Home > Studia I Stopnia > Hotelarstwo > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Hotelarstwo - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Hotelarstwo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Hotelarstwo - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Studia na specjalności "Hotelarstwo" na kierunku "Turystyka i Rekreacja" mają za zadanie przygotować wysokiej klasy specjalistów, zdolnych do organizowania i samodzielnego kierowania hotelami, przedsiębiorstwami gastronomicznymi i turystycznymi, oraz usługami.
 • Praktyki
  Studenci kierunku "Turystyka i Rekreacja" w systemie dziennym i zaocznym zobowiązani są do odbycia w ciągu 3 lat studiów 15 tygodni praktyk na które składa się 10 tygodni praktyk branżowych, 4 tygodnie praktyk indywidualnych, 1 tydzień praktyk wyjazdowych. WSG w ramach działań Studium Przygotowania Zawodowego stara się, obok przekazania obszernej wiedzy teoretycznej, zapewnić studentom gruntowne przygotowanie praktyczne i dostosować ten proces do indywidualnych potrzeb i umiejętności studentów oraz uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Studenci kierunku "Turystyka i Rekreacja" odbywają praktyki w biurach podróży, hotelach, parkach narodowych, muzeach, wydziałach promocji urzędów administracji państwowej, samorządowej, punktach żywienia zbiorowego, sanatoriach domach pomocy społecznej, miejscach odnowy biologicznej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA specjalność: Hotelarstwo - język obcy, - geografia lub biologia, - wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Hotelarstwo

  Sylwetka absolwenta

  Misja:
  1. Cele kształcenia
  Studia mają za zadanie przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, zdolnych do organizowania i samodzielnego kierowania hotelami, przedsiębiorstwami gastronomicznymi i turystycznymi, oraz usługami. Osoba kończąca studia winna posiadać szeroki zakres wiedzy hotelarskiej i umiejętności zawodowe, wykazywać zdolności menedżerskie (umiejętność nie tylko zarządzania usługami hotelarskimi, ale także samodzielnego kreowania tych usług), posiadać umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i działania, umieć nawiązywać kontakty i współpracę z różnymi kontrahentami, partnerami branży.

  Kompetencje:
  2. Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy
  Absolwent specjalności będzie rozumiał i znał potrzeby klientów i umiał kierować podażą usług zapewniając satysfakcję klientowi. Wśród istotnych elementów nabytej wiedzy specjalistycznej, należy podkreślić, że absolwent dysponować będzie wiedzą o najnowocześniejszych zasadach zarządzania personelem pracującym w bezpośrednim kontakcie z klientami. Absolwent będzie także znał i rozumiał problemy etyki zawodowej.
  W nabyciu tych umiejętności pomocna będzie miedzy innymi wiedza z zakresu: hotelarstwa, ekonomii, prawa, kształtowania jakości towarów i usług, technologii gastronomicznej, projektowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Wśród przedmiotów specjalizacyjnych, wymaganych programem studiów, są organizacja i technika pracy w hotelarstwie, wyposażenie obiektów hotelarskich, zarządzanie w hotelarstwie, rynki i produkt hotelarski, oraz żywność i żywienie w turystyce,
  Konieczne jest również przyswojenie przez studenta zagadnień związanych z bezpieczeństwem usług hotelarskich.

  3. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych
  Kształcenie w zakresie języków obcych odbywa się na różnych poziomach. Nauka języka obejmuje  naukę języka potocznego oraz zawodowego. Formy kształcenia: lektoraty, konwersatoria.

  4. Umiejętności zawodowe
  Absolwenci specjalności przygotowani są do podejmowania pracy w obiektach hotelarskich oraz innych świadczących usługi hotelarskie. W placówkach tych mogą realizować różne zadania oraz pełnić funkcje o bardzo zróżnicowanym charakterze. Posiadać będzie wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi gościa, organizacji i techniki pracy biurowej, w tym obsługi urządzeń i korzystania z oprogramowania komputerowego.

  Przygotowanie praktyczne
  5. Rodzaje i formy kształcenia praktycznego:

     1. laboratoria
     2. zajęcia szkoleniowe w obiektach świadczących usługi hotelarskie
     3. zajęcia praktyczne
     4. praktyki studenckie w hotelach i innych tego rodzaju obiektach.

  6. Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę oraz  umiejętności zdobyte w trakcie studiów.

     1. obsługi klienta
     2. prowadzenie negocjacji
     3. protokołu dyplomatycznego
     4. certyfikaty językowe

  Perspektywy zatrudnienia    
  7. Uprawnienia do wykonywania zawodu
  Absolwent specjalności rozumie i zna potrzeby klientów i umie kierować podażą usług zapewniając satysfakcję klientowi. Absolwent dysponuje wiedzą o najnowocześniejszych zasadach zarządzania personelem pracującym w bezpośrednim kontakcie z klientami. Zna i rozumie problemy etyki zawodowej.        

  8. Możliwości zatrudnienia – przewidywane stanowiska i miejsca  pracy
  Absolwenci specjalizacji przygotowani są do podejmowania pracy w obiektach hotelarskich oraz innych, świadczących usługi hotelarskie. Dotyczy to zarówno małych indywidualnych obiektów hotelarskich, jak i dużych struktur sieciowych. W placówkach tych mogą realizować różne zadania oraz pełnić funkcje o bardzo zróżnicowanym charakterze. Miejscami zatrudnienia mogą być także: inne przedsiębiorstwa branży, świadczące usługi dla turystów, a także administracja samorządowa, biura turystyczne oraz statki pasażerskie. Mogą również kierować serwisem podróżniczym w instytucjach, które samodzielnie zajmują się realizacją usług w innych sektorach i produkcją.

  Uzupełnienie wykształcenia
  9. Możliwości wskazania do dalszego kształcenia na kolejnych poziomach
      studiów.

     1. AE Poznań
     2. AMG Gdynia
     3. WSE Warszawa

  10. Możliwości podejmowania studiów za  granicą.

     1. Austria
     2. Szwajcaria
     3. Niemcy
     4. Wielka Brytania
     5. Stany Zjednoczone

  Specjalizacje
  11. Profile dyplomowania

     1. organizacja usług hotelarskich
     2. obsługa klienta i gościnność
     3. zarządzanie i kierowanie hotelem
     4.  obiekt hotelowy i jego wyposażenie
     5. agroturystyka

  Program studiów


  Przedmioty kształcenia ogólnego
  Socjologia
  Język angielski
  Język obcy II (niemiecki, francuski, rosyjski)
  Podstawy informatyki
  Przedmioty podstawowe
  Historia kultury i sztuki
  Ekonomia
  Organizacja i zarządzanie
  Psychologia
  Fizjologia człowieka
  Ekologia
  Podstawy marketingu
  Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości
  Podstawy statystyki
  Pedagogika czasu wolnego
  Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
  Metodologia badań naukowych

  Przedmioty kierunkowe
  Geografia turystyczna
  Prawo w turystyce i rekreacji
  Ekonomika turystyki i rekreacji
  Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
  Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
  Podstawy turystyki
  Teoria i metodyka rekreacji
  Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
  Rynek pracy
  Krajoznawstwo
  Podstawy hotelarstwa
  Geografia regionalna świata
  Strategie rozwoju turystyki
  Rekreacja ruchowa i usprawnienie fizyczne
  Obozy i turystyka kwalifikowana

  Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne
  Transport, spedycja, logistyka w turystyce
  Wykład monograficzny
  Konwersatorium
  Proseminarium
  Seminarium dyplomowe
  Organizacja i technika pracy w hotelarstwie
  Żywność i żywienie w turystyce
  Wyposażenie obiektów hotelarskich
  Zarządzanie hotelarstwem
  Rynek i produkt hotelarski

Inne informacje związane z Hotelarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |