Home > Studia I Stopnia > Socjologia > Olsztyn > Studia I Stopnia - Pedagogika Pracy z Zarządzaniem - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

Studia I Stopnia - Pedagogika Pracy z Zarządzaniem

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem OWSIIZ-Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Pedagogika Pracy z Zarządzaniem - W ciągu tygodnia - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Celem specjalności jest przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności niezbędnych do rozumienia i rozwiązywania problemów zatrudnienia, bezrobocia, pracy oraz doskonalenia zawodowego, kreowania kariery zawodowej, orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, organizacji i zarządzania procesami pracy, a także zarządzania zasobami ludzkimi i ochroną pracy.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalność: Pedagogika Pracy z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi  Absolwent specjalności to osoba przygotowana do prowadzenia i realizacji zadań społeczno-wychowawczych i humanizacyjnych, zajmująca się działalnością pedagogiczną, umiejąca i chcąca pracować z młodzieżą i z dorosłymi nad wyrobieniem u nich postawy dobrego człowieka, dobrego obywatela i dobrego pracownika zarazem, przy tym pracownika osiągającego mistrzostwo w zawodzie oraz pełne zadowolenie z wykonywania  powierzonych mu zadań zawodowych i społecznych. Absolwent ma być, nie tylko specjalistą wąskiego odcinka pedagogicznej działalności, ale ma być przede wszystkim jednostką o szerokich horyzontach umysłowych, przygotowaną do gromadzenia, operacjonalizacji, funkcjonalizacji wiedzy i wykorzystania doświadczenia. W trakcie studiów absolwent otrzymuje solidne przygotowanie z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych obejmujących wiadomości i umiejętności w zakresie pedagogiki pracy, nauk  o pracy i innych dyscyplin z nią związanych. Jego wiadomości i umiejętności wiążą się głównie z orientacją, poradnictwem, doradztwem zawodowym i personalnym, procesem kształcenia zawodowego, organizacją działalności gospodarczej, jak również funkcjonowaniem współczesnego zakładu pracy i problematyką edukacji zawodowej młodzieży, dorosłych, pracujących oraz bezrobotnych. Specjalność ma na celu przede wszystkim wykształcenie specjalistów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i zwiększaniu aktywności na rynku pracy oraz wykształcenie wyspecjalizowanych kadr zajmujących się dostosowywaniem zasobów personalnych firm do dynamicznie zmieniającego się otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.   


  Absolwent specjalności Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi przygotowany jest do:


  • udzielania pomocy młodzieży, bezrobotnym, osobom poszukującym pracy,
  • w sprawach ścieżki kształcenia, podejmowania decyzji w wyborze zawodu, przekwalifikowania się, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz aktywnego poszukiwania pracy,
  • wykonywania diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu wykorzystując metody i techniki pedagogicznego pomiaru,
  • opracowania diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego,
  • udzielania pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych i osobowościowych,
  • wspomagania pracodawców przy łagodzeniu skutków restrukturyzacji zatrudnienia poprzez pomoc pracownikom w określeniu dalszej drogi zawodowej,
  • gromadzenia, opracowania i aktualizowania informacji o zawodach, stanowiskach pracy, drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy,
  • organizowania działań profilaktycznych w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym poprzez kształcenie ustawiczne  i rozwój zawodowy,
  • planowania i kierowania karierą zawodową osób indywidualnych oraz różnych grup społecznych (osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych) w powiązaniu z potrzebami gospodarki, postępem technicznym
   i technologicznym,
  • kształtowania postaw sprzyjających uczeniu się przez całe życie oraz aktywnej postawy wobec życia zawodowego,
  • organizowania i realizowania szeroko pojętej działalności oświatowo-wychowawczej i socjalnej w zakładzie pracy,
  • stwarzania warunków motywujących do rzetelnej i wydajnej pracy oraz wysokiej jakości produkcji i usług,
  • dokonywania analizy warunków organizacyjnych, społecznych i psychologicznych świadczenia pracy w zakładach pracy, niezbędnych do prowadzenia polityki personalnej, planowania karier zawodowych i doboru kadr,
  • inicjowania, organizowania i prowadzenia różnych form przekwalifikowania, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
  • projektowania stanowisk pracy w oparciu o najnowocześniejsze techniki,
  • rozwiązywania konfliktów organizacyjnych, interpersonalnych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem personelu,
  • wykorzystania kapitału ludzkiego w organizacji lub przedsiębiorstwie,
  • prowadzenia badań naukowych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności,
  • prowadzenia własnej działalności usługowej w zakresie oferty programowej studiów.

   


  Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi to osoba kreatywna, innowacyjna i zdolna do podejmowania i rozwiązywania trudnych problemów jednostkowych  i zbiorowych. Charakteryzuje się otwartością intelektualną, elastycznością i dużymi zdolnościami adaptacyjnymi. Cechuje go przeświadczenie, że obok przygotowania teoretycznego i zawodowego istotną wartością jest jego człowieczeństwo, które powinno przejawiać się w umiłowaniu człowieka, zainteresowaniu jego losem, życzliwości wobec ludzi oraz wrażliwości na potrzeby innych. Absolwent otwarty jest także na wyzwania współczesności oraz zdolny do samodzielnego kreowania swojej przyszłości zawodowej  i osobistej na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy w kraju i za granicą.

   
  Miejsce pracy absolwentów

  Podstawową przesłanką jaką przyjęto przy tworzeniu programu studiów jest obecna i przyszła sytuacja panująca na rynku pracy. Chodzi tutaj  o wzrastającą zmienność struktury zapotrzebowania na różnorodne umiejętności i kompetencje, zapotrzebowania postrzeganego i zgłaszanego przez pracodawców w postaci ofert pracy. Istotnym elementem prezentowanego programu nauczania jest zorientowanie na lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Absolwenci kierunku  Pedagogika o specjalności Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi powinni prezentować aktywną postawę na rynku przejawiającą się mobilnością, elastycznością i gotowością do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, samorządowych, pozarządowych i prywatnych zajmujących się edukacją, wychowaniem, profilaktyką społeczną oraz poradnictwem edukacyjno-zawodowym, doradztwem personalnym  i pośrednictwem pracy. Posiadane przez absolwenta tej specjalności kwalifikacje zawodowe predysponują go do zatrudnienia w charakterze pedagoga pracy, doradcy zawodowego, szkolnego dorady zawodowego, doradcy zawodowego niepełnosprawnych, doradcy pracy, pośrednika pracy, organizatora działalności społeczno-wychowawczej, organizatora prac tzw. publicznych,  organizatora działań profilaktycznych i przekwalifikowania bezrobotnych między innymi w:


  • szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
  • placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
  • instytucjach edukacji dorosłych,
  • centrach kształcenia ustawicznego,
  • akademickich biurach karier,
  • urzędach pracy,
  • centrach informacji i planowania kariery zawodowej,
  • Ochotniczych Hufcach Pracy,
  • agencjach zatrudnienia,
  • instytucjach szkoleniowych,
  • Klubach Pracy,
  • instytucjach dialogu społecznego,
  • Gminnych Centrach Informacji,
  • instytucjach pomocy społecznej,
  • Centrach Pomocy Rodzinie,
  • Wojskowych Centrach Aktywizacji Zawodowej,
  • biurach pracy,
  • agencjach konsultingowych.

   


  Specjalność daje również możliwość pracy w działach personalnych przedsiębiorstw sektora prywatnego i w organizacjach samorządowych na stanowiskach:


  • specjalista ds. pracowniczych i humanizacyjnych,
  • specjalista ds. zatrudnienia i spraw socjalnych,
  • organizator firm przekwalifikowania osób zagrożonych utratą pracy,
  • doradca personalny,
  • specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników,
  • specjalista ds. szkoleń i zawodowego rozwoju,
  • specjalista ds. relacji pracowniczych,
  • specjalista ds. wynagrodzeń,
  • specjalista ds. systemów motywacyjnych,
  • specjalista ds. zasobów ludzkich.

  Absolwenci kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi powinni prezentować również aktywną postawę przejawiającą się chęcią tworzenia miejsc pracy, gdzie zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać pracując na własny rachunek. Postępujący rozwój gospodarczy  naszego kraju powinien do tego zachęcać.
   


Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |