedzy z takich dziedzin jak: typografia, grafika, fotografia, komunikacja marketingowa. Absolwent reklamy multimedialnej oprócz wiedzy specjalistycznej, będzie mógł wykazać się znajomością zagadnień z zakresu zarządzania, co dodatkowo podnosi jego pozycje zawodową na rynku pracy.

  Studia na specjalności Reklama Multimedialna w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza zapewniają poznanie nowoczesnych programów graficznych tj. CorelDRAW, Adobe Illustrtor, 3D Studio Max. Ich znajomość ma na celu przygotowanie absolwentów Reklamy Multimedialnej do pracy w drukarniach, studiach reklamowych oraz szeroko pojętych multimediach.

  Studia Reklama Multimedialna

  Student realizujący specjalność „Reklama Multimedialna” oprócz znajomości tradycyjnych zagadnień zarządzania i marketingu potrafi także zaprojektować przekaz promocyjny, szczególnie reklamowy, przy użyciu narzędzi grafiki, animacji komputerowej oraz fotografii.
  Moduł specjalnościowy - Semestr III

      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Komunikacja marketingowa i promocja     30     15     15
  2     Budowa formy plastycznej     30     -     30
  3     Typografia i typologia liter     30     -     30
  4     Metodologia prowadzenia projektu graficznego     30     -     30
        Razem     120     15     105

  Studia Reklama Multimedialna
  Moduł specjalnościowy - Semestr IV

      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Reklama     40     20     20
  2     Komunikacja wizualna     20     20     -
  3     Grafika komputerowa I z elementami fotografiki     80     -     80
        Razem     140     40     100

  Studia Reklama Multimedialna
  Moduł specjalnościowy - Semestr V

      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Psychologia reklamy i komunikacji     30     15     15
  2     Grafika komputerowa II     40     -     40
        Razem     70     15     55

  Studia Reklama Multimedialna
  Moduł specjalnościowy - Semestr VI

      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Reklama audiowizualna     20     20     -
  2     Modelowanie komputerowe i animacja w 3DMax Studio     75     -     75
        Razem     95     20     75

Inne informacje związane z Reklama

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |