Home > Studia I Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Dzienne > Piotrków Trybunalski > Studia I Stopnia - Rachunkowość i Finanse Międzynarodowe - Piotrków Trybunalski - Łódzkie

Studia I Stopnia - Rachunkowość i Finanse Międzynarodowe - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkołą Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rachunkowość i Finanse Międzynarodowe - Dzienne - Piotrków Trybunalski - Łódzkie

 • Cele
  Absolwenci specjalności posiądą wiedzę oraz umiejętność obserwowania i analizy zjawisk gospodarczych w skali międzynarodowej, to jest wartości cenionej na rynku pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
  Specjalność: Rachunkowość i Finanse Międzynarodowe

  Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz rozwój współpracy międzynarodowej na szczeblu lokalnym wymaga przygotowania zawodowego z zakresu stosunków międzynarodowych. Nowoczesny program studiów zapewnia przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych absolwentom do pełnienia różnych ról w życiu społeczno - politycznym, gospodarczym  i kulturalnym, w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej.

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Posiada umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej.

  Absolwent jest przygotowany do pracy:

  - na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
  - w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz
  - w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

  Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Podczas studiów, studenci kierunku Stosunki międzynarodowe poznają wiedzę z zakresu:

  1. Prawa,
  2. Ekonomii,
  3. Demografii,
  4. Statystyki,
  5. Nauki o państwie,
  6. Historii stosunków międzynarodowych,
  7. Geografii politycznej i ekonomicznej,
  8. Polityki gospodarczej,
  9. Międzynarodowych stosunków kulturalnych,
  10. Międzynarodowych stosunków politycznych,
  11. Międzynarodowych stosunków gospodarczych,
  12. Prawa międzynarodowego publicznego,
  13. Współczesnych systemów politycznych,
  14. Organizacji międzynarodowych,
  15. Integracji europejskiej,
  16. Polityki zagranicznej Polski,
  17. Technologii informacyjnej,
  18. Filozofii,
  19. Socjologii,
  20. Psychologii,
  21. Ochrony własności intelektualnej.

  Wybór specjalności umożliwia studentom pogłębianie ich wiedzy zgodnie ze swymi zainteresowaniami. Specjalność zostaje uruchomiona, jeżeli wybierze ją odpowiednia liczba studentów, określona zarządzeniem Rektora.


  Podczas studiów, w ramach specjalności Rachunkowość i finanse międzynarodowe, studenci poznają wiedzę z zakresu:

  • Międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości,
  • Finansów publicznych Unii Europejskiej,
  • Budżetu i polityki finansowej Unii Europejskiej,
  • Międzynarodowego rynku walutowego i finansowego,
  • Międzynarodowych i polskich regulacji rachunkowości,
  • Rozliczeń międzynarodowych,
  • Systemów rachunkowości w Unii Europejskiej,
  • Finansów międzynarodowych.

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie w różnego typu firmach, na różnych szczeblach zarządzania w działach księgowych, finansowych, analizy finansowej, inwestycyjnych i rewizyjnych. Jeżeli zechcą pracować na własny rachunek, wiedza, którą zdobędą, pozwoli im zarządzać własnym przedsiębiorstwem.

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |