Home > Studia I Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Biznes Międzynarodowy-Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Biznes Międzynarodowy-Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Humanistyczna "Wschód-Zachód" w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Biznes Międzynarodowy-Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach globalizującego się świata wymaga znajomości podstawowych reguł i zasad, jakie rządzą międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, w tym handlem międzynarodowym i międzynarodowymi stosunkami finansowymi. Dla polskich przedsiębiorców ważnym kontekstem jest polityka gospodarcza Unii Europejskiej oraz polityka rozwoju regionalnego, która umożliwia im korzystanie z różnorodnych funduszy strukturalnych. Celem studiów na specjalności biznes międzynarodowy jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat międzynarodowych stosunków gospodarczych i mechanizmów rządzących gospodarką światową. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami z tego zakresu, dzięki czemu posiadać będą umiejętność oceny międzynarodowych stosunków gospodarczych w regionie oraz ich interpretacji, co może stać się znaczną pomocą w projektowaniu współpracy z podmiotami zagranicznymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Podstawowe zasady naboru na studia I stopnia oraz studia podyplomowe: + przyjmujemy kandydatów według kolejności zgłoszeń + w naszej Uczelni nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych + warunkiem wpisania na listę studentów jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów + w przypadku trudności ze zgromadzeniem niezbędnych dokumentów możliwa jest kilkudniowa zwłoka - należy trudności te zgłosić w Rektoracie Wymagane dokumenty Świadectwo maturalne - oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie; Fotokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu); Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki Ksero książeczki wojskowej (oryginał do wglądu); 4 kolorowe fotografie o wielkości: 35 x 45 mm (podpisane na odwrocie); Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
  Specjalność: Biznes Międzynarodowy-Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze


  Studia na kierunku stosunki międzynarodowe trwają trzy lata i obejmują sześć semestrów nauki. Prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele). Pod względem merytorycznym zakres treści programowych realizowanych na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych jest taki sam.

  Koncepcja kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe zakłada równoległe przekazywanie studentom wiedzy kierunkowej i specjalnościowej oraz umiejętne i harmonijne łączenie wiedzy teoretycznej z nabywaniem umiejętności praktycznych. W rezultacie absolwenci uzyskują wszechstronne kwalifikacje obejmujące przygotowanie kierunkowe oraz przygotowanie specjalnościowe.

  Przygotowanie kierunkowe opiera się na wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, uzupełnionej o ekonomię i prawo międzynarodowe oraz, do wyboru, o filozofię lub socjologię i etykę lub logikę, a także elementy matematyki i statystyki. Zapewnia to absolwentom lepsze zrozumienie społeczno-gospodarczego kontekstu stosunków międzynarodowych.

  Wszystkie przedmioty o charakterze kierunkowym są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, co umożliwia studentom nabycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i aktywne uczestnictwo w dyskutowaniu różnych aspektów podstaw stosunków międzynarodowych oraz ich historycznego, politycznego, gospodarczego i instytucjonalnego kontekstu. Dlatego absolwent – oprócz wiedzy teoretycznej – posiada solidne podstawy w postaci wiedzy ogólnej i zawodowej.


  Sylwetka absolwenta
  Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł zawodowy licencjata. Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie wybranego kierunku i specjalności oraz umiejętności praktyczne nadające zdobytej wiedzy teoretycznej walor bezpośredniej użyteczności.
  Od strony merytorycznej absolwent stosunków międzynarodowych dysponuje wiedzą na temat prawa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych, posiada ogólną znajomość realiów społecznych, gospodarczych i politycznych w zakresie stosunków międzynarodowych i pogłębioną wiedzę na temat stosunków w poszczególnych regionach, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej polityki zagranicznej na danym obszarze. Ponadto, od strony warsztatowej, absolwent jest w stanie posługiwać się dwoma językami obcymi, w tym jednym związanym z wybraną specjalnością. Posiądzie niezbędne przygotowanie informatyczne, znajomość mediów i metod komunikacji społecznej, elementów marketingu politycznego i protokołu dyplomatycznego oraz technik dyskutowania i prowadzenia negocjacji. Zna również technikę pracy biurowej i zasady emisji głosu.
  W rezultacie, absolwent kierunku studia międzynarodowe jest dobrze przygotowany do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w warunkach postępującej internacjonalizacji globalnej i regionalnej. Posiada umiejętność weryfikacji danych w szczególności ich hierarchizowania i krytycznej weryfikacji. Dobór treści i form nauki prowadzi bowiem do wykształcenia samodzielnej, pogłębionej i naukowo udokumentowanej analizy zjawisk i procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych, tak w wymiarze strategicznym, jak i taktycznym.
  Istotnym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i kwalifikacji, które z pewnością umożliwią absolwentowi W-ZWSH ciekawa i efektywna pracę w takich zawodach jak: polityk, działacz samorządowy, dziennikarz, asystent, analityk, ekspert, doradca, konsultant, specjalista i tłumacz – w charakterze pracownika wykonawczego, samodzielnego członka stałych komisji, zespołów projektowych lub osoby zarządzającej na średnim poziomie kierowania. Ponadto absolwent studiów na kierunku stosunki międzynarodowe ma do wyboru dwie alternatywne lub równoległe ścieżki osobistego oraz zawodowego rozwoju:

  a. zatrudnienie po ukończeniu studiów m.in. w:
  - organach administracji centralnej (Głównym Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Patentowym RP,        Agencji do Spraw Inwestycji Zagranicznych, Polskim Komitecie Normalizacji i innych),
  - terenowych organach administracji ogólnej (m.in. w urzędach wojewódzkich),
  - organach administracji samorządowej ( urzędach miejskich, gminnych, starostwach                           powiatowych),
  - izbach handlowych i gospodarczych,
  - placówkach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych (placówkach dyplomatycznych i            konsularnych),
  - przedsiębiorstwach (tych współpracujących z zagranicą),
  - mediach i wydawnictwach, na stanowiskach wymagających wyższych studiów zawodowych oraz    znajomości problematyki danego regionu,
  - organizacjach pozarządowych oferujących możliwości dodatkowego zatrudnienia,

  b. kontynuowanie nauki – w postaci magisterskich studiów uzupełniających (II stopnia), studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia zawodowego, zgodnie z osobistymi preferencjami oraz wymogami awansu i rozwoju zawodowego na zajmowanym stanowisku, w polskich i zagranicznych uczelniach akademickich, w tym w Akademii Dyplomatycznej MSZ w Warszawie.


  WYKAZ PRZEDMIOTÓW

  Przedmioty podstawowe:

  · Informatyka
  · Ekonomia
  · Geografia polityczna i gospodarcza

  Przedmioty kierunkowe:

  · Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych
  · Historia stosunków międzynarodowych
  · Współczesne systemy polityczne
  · Prawo międzynarodowe
  · Międzynarodowe stosunki polityczne
  · Organizacje międzynarodowe
  · Integracja europejska i prawo wspólnotowe

  Przedmioty specjalnościowe:
  · Wprowadzenie do problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych
  · Podstawy polityki gospodarczej
  · Międzynarodowa polityka handlowa
  · Międzynarodowe stosunki walutowe
  · Międzynarodowy rynek finansowy
  · Polityka regionalna i fundusze strukturalne w UE
  · Państwa regonu Europy Środkowej wobec wyzwań gospodarki światowej


  Przedmioty kształcenia ogólnego:

  · Przedmiot do wyboru : filozofia – socjologia, etyka – logika
  · Lektorat języka obcego: język angielski
  · Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |