Home > Studia I Stopnia > Socjologia > Łódź > Studia I Stopnia - Profilaktyka i Terapia Uzależnień - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Profilaktyka i Terapia Uzależnień

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSAP-Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Profilaktyka i Terapia Uzależnień - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębione rozumienie rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent zna język obcy na poziomi biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, tj. rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy związane z kształceniem z zakresu pedagogiki. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić dialog z rodzimym rozmówca. Potrafi, w szerokim zakresie, formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Ponadto, absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe związane z wybraną specjalnością, wykazując się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi tej specjalności.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci zainteresowani podjęciem nauki w naszej uczelni na studiach I stopnia (licencjackich) proszeni są o składanie pełnego kompletu następujących dokumentów: * podanie do wypełnienia na miejscu * świadectwo dojrzałości * świadectwo ukończenia szkoły średniej * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na studiach * kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej w przypadku mężczyzn * 2 fotografie * 1 koperta ze znaczkiem i adresem zwrotnym
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Profilaktyka i terapia uzależnień
  WIEDZA

      * o różnorodnych uzależnieniach (nikotyna, alkohol, narkotyki, hazard, internet), ich                            przyczynach i objawach;
      * orientacja w zagrożeniach, jakie stanowią patologie społeczne mające związek z                            uzależnieniami w wymiarze jednostkowym i społecznym;
      * znajomość podstaw profesjonalnej profilaktyki uzależnień;
      * znajomość sposobów leczenia uzależnień;
      * rozeznanie w różnorodnych programach profilaktycznych, przeznaczonych zarówno dla dzieci,        jak i dorosłych.

  KOMPETENCJE

      * umiejętność diagnozowania problemów związanych z uzależnieniem, współuzależnieniem i            funkcjonowaniem Dorosłych Dzieci Alkoholików;
      * podstawowe kompetencje do pracy z grupą w terapii uzależnień;
      * praca z osobami z zachowaniami problemowymi i ryzykownymi;
      * umiejętność tworzenia, realizowania i ewaluowania programów profilaktycznych.

  PRZYGOTOWANIE DO PRACY


  W ośrodkach leczenia uzależnień, w ośrodkach profilaktycznych, w szkołach oraz w placówkach oświatowych zajmujących się profilaktyką.

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |