Home > Studia I Stopnia > Dietetyka i Żywienie > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Profilaktyka żywienia - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Profilaktyka żywienia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSNS-Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Profilaktyka żywienia - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  PROFILAKTYKA ŻYWIENIA jest to działanie mające na celu zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jego rozwinięciem się. Profilaktyka polega na wprowadzaniu odpowiednich prozdrowotnych wzorców żywieniowych. Racjonalny sposób żywienia jest jednym z ważniejszych elementów prewencji chorób, głównie sercowo - naczyniowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłat rekrutacyjnej i wpisowej. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne. Planuje się przyjąć na studia stacjonarne (dzienne) 50 osób i na studia niestacjonarne (zaoczne) 80 osób. Wymagane dokumenty: * formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni; * świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis; * zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego; * 4 fotografie legitymacyjne; * umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) bądź ze strony Uczelni * ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%; * dowód opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Profilaktyka Żywienia

  Studia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 3000 dla studiów stacjonarnych (dziennych), a 1800 dla studiów niestacjonarnych (zaocznych).  Student przygotowany jest do:

      * planowania racjonalnego żywienia dla rożnych grup ludności
      * opracowania diet żywieniowych przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych potraw
      * oceny stanu odżywiania, sposobów i stylów żywienia
      * rozpoznania niedożywienia oraz innych chorób w szczególności przewodu pokarmowego
      * stosowania metod niwelowania zaburzeń żywieniowych
      * zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym w oparciu o zasoby dietoprofilaktyki i                        dietoterapii
      * rozpoznania aktualnych problemów żywieniowych naszego społeczeństwa
      * oceny wpływu choroby na stan odżywiana i wpływu żywienia na przebieg i wyniki leczenia
      * dostrzegania i oceny związku oraz wpływu farmakoterapii i żywienia
      * oceny żywności ekologicznej, sposobów jej produkcji
      * kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
      * oceny polskich i europejskich norm żywieniowych
      * opracowania zasad żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanych do wieku, stanu            zdrowia,
      * oceny wpływu składników odżywczych na funkcjonowanie poszczególnych układów ludzkiego        organizmu
      * udzielania porad dotyczących otyłości, nadwagi
      * realizowania doradztwa w zakresie żywienia i profilaktyki zdrowotnej
      * oceny produktów żywieniowych pod kątem prozdrowotnym
      * rozpoznania potrzeb i oczekiwań konsumentów w zakresie odżywiania
      * oceny funkcjonowania rynku żywieniowego w Polsce i innych krajach
      * oceny i zastosowania technologii przetwarzania żywności, organizacji produkcji żywności,                technologii gastronomicznych
      * oceny interakcji między poszczególnymi składnikami pokarmowymi
      * oceny możliwych interakcji pomiędzy żywnością, suplementami diety, ziołami a lekami.
      * poznania podstaw towaroznawstwa żywności
      * realizacji i wprowadzania projektów prozdrowotnych np.: "Shape Up"

  Program studiów


      * Anatomia człowieka
      * Fizjologia człowieka
      * Biochemia ogólna i żywności
      * Chemia żywności
      * Mikrobiologia ogólna i żywności
      * Parazytologia
      * Kwalifikowana pierwsza pomoc
      * Żywienie człowieka
      * Kliniczny zarys chorób
      * Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
      * Analiza i ocena jakości żywności
      * Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
      * Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwa
      * Psychologia ogólna
      * dietoterapia pediatryczna
      * Edukacja żywieniowa
      * Organizacja pracy
      * Genetyka
      * Biologia medyczna
      * Wychowanie fizyczne
      * Język angielski
      * Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
      * Technologie informatyczne
      * Bezpieczeństwo pracy i ergonomii
      * Ekologia
      * Ochrona przyrody
      * Pedagogika
      * Statystyka
      * Socjologia
      * Diagnostyka laboratoryjna
      * Immunologia
      * Metodologia badań naukowych
      * Promocja zdrowia
      * Ekonomia
      * Gerontologia
      * Pediatria
      * Żywienie w szpitalu
      * Fizjologia żucia z elementami stomatologii i protetyki
      * Etyka
      * Alergologia
      * Dermatologia
      * Patofizjologia kliniczna
      * Zarządzanie i marketing
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Żywienie kliniczne
      * Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt
      * Przechowalnictwo żywności
      * Praca dyplomowa
      * Praktyki zawodowe

  Miejsce Zatrudnienia

  Dietetyk najczęściej pracuje w placówkach żywienia zbiorowego jak szpitale, sanatoria, w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomicznego. Jego praca ma charakter zespołowy, gdyż dietę i jadłospis układa sam dietetyk, jednak za jej przygotowanie odpowiedzialne są już podległe mu zespoły ludzi. Ponadto w przypadku chorych dietetyk układając zalecenia żywnościowe musi współpracować z ich lekarzem, często z rodziną, która będzie odpowiedzialna za realizowanie diety.

Inne informacje związane z Dietetyka i Żywienie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |