Home > Studia I Stopnia > Rehabilitacja > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Gerontologia z Elementami Rehabilitacji - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Gerontologia z Elementami Rehabilitacji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Gerontologia z Elementami Rehabilitacji - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Współcześnie systematycznie wzrasta udział osób starszych w populacji mieszkańców Europy, w tym i Polski. Spowodowane jest to szeregiem przemian demograficznych i ekonomicznych, a także rozwojem medycyny. Wydłużenie przeciętnego wieku życia wiąże się z jednej strony z koniecznością zmagania się społeczeństwa (i jego instytucji) z szeroką grupą schorzeń i ograniczeń wieku podeszłego, z drugiej jednak z nieznanymi dotąd możliwościami satysfakcjonującego życia do późnej starości. Doświadczenie krajów zachodnich potwierdzają coraz większy popyt na szerokie spektrum usług ułatwiających i uatrakcyjniających życie w warunkach ograniczonych możliwości psychofizycznych. Współczesne standardy światowe torują drogę do łączenia specjalistycznej wiedzy gerontologicznej z organizowaniem życia społecznego z pełnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych, tak w zakresie zdrowia - w tym rehabilitacji - jak i rekreacji, turystyki, edukacji i kultury. Spełniania tych standardów nauczy się student specjalności gerontologia z elementami rehabilitacji, studia wyposażą bowiem słuchaczy tak w wiedzę gerontologiczną z zakresu zmian fizjologicznych, psychologicznych i społecznych towarzyszących procesowi starzenia, jak i narzędzia diagnozowania potrzeb osób starszych i ich zaspokajania, tak by zapewniać i w rodzinie i w ramach zewnętrznych instytucji, satysfakcjonujące kontakty społeczne i zapobiegać alienacji społeczno-kulturowej. Student nabędzie umiejętność kształtowania pozytywnych i opiekuńczych postaw wobec ludzi starszych oraz realizowania edukacyjnych zadań przygotowania do życia w starości. Łączenie elementów gerontologii z medycyną i służbą zdrowia umożliwi kształcenie kompetencji w zakresie masowej profilaktyki chorób wieku podeszłego. Student nabędzie kompetencji do pracy socjalnej z osobami starszymi zarówno w instytucjach pomocy społecznej jak i indywidualnej opieki świadczonej w domu. Uzyska kwalifikacje do pielęgnacji i opieki hospicyjnej wobec osób przewlekle i terminalnie chorych oraz umiejętność psychicznego wspierania chorego i jego rodziny.
 • Praktyki
  Realizacja praktyk zawodowych na specjalności "gerontologia z elementami rehabilitacji" odbywać się będzie w ośrodkach rehabilitacji, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach opieki paliatywnej. Studia gruntownie przygotowują do pracy w charakterze: * opiekuna społecznego, * pracownika socjalnego, * asystentów i doradców w instytucjach zajmujących się zaspokajaniem potrzeb ludzi w podeszłym wieku. Ukończenie specjalności "gerontologia z elementami rehabilitacji" zapewnia gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w szeregu instytucji: * specjalistyczne poradnie geriatryczne, * placówki pomocy społecznej: domy opieki społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, * instytucje służby zdrowia zajmujące się rehabilitacją, * ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej, * organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność na rzecz pomocy osobom starszym, * w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły* Przedmioty kwalifikacyjne: - język obcy, język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Przedmioty specjalnościowe:

  specjalność: gerontologia z elementami rehabilitacji


  opieka paliatywno-hospicyjna

  elementy medycyny społecznej

  psychologia rehabilitacji

  podstawy żywienia z elementami dietetyki

  podstawy rehabilitacji – warsztat

  Andragogika

  hospitacje placówek

  praca kulturotechniczna (metodyka, warsztat)

  gerontologia społeczna

  psychospołeczne aspekty uczestnictwa w kulturze

  stres i metody radzenia sobie z nim – warsztat

  problemy pielęgnacyjne i opiekuńcze - diagnoza, rozwiązywanie

  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Rehabilitacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |