Studia I Stopnia - Rehabilitacja Psychomedyczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rehabilitacja Psychomedyczna - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Łączy w sobie usprawnianie fizyczne z przywracaniem równowagi psychicznej i emocjonalnej. Obok ćwiczeń i zabiegów fizykalnych prowadzone są zajęcia o charakterze psychoterapeutycznym. Nacisk na powiązanie sfery somatycznej ze sferą psychiczną, ich wzajemne negatywne i pozytywne oddziaływanie. Duże znaczenie po przeżyciach traumatycznych (wypadki drogowe, katastrofy, inne zdarzenia obniżające sprawność fizyczną i zaburzające równowagę psychiczną). Specjalność cenna także w leczeniu schorzeń somatycznych, u których podłoża leżą czynniki psychologiczne i emocjonalne, stres i wyczerpanie nerwowe.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskiePDF zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. dla kierunku fizjoterapia wymagane jest zaświadczenie lekarskiePDF wystawione przez lekarza medycyny pracy. Badania są wykonywane na podstawie skierowania wydanego przez uczelnię. Po przedłożeniu w Biurze Rekrutacji dowodu dokonania opłaty rekrutacyjnej, kandydat otrzymuje skierowanie. Badania przeprowadzane są nieodpłatnie w SP ZOS Obwód Lecznictwa przy ul. Dworcowej 63 w Bydgoszczy, tel. 052/518 34 64. 7. kandydaci na kierunki fizjoterapia zobowiązani są dołączyć do dokumentów podpisane oświadczenie, * oświadczenie dla kierunku fizjoterpia 8. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 9. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Rehabilitacja Psychosomatyczna

  Czas trwania - 7 semestrów (3,5 lata)

  Po co studiować fizjoterapię ?



  Fizjoterapia to dział medycyny wykorzystujący naturalne, fizykalne metody i bodźce lecznicze w profilaktyce zdrowotnej, leczeniu chorób i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Główne działy fizjoterapii to kinezyterapia, balneoterapia, hydroterapia, aerozoloterapia, masaże, fizykoterapia (obejmująca stosowanie różnych form energii - elektroterapię, magnetoterapię, światłoterapię, termoterapię, laseroterapię). Fizjoterapeuta to specjalista, który dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom nabytym w trakcie studiów, potrafi kształtować  i podtrzymywać sprawność i wydolność organizmu osób w różnym wieku. Potrafi zapobiegać powstawaniu schorzeń, uczestniczy w procesie leczenia i przywracania utraconej sprawności i wydolności organizmu.


  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne dla wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych w terapii, profilaktyce i rehabilitacji zgodnie z lekarskimi wskazaniami i przeciwwskazaniami do wykonywania poszczególnych zabiegów mając zawsze na uwadze indywidualne podejście do pacjenta, które nabywa w trakcie zajęć z psychologii i pedagogiki. Potrafi kształtować zachowania prozdrowotne i prowadzić zajęcia grupowe, sportowe i rekreacyjne, organizować pracę i zaplanować zajęcia oraz udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Duże znaczenie ma nauka umiejętności komunikowania się i dialogu z pacjentami. Praktyki w uznanych ośrodkach, szpitalach i klinikach ułatwią wejście na ścieżkę kariery zawodowej. 


  Możliwości zatrudnienia: Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako fizjoterapeuta w placówkach różnego typu w kraju i za granicą, między innymi w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, klinikach, poradniach, gabinetach i placówkach rehabilitacyjnych, sanatoriach i ośrodkach odnowy biologicznej, placówkach oświatowych czy ośrodkach sportowych. Dzięki położenia nacisku na rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym może podejmować pracę w wybranych krajach Unii Europejskiej. Godnym podkreślenia jest fakt szybkiego wzrostu zapotrzebowania na specjalistów z zakresu fizjoterapii.

  Program studiów na kierunku Fizjoterapia obejmuje kształcenie z przedmiotów ogólnych (m.in. język angielski, technologię informacyjną), przedmiotów podstawowych (m.in. anatomię, biologię medyczną, fizjologię, biochemię, biofizykę, biomechanikę kliniczną, kinezjologię, psychologię, podstawy żywienia człowieka, epidemiologię), przedmiotów kierunkowych (m.in. kinezyterapię, terapię manualną, fizykoterapię, masaż leczniczy, fizjoterapię w zakresie; chorób wewnętrznych, dysfunkcji narządów ruchu, pediatrii, chirurgii, pulmonologii i otolaryngologii, ginekologii i położnictwa, geriatrii, intensywnej terapii, psychiatrii, neonatologii, neurologii, neurochirurgii, kardiologii i kardiochirurgii oraz balneologię z hydroterapią).

  W trakcie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w ośrodkach lecznictwa uzdrowiskowego, centrach rehabilitacji, klinicznych i szpitalnych oddziałach rehabilitacji.

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |