Idź do home > Szkoły - Polska > OWSIIZ-Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Informacje

Historia

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego jest pierwszą niepaństwową uczelnią ekonomiczną na Warmii i Mazurach. Jej korzenie sięgają roku 1990, kiedy to z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego powstała Olsztyńska Szkoła Zarządzania, która jako pierwsza na Warmii i Mazurach zajęła się edukacją menedżerską.

 

W paśdzierniku 1990 roku OTG wspólnie z Ośrodkiem Samorządu Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (OSL FRDL) przekształcają szkołę w Olsztyńską Szkołę Zarządzania i Administracji, poszerzając obszar jej działań o obsługę administracji samorządowej, wzbogacając ofertę o seminaria i kursy prowadzone zgodnie z przepisami MEN.

 

Trzy lata póśniej, w 1993 r., Szkoła zostaje zakwalifikowana przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych do prowadzenia na terenie województwa olsztyńskiego szkoleń w zakresie prawnych aspektów prywatyzacji. Utworzone zostaje również Studium Policealne, które uzyskało w Ministerstwie Edukacji Narodowej uprawnienia szkoły publicznej.

 

OSZiA rozpoczyna współpracę z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych.

 

W 1996 r. Olsztyńska Wyższa Szkoła Zarządzania, staje się kontynuatorką społecznej misji Olsztyńskiej Szkoły Zarządzania i Administracji. Z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego zostaje wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 92 w dn. 2 lipca 1996 r. Jej rektorem zostaje, założyciel OSZ, dr inż. Zygmunt Kurek, który kierował uczelnią od jej początków do 2004 roku.

 

W roku tym zostaje zainaugurowana pierwsza edycja Studiów Podyplomowych. W strukturze Uczelni zostaje utworzony Ośrodek Informacji Naukowej i Gospodarczej (OWSZ-OING), którego zadaniem jest prowadzenie szkoleń, doradztwa, wydawnictwa oraz biblioteki uczelnianej.

 

Na podstawie decyzji z 5 września 2001 r. uczelnia otrzymuje zgodę Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie wyższych studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. W związku z rozszerzeniem oferty edukacyjnej, uczelnia zmienia nazwę na funkcjonującą obecnie: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.

 

21 sierpnia 2001 r. MEN wydaje decyzję zezwalającą na prowadzenie uczelni do 30.09.2010 roku. W jej uzasadnieniu znalazło się następujące stwierdzenie: Analizując wniosek założyciela oraz wyniki kontroli Minister Edukacji Narodowej uznał, że określony wyżej termin pozwoli na utrwalenie korzystnych tendencji w rozwoju uczelni.

 

13 listopada 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu dokonała w rejestrze uczelni niepaństwowych, w rubryce "ogólny kierunek działalności" wpisu w brzmieniu: Kształcenie na poziomie studiów magisterskich na kierunku "zarządzanie i marketing". Tym samym OWSIiZ stała się drugą uczelnią na Warmii i Mazurach, która uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku: Zarządzanie i Marketing.

 

Od kilku lat OWSIiZ realizuje strategię rozwoju zakładającą, że uczelnia ma być: liderem kształcenia młodzieży i dorosłych, szybko reagującą na potrzeby rynku pracy Warmii i Mazur.

 

Pierwszym krokiem było, pozyskanie własnej bazy dydaktycznej, którą tworzy obecnie budynek przy ul. Artyleryjskiej 3 c (pow. ok. 4 000 m. kw.). Zlokalizowana w nim nowoczesna baza dydaktyczna (aule z nowoczesnym wyposażeniem audio wizyjnym, sale dydaktyczne, laboratoria komputerowe) pozwoliła na zwiększenie liczby kształconych studentów (do ok. 2 tys. osób) oraz zapewnienie im komfortowych warunków kształcenia. Z kolei władzom uczelni pozwoliła na zapewnienie wysokich standardów jakości kształcenia, jak i zarządzania uczelnią.

 

Potwierdzeniem tego faktu są m.in.: uzyskanie przez OWSIiZ w grudniu 2004 roku Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, nagród w V, VI i VII Edycji Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości w latach 2005-2007 oraz utrzymująca się od lat opinia, o wysokim poziomie kształcenia wyrażana w badaniach prowadzonych wśród absolwentów OWSIiZ.

 

Zasadnicza poprawa warunków lokalowych na początku 2004 roku pozwoliła również na rozszerzenie oferty dydaktycznej uczelni. Zarządzanie oraz Informatyka w roku 2005 zostały uzupełnione o Ekonomię i Kulturoznawstwo w 2006 roku o Europeistykę a w 2007 roku o Zdrowie Publiczne. Wprowadzono również nowe specjalności na studiach podyplomowych.

 

Trzeba wspomnieć, że w 2005 roku OWSIiZ rozpoczęła również realizację aż czterech programów w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (na łączną sumę prawie 2 mln euro). Obejmują one szkolenia w zakresie: podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców rolniczych w regionie Warmii i Mazur, reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa oraz pracowników sektora ochrony zdrowia, jak również prowadzenie działań na rzecz tworzenia potencjału naukowego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia podnoszenia innowacyjności regionu oraz wykorzystywania przez przemysł wyników badań naukowych.

 

Strategia rozwoju Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na lata 2006-2011 zakłada tworzenie nowych wydziałów i sukcesywne uruchamianie nowych kierunków nauczania w oparciu o realizację inwestycji zmierzających do utworzenia przy ul. Artyleryjskie nowoczesnego kompleksu dydaktyczno-naukowego.

 

Plan rozwoju oferty edukacyjnej OWSIiZ, oparty na analizie potrzeb regionu, zakłada położenie większego niż dotychczas nacisku na kierunki techniczne. Są one bowiem "deficytowe" w ofercie szkół wyższych w regionie - w większości przypadków, zlokalizowane na terenie województwa uczelnie, kształcą na kierunkach humanistycznych i ekonomicznych. Z drugiej strony, dostęp do tego obszaru wiedzy jak największej liczby mieszkańców regionu, może być gwarantem podnoszenia innowacyjności gospodarki, a tym samym jej konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej.

 

Taki cel przyświeca idei tworzenia Centrum Nowych Technologii OWSIiZ, w którym planowane jest zlokalizowanie Wydziału Nowych Technologii z kierunkami: Informatyka, Automatyka, Mechatronika oraz Transport oraz organizacji, które mają służyć transferowi wiedzy z tego obszaru do gospodarki Warmii i Mazur.

 

Plany OWSIiZ są zgodne z celami określonymi w: Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalnej Strategii Innowacyjności, Strategii Informatyzacji Województwa, jak również, we wdrażanej przez Unię Europejską, Strategii Lizbońskiej. Tym samym rozwój Uczelni, poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości i nauki w regionie, będzie miał wpływ na podwyższanie jego atrakcyjność społeczno-gospodarczej.

 

Do realizacji tych planów, niezbędne jest podjęcie trzech najważniejszych zadań inwestycyjnych, zmierzających do utworzenia nowoczesnego, pełnego, kompleksu dydaktyczno-naukowego:

 

W oparciu o środki unijne rozpoczęła się już rewitalizacja będącego własnością uczelni budynku powojskowego (Artyleryjska 3 f, ok. 4 000 m. kw.) na potrzeby Centrum Nowych Technologii, poprzez adaptację jego pomieszczeń na sale wykładowe, sale do zajęć praktycznych, laboratoria, gabinety, czy pomieszczenia biurowe.
mgr Janusz Żwirko - Kanclerz OWSIiZ Prof. dr hab. Jerzy Radecki - Rektor OWSIiZ

Dlaczego "KOTARBIŃSKI"?

 

Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce obejmujący uczelnie państwowe i niepaństwowe poszerza ofertę rynkową usług edukacyjnych i daje młodzieży możliwość wyboru kierunku studiów i uczelni. Dlaczego z tej bogatej oferty warto wybrać studia w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego?

Jest wiele powodów, z których poniżej wymieniono tylko ważniejsze:

    * Uczelnia posiada największe doświadczenia spośród szkół niepaństwowych działających w regionie. Jej korzenie sięgają bowiem roku 1990.

    * OWSIiZ jako jedyna na terenie Olsztyna prowadzi studia inżynierskie z zakresu informatyki stwarzając jednocześnie możliwość ich kontynuacji na poziomie magisterskim na politechnikach.

    * OWSIiZ posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową.

    * Uczelnia wyróżnia się stosowaniem nowoczesnych metod kształcenia z wykorzystaniem technik komputerowych oraz szerokim powiązaniem procesu kształcenia z działalnością społeczno-gospodarczą.

    * OWSIiZ cieszy się opinią uczelni o wysokim poziomie kształcenia stawiającej studentom duże wymagania, ale i dostarczającej wiele satysfakcji i dobrze przygotowującej do pracy zawodowej zwiększając szanse na rynku pracy. Sfera, w której uczelnia wykazuje się szczególnymi kompetencjami w stosunku do jednostek konkurencyjnych, to umiejętne łączenie przekazywanej wiedzy z praktyką.

    * Wielu jej absolwentów kontynuuje lub już zakończyła naukę na uzupełniających studiach magisterskich w renomowanych uczelniach, takich jak: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

    * Uczelnia stwarza studentom warunki do realizacji ich wszechstronnych zainteresowań naukowych i kulturalnych.

    * Korzystając ze specjalistycznych kursów zawodowych student może pogłębiać swoje praktyczne i teoretyczne przygotowanie z zakresu informatyki, poznać zasady organizacji i funkcjonowania systemów komputerowych obejmujących sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

    * W ramach programu Leonardo da Vinci, Uczelnia oferuje staże zagraniczne w krajach zachodnich.

    * Uczelnia jest przygotowana do wydawania suplementów.

ISO W UCZELNI

    * W 2004 r. uczelnia uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001:2000. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ma na celu ciągłe doskonalenie procesu dydaktycznego jak i całej sfery działań organizacyjno-administracyjnych

    * OWSIiZ prowadzi także studia podyplomowe, przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem Studia prowadzone są w systemie zaocznym i trwają dwa semestry. Ukończenie studiów potwierdzone świadectwem zapewnia aktualizację i poszerzenie wiedzy lub nabycie nowych kwalifikacji w dziedzinie objętej programem studiów.

JĘZYKI OBCE W OWSIiZ

    * W Uczelni obowiązują specjalistyczne lektoraty języków obcych. Na kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING prowadzi się zajęcia z języka niemieckiego - Wirtschaftssprache Deutsch oraz z języka angielskiego - Business English, który szczególnie przygotowuje studentów do międzynarodowych egzaminów z języka biznesowego BEC I, BEC II, BEC III. Na kierunku INFORMATYKA programy lektoratów zawierają komputerowe słownictwo specjalistyczne. Zajęcia z języków obcych prowadzone są przez profesjonalnie przygotowanych lektorów.

STYPENDIA

    * Najlepsi studenci mogą otrzymywać stypendia motywacyjne przyznawane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz stypendium socjalne i naukowe MENiS.

DYPLOMY

    * Część studentów OWSIiZ w ramach programu studiów może uzyskać dyplomy ukończenia kursu " Wprowadzenie do systemu okablowania strukturalnego Molex Premise Networks ".

UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNE

    * W ramach UCI studenci zajmują się administracją sieci, tworzeniem serwisu www, zdobywają praktyczne doświadczenie do wykorzystania w przyszłej pracy.

SOCRATES-Erasmus w Uczelni

    * Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego przystąpiła do programu SOCRATES i otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa, nadaną przez Komisję Europejską.

WŁASNA SIEDZIBA

    * Od stycznia 2004 r. nasi studenci uczą się w nowej siedzibie przy ul. Artyleryjskiej 4. Nowa siedziba to ponad 4100 m2, nowe sale i laboratoria komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Uczelnia znajduje się ok. 60 m od stacji PKP Olsztyn Zachodni. W 2005 r. powierzchnia uczelni powiększyła się o kolejne 4200 m2-budynek przy Artyleryjskiej 3f.

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI INFORMATYCZNYMI

    * Nasza szkoła rozpoczęła współpracę z firmą Molex Premise Ne-tworks, która jest światowym liderem w dostarczaniu systemów okablowania strukturalnego budynków. Współpraca polega na profesjonalnych szkoleniach naszych studentów w zakresie projektowania oraz montażu elementów składających się na system okablowania strukturalnego. Po szkoleniu najlepsi studenci otrzymują dyplom ukończenia kursu
    * "Wprowadzenie do okablowania strukturalnego Molex Premise Networks". W najbliższym czasie OWSIiZ podpisze kolejne umowy o współpracy.

ŻYCIE STUDENCKIE

    * Reprezentantem ogółu studentów wobec władz Uczelni jest Rada Samorządu Studentów (RSS). Rada jest organizatorem życia studenckiego w Uczelni. Inicjuje ona wiele przedsięwzięć, zwłaszcza w sferach naukowego i kulturalnego życia studentów. RSS jest także inicjatorem wielu cyklicznych imprez studenckich m.in.: "OTRZĘSINY", "DNI OTWARTE UCZELNI", "POSESJA", "INWAZJA MANIECZEK". RSS jest także współorganizatorem studenckiego życia naukowego. Wspiera on studenckie koła naukowe, koła zainteresowań oraz działalność sportową.

Misją Uczelni jest:


       1. przekazywanie kompetencji niezbędnych do realizacji życiowych aspiracji w warunkach globalnej gospodarki opartej na wiedzy z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania na rynkach pracy w Polsce i poza jej granicami,
       2. kształtowanie postaw odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji, działania w harmonii, równowagi i poszanowaniu środowiska naturalnego,
       3. promowanie postaw przedsiębiorczości umożliwiających aktywny udział w realizacji programów- rozwoju wynikających z członkowstwa Polski w UE,
       4. wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego Regionu Warmii i Mazur.

Uczelnia realizuje swoją misję poprzez:

       1. prowadzenie studiów, studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
       2. prowadzenie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej,
       3. organizowanie przedsięwzięć, takich jak np.: seminaria, konferencje, kongresy, kampanie informacyjne i inne,
       4. prowadzenie szkół, przedszkoli i innych placówek na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty,
       5. działalność konsultingową, doradztwo personalne i pośrednictwo pracy.

Uczelnia prowadząc swoją działalność realizuje następujące cele:

       1. dostarczanie usług edukacyjnych i innych usług oraz produktów na możliwie najwyższym poziomie,
       2. upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki oraz aktywne uczestnictwo w ich wdrażaniu do praktyki społeczno-gospodarczej,
       3. informowanie, również w formie reklamy, o usługach i produktach Uczelni,
       4. rozwój i dostosowywanie do potrzeb rynku oferty usług i produktów Uczelni,
       5. rozwój infrastruktury Uczelni umożliwiający realizację misji,
       6. zapewnienie studentom i innym usługobiorcom odpowiednich warunków umożliwiających optymalne korzystanie z usług Uczelni,
       7. inicjowanie a następnie wspieranie wszelkich form aktywności środowiskowej studentów, absolwentów i pozostałych usługobiorców,
       8. kształtowanie wśród pracowników, współpracowników oraz studentów i innych usługobiorców wrażliwości i społecznej odpowiedzialności w duchu poszanowania dla godności osoby ludzkiej, wartości etycznych i obowiązującego prawa,
       9. kultywowanie, upowszechnianie i wzbogacanie tradycji akademickiej,
      10. realizacja wszelkich projektów społecznie użytecznych służących realizacji celów i zadań Uczelni i pozyskiwanie na te przedsięwzięcia środków publicznych, w tym funduszy UE,
      11. stała troska o jakość świadczonych usług i dostarczanych produktów poprzez wdrażanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania,
      12. rozwój kompetencji pracowników i współpracowników oraz podejmowanie działań wzmacniających ich zaangażowanie w realizację misji Uczelni.

 

Oferta Edukacyjna

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |