Studia I Stopnia - Socjologia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Socjologia to jeden z kierunków, który nieustannie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia wyższe. Wiedza zdobyta podczas tych studiów pozwala na zrozumienie mechanizmów zjawisk społecznych oraz zmian zachodzących w przestrzeni społecznej, gospodarczej i politycznej. Celem studiów jest dostarczenie wszechstronnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych przyszłemu absolwentowi do podjęcia pracy zawodowej oraz pełnienia wielu funkcji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Absolwentów cechować będzie umiejętność badania zjawisk społecznych występujących w organizacjach, instytucjach i różnych środowiskach społecznych. Nauka w naszej Uczelni zapewni ponadto wykształcenie zdolności przywódczych, co umożliwi absolwentom pełnienie funkcji kierowniczych i doradczych. Zaproponowany program studiów gwarantuje uzyskanie przez absolwentów nie tylko odpowiednio szerokiej i rzetelnej wiedzy o typowo kierunkowym charakterze. Absolwent kierunku uzyska również wysoki poziom kompetencji ogólnych dzięki rozbudowanemu blokowi kształcenia ogólnego. Ważnym i atrakcyjnym składnikiem programu kształcenia jest rozbudowany blok przedmiotów psychologicznych, zapewniający bardzo dobre przygotowanie do pracy z osobami i grupami. Ponadto, w trakcie trwania studiów, dla studentów organizowane będą praktyki zawodowe, warunkujące nie tylko zdobycie doświadczenia zawodowego, lecz także otwierające przed absolwentem szerokie możliwości na rynku pracy. W toku kształcenia wiedza teoretyczna będzie, poprzez system praktyk oraz ćwiczeń dydaktycznych, ściśle powiązana z umiejętnościami praktycznymi.
 • Tutuł uzyskany
  Licancjat
 • Szczegółowe informacje
  Socjologia

  Miejsce absolwenta na rynku pracy:

      * organy administracji publicznej i samorządy
      * media tradycyjne i elektroniczne
      * agencje marketingowe i reklamowe
      * ośrodki badania opinii publicznej
      * ośrodki badania rynku
      * instytucje kultury i życia społecznego
      * organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje)
      * instytucje i służby pomocy społecznej
      * ugrupowania polityczne
      * wszelkie przedsiębiorstwa (państwowe i prywatne), zwłaszcza z sektora usług

  Przedmioty wspólne dla wszystkich studentów kierunku Socjologia:

      * Wychowanie fizyczne
      * Język obcy
      * Technologia informacyjna
      * Filozofia
      * Elementy logiki
      * Historia społeczna i gospodarcza
      * BHP i ergonomia
      * Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
      * Prawo rodzinne i prawo pracy
      * Podstawy pedagogiki
      * Wiedza o państwie i polityce
      * Podstawy socjologii
      * Antropologia kulturowa
      * Makrostruktury społeczne
      * Mikrostruktury społeczne
      * Psychologia ogólna
      * Psychologia rozwoju człowieka
      * Psychologia społeczna
      * Polityka społeczna
      * Patologie społeczne
      * Współczesne społeczeństwo polskie
      * Ekonomia
      * Stosunki międzynarodowe
      * Organizacja i zarządzanie
      * Historia myśli socjologicznej i społecznej
      * Statystyka
      * Metody badań społecznych
      * Demografia
      * Media i komunikowanie społeczne
      * Socjologia organizacji
      * Socjologia kultury
      * Socjologia wychowania
      * Socjologia rodziny
      * Socjologia polityki
      * Socjologia społeczności lokalnych
      * Etyczne problemy zawodu socjologa
      * Współczesne teorie socjologiczne
      * Projekt badawczy
      * Wykłady monograficzne
      * Seminarium dyplomowe

  Studenci mogą dodatkowo wzbogacić i profilować swoje umiejętności praktyczne oraz wiedzę dzięki możliwości wyboru jednej ze specjalności oferowanych w ramach kierunku:

      * Praca socjalna
      * Badania rynku i opinii publicznej
      * Animacja społeczno-kulturalna
      * Doradztwo psychospołeczne z elementami socjoterapii
      * Socjologia organizacji i pracy
      * Stosunki polityczne i systemy partyjne

  Uwaga: katalog przedmiotów może ulegać pewnym modyfikacjom w zależności od obowiązujących standardów nauczania (kształcenia).

  Animacja społeczno-kulturalna

  Charakterystyka specjalności: Animacja społeczno-kulturalna

  Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności z pogranicza socjologii, pedagogiki, kulturoznawstwa oraz zarządzania. Specjalność przygotowuje menedżerów i animatorów kultury, profesjonalnie przygotowanych do tworzenia, promowania i upowszechniania projektów kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych.
   

  Absolwent specjalności w szczególności przygotowany jest do pracy w:

      * galeriach
      * ośrodkach kultury
      * fundacjach i stowarzyszeniach promujących kulturę
      * teatrach i innych instytucjach kultury

   
  Przedmioty w ramach specjalności: Animacja społeczno-kulturalna

      * Teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej
      * Warsztaty animacji społeczno-kulturalnej
      * Organizacja i zarządzanie w instytucjach kultury
      * Aktywne metody kształcenia

  Praca socjalna

  Charakterystyka specjalności: Praca socjalna

  Absolwent zdobywa kompetencje i sprawności niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym, w tym: dokonywania analizy oraz oceny sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia osób, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych. Absolwent poznaje również zasady i aspekty praktyczne stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych.

  Absolwent specjalności w szczególności przygotowany jest do pracy w:

  • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
  • powiatowych centrach pomocy rodzinie
  • ośrodkach pomocy społecznej
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • domach pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych
  • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
  • ośrodkach wsparcia
  • placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów
  • zakładach karnych
  • ośrodkach dla uchodźców
  • organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym
   
  Przedmioty w ramach specjalności: Praca socjalna
  • Wprowadzenie do pracy socjalnej
  • Metodyka pracy socjalnej
  • Pedagogika społeczna
  Problemy społeczne i instytucje polityki społeczne

  Badania rynku i opinii publicznej

  Charakterystyka specjalności: Badania rynku i opinii publicznej

  Absolwent specjalności posiada rozbudowaną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie planowania, przygotowania i realizacji badań sondażowych, interpretacji danych uzyskiwanych w badaniach oraz przeprowadzania pogłębionej analizy danych statystycznych i demograficznych. Potrafi aktywnie i twórczo uczestniczyć w pracach zespołów przygotowujących i realizujących badania sondażowe. Dysponuje ponadto rozwiniętymi umiejętnościami stosowania metod badań jakościowych i ilościowych.
   

  Absolwent specjalności w szczególności przygotowany jest do pracy w:

      * agencjach marketingowych i reklamowych
      * mediach
      * ośrodkach badania opinii publicznej
      * ośrodkach badania rynku
      * ugrupowaniach politycznych

   
  Przedmioty w ramach specjalności: Badania rynku i opinii publicznej

      * Metodologia i metodyka badań
      * Badania zjawisk politycznych
      * Reklama i public relations
      * Badania marketingowe

  Doradztwo psychospołeczne z elementami socjoterapii

  Charakterystyka specjalności: Doradztwo psychospołeczne z elementami socjoterapii

  Specjalność ta łączy w sobie treści typowe dla studiów socjologicznych i psychologicznych. Absolwent jest przygotowany do inspirowania zmian społecznych oraz różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom. Umie ponadto rozwiązywać problemy związane z ubóstwem, sieroctwem, przemocą w rodzinie, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, starością, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmem, narkomanią, przestępczością, trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.
   

  Absolwent specjalności w szczególności przygotowany jest do pracy w:

      * urzędach pracy
      * urzędach administracji rządowej i samorządowej
      * instytucjach poradnictwa i doradztwa psychospołecznego
      * instytucjach systemu penitencjarnego
      * sądownictwie
      * wojsku i policji
      * wszelkich instytucjach oraz placówkach pomocy i opieki społecznej
      * placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów

   
   
  Przedmioty w ramach specjalności: Doradztwo psychospołeczne z elementami socjoterapii

      * Psychologia emocji, motywacji i osobowości
      * Doradztwo psychospołeczne
      * Socjoterapia
      * Warsztaty terapeutyczne

  Socjologia organizacji i pracy

  Charakterystyka specjalności: Socjologia organizacji i pracy

  Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu nauk o organizacji i zarządzaniu, nauk o administracji oraz socjologii pracy. Studenci uzyskują w szczególności kompetencje służące sprawnemu organizowaniu funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur administracji państwa). Specjalność kształci ponadto umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole.

  Absolwent specjalności jest przygotowany przede wszystkim do pracy w charakterze:

      * menadżera (kierownika) średniego szczebla zarządzania
      * specjalisty ds. organizacji i zarządzania
      * urzędnika państwowego
      * negocjatora
      * menadżera (kierownika) lub specjalisty ds. personalnych
      * specjalisty w dziedzinie human resources

   
  Przedmioty w ramach specjalności: Socjologia organizacji i pracy

      * Zarządzanie zasobami ludzkimi
      * Zachowania organizacyjne
      * Administracja publiczna
      * Socjologia pracy

  Stosunki polityczne i systemy partyjne

  Charakterystyka specjalności: Stosunki polityczne i systemy partyjne

  Absolwent specjalności posiądzie wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zdobędzie  również umiejętności przeprowadzania analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich.

  Absolwent specjalności przygotowany jest przede wszystkim do pracy w:

      * organach administracji rządowej i samorządowej
      * partiach politycznych
      * organizacjach gospodarczych i społecznych
      * instytucjach i organizacjach międzynarodowych
      * mediach

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |