Home > Studia I Stopnia > Fizjoterapia > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Studia pierwszego stopnia na kierunku ˝fizjoterapia˝ kończyć się będą uzyskaniem dyplomu licencjata po uprzednim przygotowaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu dyplomowego. W trakcie 7 semestrów studiów oraz praktyk zawodowych studenci zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych i rehabilitacyjnych. Studia na kierunku ˝fizjoterapia˝ przygotowują przyszłych absolwentów do pracy w szpitalach, sanatoriach, przychodniach rehabilitacyjnych, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz placówkach specjalistycznych zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku FIZJOTERAPIA - język obcy, - język polski, - biologia lub fizyka lub chemia
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Fizjoterapia


  Sylwetka absolwenta

  Wiedza fizjoterapeuty ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje ona zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, fizycznych, behawioralnych i fizycznych, a mianowicie:
  1. anatomię i fizjologię człowieka, a szczególnie dynamiczne reakcje budowy
   i czynności organizmu człowieka i układów: mięśniowo-szkieletowego, sercowo- oddechowego i nerwowego,
  2. teorie, zasady i prawa fizyki, biomechaniki i ergonomii, mające zastosowanie w fizykoterapii, w tym wykorzystania informacji z zakresu nauk fizycznych dla zrozumienia oraz analizy ruchów i czynności,
  3. uwarunkowania psychiczne i społeczne wpływające na osobę zdrową i chorą, a także sposoby wykorzystania źródła informacji z zakresu psychologii i socjologii potrzebnych do zrozumienia zdrowia i jego ochrony oraz choroby w kontekście fizjoterapii oraz włączenia tej wiedzy do praktyki,
  4. zmiany patologiczne i związane z nimi cechy kliniczne stanów napotykanych powszechnie przez fizjoterapeutów .

  Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Na kierunku ˝fizjoterapia˝ student zdobywa wiedzę na temat takich metod leczniczych, jak: balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, ergoterapia, fizykoterapia, masaż i terapia manualna.

  Umiejętności


  W trakcie studiów pierwszego stopnia na kierunku ˝fizjoterapia˝, studenci zdobywają umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności
  i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, a także nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, dostosowywania swoich działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Zróżnicowany charakter fizjoterapii wymaga szeregu złożonych umiejętności, które powinny być rozwijane i wykorzystywane w praktyce, m.in. poznawcze, koncepcyjne, kliniczne, społeczne.
  Umiejętności poznawcze, takie jak poszukiwanie wiedzy i zastosowanie jej w danej sytuacji, będą rozwijane przez wykorzystanie różnorodnych form i metod nauczania, zwłaszcza metod aktywizujących. Studenci będą zachęcani do aktywnego i praktycznego angażowania się w procesy poznawcze, w tym w rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych, typowych dla zawodu fizjoterapeuty. Umiejętności w dziedzinie fizjoterapii będą rozwijane zarówno w warunkach uczelnianych jak i klinicznych (w szpitalach, sanatoriach, wieloprofilowych przychodniach rehabilitacyjnych, ośrodkach odnowy biologicznej). Realizacja proponowanego programu nauczania na studiach pierwszego stopnia na kierunku ˝fizjoterapia˝ pozwala kształtować u studentów umiejętności pracy i współpracy w zróżnicowanym środowisku społecznym. Do umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty należą:

  • stosowanie odpowiednich technik oceny fizjoterapeutycznej,
  • bezpieczne i efektywne stosowanie ćwiczeń, w tym umiejętność podejmowania decyzji, wyznaczania celów i konstruowania programów ćwiczeń,
  • bezpieczne i efektywne stosowanie terapii manualnej w technikach mobilizacji
   i manipulacji,
  • bezpieczne i efektywne stosowanie różnych metod terapeutycznych wykorzystujących energię elektryczną lub cieplną, światło, dźwięk lub pole magnetyczne.

  Postawy


  Niezbędną cechą absolwenta kierunku studiów ˝fizjoterapia˝ powinna być nienaganna postawa etyczna oraz nawyk kształcenia ustawicznego. Ważnym zadaniem edukacyjnym będzie uświadomienie studentom doniosłości roli wykonywanego w przyszłości zawodu fizjoterapeuty oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania. Ważną sprawą będzie także wykształcenie w studentach szeroko rozumianych kompetencji społecznych umożliwiających im podjęcie pracy w różnorodnych instytucjach oraz w zróżnicowanym środowisku społecznym. Student kierunku ˝fizjoterapia˝ powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, powinien być na tyle sprawny fizycznie, by mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Fizjoterapeuta jako zawód medyczny wymaga  wykształcenia i przygotowania zawodowego spełniającego standardy obowiązujące w ochronie zdrowia.

  Perspektywy zawodowe


  Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku ˝fizjoterapia˝ przygotowani będą merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Absolwenci uzyskają uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia - do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz w  celach leczniczych
  i rehabilitacyjnych. Kwalifikacje zdobyte w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ˝fizjoterapia˝ umożliwiają podjęcie pracy zarówno w publicznych jak
  i niepublicznych placówkach służby zdrowia, takich jak:

  • szpitale o różnym profilu,
  • specjalistyczne przychodnie,
  • gabinety rehabilitacyjne,
  • zakłady przyrodolecznicze,
  • sanatoria,
  • gabinety odnowy biologicznej,
  • sklepy specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego,
  • firmy farmaceutyczne,
  • ośrodki sportowo-rekreacyjne,
  • ośrodki  dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • specjalistyczne placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo,
  • szkolnictwo wyższe i medyczne studia zawodowe (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

  Przedmioty


  A. Przedmioty kształcenia ogólnego
  Język angielski
  Wychowanie fizyczne
  Nowoczesne technologie informacyjne
  Podstawy ekonomii
  PSS
  Warsztaty komputerowe
  Ochrona własności intelektualnej
  Problemy współczesnego świata
  Socjologia
  Filozofia z etyką
  Metodologia badań naukowych
        B. Przedmioty podstawowe
  Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska
  Biologia medyczna
  Biochemia
  Biofizyka
  Kinezjologia
  Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
  Patofizjologia ogólna
  Filzjologia człowieka
  Psychologia rozwojowa i kliniczna
  Biomechanika kliniczna i ergonomia
  Pedagogika i pedagogika specjalna
        C. Przedmioty kierunkowe
  Kinezyterapia
  Fizykoterapia
  Masaż leczniczy
  Badania czynnościowe, diagnostyka i programowanie rehabilitacji
  Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii
  Fizjoterapia w reumatologii
  Pediatria
  Ogólna teoria fizjoterapii
  Podstawy fizjoterapii ambulatoryjnej
  Kliniczne podstawy fizjoterapii: kardiologia
  Kliniczne podstawy fizjoterapii: pulmonologia
  Kliniczne podstawy fizjoterapii: chirurgia
  Kliniczne podstawy fizjoterapii: ginekologia i położnictwo
  Kliniczne podstawy fizjoterapii: geriatria
  Kliniczne podstawy fizjoterapii: psychiatria
  Kliniczne podstawy fizjoterapii: ortopedia i traumatologia
  Kliniczne podstawy fizjoterapii: reumatologia
  Kliniczne podstawy fizjoterapii: neurologia i neurochirurgia
  Kliniczne podstawy fizjoterapii: pediatria i neurologia dziecięca
  Fizjoterapia w kardiologii
  Fizjoterapia w pulmunologii
  Fizjoterapia w chirurgii
  Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
  Fizjoterapia w geriatrii
  Fizjoterapia w psychiatrii
  Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej
  Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii
  Neurofizjologia kliniczna
  Korektywa wad postawy
  Neurokinezyterapia
  Fizjologia wysiłku fizycznego
  Sport niepełnosprawnych
  Seminarium dyplomowe
  Podstawy kształcenia ruchowego i metodyka nauczania ruchu
  Terapia manualna
  Zaopatrzenie ortopedyczne
  Antropologia
  Demografia i epidemiologia
  Zdrowie społeczne i zawodowe Aktywność ruchowa i adaptacyjna

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |