Home > Studia I Stopnia > Filologia > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Lingwistyka stosowana- Język Angielski z Językiem Rosyjskim - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Lingwistyka stosowana- Język Angielski z Językiem Rosyjskim - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Lingwistyka stosowana- Język Angielski z Językiem Rosyjskim - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Absolwent kierunku studiów "filologia" będzie posiadał wiedzę humanistyczną i informatyczną zdobytą na zajęciach z przedmiotów kształcenia ogólnego oraz wiedzę o języku angielskim, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych. W zależności od wybranej specjalności zdobędzie też wiedzę o języku niemieckim lub rosyjskim i kulturze obszaru wybranego języka. Absolwent będzie posiadał praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli mu swobodnie formułować wypowiedzi ustne, pisemne oraz czytać teksty wszelkiego typu. Będzie także posiadał umiejętność tłumaczenia tekstów oraz wypowiedzi ustnych w tym języku. Praktyczna nauka języka angielskiego, zwłaszcza w ramach nauki pisania, tłumaczenia i konwersacji będzie zawierać znaczny zakres treści związanych z tematyką ekonomiczną i prawniczą. Absolwent będzie posiadał zarówno przygotowanie praktyczne, jak i rozbudowany teoretyczny warsztat tłumaczeniowy pozwalający mu na podjęcie pracy w charakterze tłumacza we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych, instytucjach i organizacjach utrzymujących kontakty międzynarodowe. Nauczanie drugiego języka obcego, niemieckiego lub rosyjskiego, będzie prowadzone od poziomu początkowego i tutaj celem jest osiągnięcie przez absolwenta znajomości drugiego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Również w ramach praktycznej nauki drugiego języka obcego będzie położony nacisk na opanowanie treści związanych z tematyką ekonomiczną. Celem kształcenia na kierunku "filologia" o specjalności (1) język angielski z językiem niemieckim, (2) język angielski z językiem rosyjskim jest zatem biegła znajomość dwóch języków obcych i przygotowanie studentów do wykonywania zawodu tłumacza, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności tłumaczenia wszelkiego rodzaju tekstów użytkowych związanych z działalnością gospodarczą. Niezwykle ważnym celem nauczania będzie również kształtowanie u studentów postawy wrażliwości, zaangażowania społecznego, umiejętności rozpoznawania potrzeb innego człowieka i odpowiedniego reagowania na nie. Nieodzowną cechą absolwenta winna być nienaganna postawa etyczna, otwartość na wielość kultur i wartości leżące u podstaw integracji europejskiej.
 • Praktyki
  Po 4 semestrze studiów studenci zobowiązani są zaliczyć 4 tygodnie praktyki zawodowej. Głównym celem praktyki zawodowej jest wykorzystanie przez studenta swojej wiedzy i kompetencji językowej w wybranym miejscu praktyki oraz zapoznanie się z zasadami działania danego podmiotu gospodarczego, organizacji lub instytucji prowadzących działalność na arenie międzynarodowej lub współpracujących z firmami i instytucjami zagranicznymi. W czasie odbywania praktyki wskazane jest, aby student wykorzystywał swoje umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim i drugim języku obcym, wykonywał prace tłumaczeniowe, również w zakresie języka specjalistycznego związanego z profilem działalności danej firmy czy instytucji. Miejscem odbywania praktyki mogą być zatem przedsiębiorstwa międzynarodowe działające w Polsce, wydawnictwa, środki masowego przekazu, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy transportowe, firmy turystyczne i wszelkie inne podmioty prowadzące kooperację z partnerami zagranicznymi. Szkolenie praktyczne może odbywać się również w urzędach administracji państwowej, samorządowej, stowarzyszeniach i fundacjach prowadzących współpracę z instytucjami zagranicznymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły* Przedmioty kwalifikacyjne: -język angielski lub inny jezyk obcy, język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy i umiejętności

  W trakcie studiów studenci zdobędą szeroką wiedzę humanistyczną w ramach takich przedmiotów, jak: filozofia, wstęp do kulturoznawstwa, wiedza o krajach i kulturze angielskiego obszaru językowego, wiedza o krajach i kulturze niemieckiego/ rosyjskiego obszaru językowego, wstęp do literaturoznawstwa, literatura brytyjska, literatura amerykańska, historia krajów anglojęzycznych. Wiedza ta pozwoli im na wieloaspektowy ogląd i głębsze rozumienie problemów i procesów kulturowych zachodzących we współczesnym świecie. Studenci poszerzą także swoje umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, co ułatwi im zdobywanie wiedzy, a w przyszłości funkcjonowanie na rynku pracy. Przede wszystkim jednak student w trakcie trwania studiów intensywnie zdobywa, ugruntowuje i poszerza swoją językową kompetencję komunikacyjną, czyli połączone kompetencje lingwistyczne, socjolingwistyczne i pragmatyczne w zakresie dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego lub rosyjskiego.

  Absolwent, posiadając znajomość języka angielskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potrafi: - formułować poprawne językowo, jasne i szczegółowe wypowiedzi na dowolny temat, nawet dotyczące skomplikowanych zagadnień, - skutecznie porozumiewać się w sprawach zawodowych, - wypowiadać się płynnie i spontanicznie w rozmowie, z zachowaniem właściwego rejestru i stylu wypowiedzi, precyzyjnie wyrażać swoje poglądy nawiązując do wypowiedzi rozmówcy, - rozumieć teksty informacyjne, artykuły specjalistyczne, instrukcje techniczne i inne teksty użytkowe, nawet te o złożonej strukturze, - rozumieć dłuższe wypowiedzi w języku angielskim, nawet jeżeli ich konstrukcja nie jest całkowicie jasna i związki logiczne są jedynie implikowane, - poprawnie konstruować różnego rodzaju teksty pisane, z zachowaniem właściwego stylu, przedstawiać swoje poglądy za pomocą jasnej argumentacji, - tłumaczyć różnego rodzaju teksty, zwłaszcza o tematyce ogólnoekonomicznej, finansowej, prawnej, handlowej z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

  W planie studiów na kierunku "filologia" dla obydwu specjalności przewidziano bardzo dużą liczbę godzin zajęć poświęconych praktycznej nauce drugiego języka obcego. Nauczanie drugiego języka obcego będzie się rozpoczynać od poziomu początkowego. Kształcenie w tym zakresie ma na celu zdobycie przez studentów znajomości drugiego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po ukończeniu 6 semestrów nauki absolwent potrafi: - wypowiadać się na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami danego języka, również na tematy zawodowe, - brać udział w dyskusjach zawodowych i przedstawiać swoje poglądy, - formułować przejrzyste wypowiedzi, - czytać ze zrozumieniem artykuły prasowe oraz teksty użytkowe, - rozumieć większość wypowiedzi w danym języku, nawet tych dłuższych, o skomplikowanej strukturze z zakresu swojej specjalności, - pisać zrozumiałe teksty na różne tematy, w tym na tematy ekonomiczne, pisać listy, zapytania i oferty handlowe, przekazywać informacje pisemne dotyczące spraw zawodowych, - tłumaczyć teksty użytkowe i korespondencję handlową.

  W praktycznej nauce, zarówno języka angielskiego jak i drugiego języka obcego, będzie szczególnie ważne opanowanie przez studenta treści związanych z językiem biznesu i szeroko pojętą tematyką gospodarczą. Zaleca się, aby studenci filologii w ramach poszerzania swojej wiedzy na tematy gospodarcze uczestniczyli dodatkowo w niektórych zajęciach prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym WSG. Do zalecanych wykładów prowadzonych w języku angielskim należą: wstęp do makro- i mikroekonomii, marketing, ekonomia Unii Europejskiej, Polska w Unii Europejskiej, negocjacje w biznesie, inwestycje, biznes plan, rynki pracy w Unii Europejskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo międzynarodowe, wstęp do logistyki, Public Relations, komunikacja interkulturowa w biznesie. Uczestniczenie w powyższych wykładach pozwoli absolwentom lepiej orientować się w zagadnieniach życia gospodarczego i zdobyć wiedzę przydatną w przyszłej pracy.

  Perspektywy zatrudnienia

  Studia pierwszego stopnia na kierunku "filologia" mają przede wszystkim na celu przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności związanych bezpośrednio z przyszłą pracą absolwenta. Obszar potencjalnego zatrudnienia absolwenta jest bardzo zróżnicowany. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przede wszystkim we wszelkiego rodzaju podmiotach prowadzących działalność gospodarczą wymagającą kontaktów międzynarodowych. Podkreślić należy, że zakres firm i instytucji, w których będą mogli znaleźć zatrudnienie absolwenci znający biegle dwa języki obce, język angielski na poziomie C1 i drugi język na poziomie B2, jest bardzo szeroki. Zaliczyć do niego można: - wszelkie średnie i duże firmy prowadzące działalność na rynku międzynarodowym, - banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, - firmy transportowe, - wydawnictwa i redakcje czasopism, - firmy turystyczne i biura podróży, - urzędy administracji państwowej oraz samorządowej na stanowiskach, gdzie wymagana jest biegła znajomość języków obcych, - organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, stowarzyszenia i fundacje prowadzące współpracę z instytucjami zagranicznymi.

  Uzupełnienie wykształcenia

  Realizacja wszystkich wymogów zawartych w standardach kształcenia na kierunku "filologia" umożliwia studentom planowanego kierunku kontynuację kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich w dowolnej uczelni w Polsce, prowadzącej tego rodzaju studia na tym samym lub pokrewnym kierunku. Szczególnie pożądane możliwości rozwoju zawodowego może dać absolwentom połączenie kwalifikacji zdobytych na studiach pierwszego stopnia na kierunku "filologia" z kwalifikacjami zdobytymi poprzez równoległe studia na kierunkach takich, jak: ekonomia, turystyka i rekreacja, zarządzanie, informatyka i ekonometria, socjologia prowadzonych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Absolwent kierunku "filologia" może po ukończeniu studiów, jak również w ich trakcie, uzupełniać swoje kwalifikacje zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Program studiów

  Przedmioty kształcenia ogólnego
  Filozofia
  Technologia informacyjna
  Podstawy sprawnego studiowania
  Ochrona własności intelektualnej
  Język łaciński

  Przedmioty podstawowe

  Praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA) do poziomu C1
  PNJA Gramatyka praktyczna
  PNJA Konwersacje
  PNJA Pisanie
  PNJA Czytanie
  PNJA Rozumienie ze słuchu
  PNJA Wymowa
  PNJA Tłumaczenie
  Praktyczna nauka języka niemieckiego (PNJN) lub
  Praktyczna nauka j. rosyjskiego (PNJR)-do wyboru
  PNJN / PNJR - Kurs początkowy (do A2)
  PNJN / PNJR - Kurs średniozaawansowany (do B1)
  PNJN / PNJR - Tłumaczenie (do B2)
  PNJN / PNJR - Pisanie (do B2)
  PNJN / PNJR - Konwersacje (do B2)

  Przedmioty kierunkowe

  Przedmioty kierunkowe (w języku angielskim)
  Wstęp do językoznawstwa
  Gramatyka opisowa języka angielskiego - fonetyka i fonologia
  Gramatyka opisowa języka angielskiego - morfologia i składnia
  Semantyka, pragmatyka i analiza dyskursu
  Historia języka angielskiego z elementami socjolingwistyki
  Gramatyka kontrastywna (j.polski, j. angielski)
  Teoria tłumaczenia
  Wstęp do literaturoznawstwa
  Historia literatury angielskiej
  Historia literatury amerykańskiej
  Wstęp do kulturoznawstwa
  Wiedza o krajach i kulturze angielskiego obszaru językowego
  Historia Anglii i USA
  Akwizycja języka z elementami metodyki nauczania języka obcego

  Przedmioty kierunkowe (w języku polskim) - do wyboru: Blok JN lub Blok JR
  JN: Gramatyka opisowa języka niemieckiego
  JR: Gramatyka opisowa języka rosyjskiego
  JN: Wiedza o krajach i kulturze niemieckiego obszaru językowego z elementami historii
  JR: Wiedza o krajach i kulturze rosyjskiego obszaru językowego z elementami historii

  Profil dyplomowania

  do wyboru 3 profile dyplomowania: tłumaczenie, medioznawstwo, kulturoznawstwo
  Seminarium dyplomowe
  Seminarium uzupełniające
  Wykład do wyboru

Inne informacje związane z Filologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |