Home > Studia I Stopnia > Zdrowie Publiczne > Zaoczne > Bydgoszcz > Studi I Stopnia - Zarządzanie Opieką Medyczną - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studi I Stopnia - Zarządzanie Opieką Medyczną - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studi I Stopnia - Zarządzanie Opieką Medyczną - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Postępujący proces starzenia się społeczeństw domaga się coraz większej liczby specjalistów z zakresu opieki nad ludźmi starszymi, ciężko chorymi i niepełnosprawnymi. Studia przeznaczone dla wszystkich nie bojących się trudnych wyzwań. Zapoznają z zagadnieniami związanymi z problemami ludzi starszych, organizacją opieki zdrowotnej i socjalnej. Rozwijają umiejętności zarządzania ośrodkami zajmującymi się opieką, kierowania zespołami w terenie, planowania, organizowania opieki medycznej, analizowania potrzeb środowiska. Absolwent posiada wiedzę w zakresie szeroko rozumianej opieki pielęgniarskiej. Nadzoruje i współdziała w procesie terapeutyczno-leczniczym, w procesie diagnozowania, kształtuje zachowania w zakresie promocji zdrowia, zachowań prozdrowotnych i motywuje osoby chore, niesamodzielne oraz niepełnosprawne do udziału w procesie rehabilitacji. Gromadzi i analizuje dane o stanie osoby chorej i niesamodzielnej w celu określenia zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne i usługi opiekuna medycznego. Absolwent posiada wiedzę w zakresie szeroko rozumianej pomocy indywidualnej, rodzinnej oraz w zakresie wsparcia w sytuacjach kryzysowych w środowisku społecznym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie Opieką Meddyczną

  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów)

  Możliwości zatrudnienia
   
  Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie), ośrodki i domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne, środowiskowe domy pomocy, Centra Pomocy Rodzinie jako specjaliści domowi w kraju i Unii Europejskiej, w placówkach dla przewlekle chorych, sanatoriach, zakładach aktywności zawodowej, ośrodkach wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, zakładach opieki paliatywnej i hospicjach oraz wszelkich placówkach świadczących pomoc rodzinom i osobom wymagającym pomocy.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań człowieka, zborowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji. Potrafi rozpoznawać biologiczne, środowiskowe, demograficzne, społeczne i psychologiczne zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi, realizować kontrolę o ocenę stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym. Posiada umiejętności w zakresie gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej, wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Otrzymane wykształcenie pozwala absolwentom kierunku Zdrowie Publiczne podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych, w zakładach opieki społecznej, urzędach administracji publicznej, domach dziecka, ośrodkach resocjalizacji, ośrodkach uzdrowiskowych i rekreacyjnych, firmach i zakładach pracy, w tym w zakładach pracy chronionej, firmach szkoleniowych, ośrodkach oferujących zabiegi SPA, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, w placówkach dla przewlekle chorych, zakładach aktywności zawodowej, ośrodkach wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, zakładach opieki paliatywnej i hospicjach oraz wszelkich placówkach świadczących pomoc rodzinom i osobom wymagającym pomocy.

  Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, podstawy filozofii i etyki, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy ergonomii, metodyka pisania pracy dyplomowej, wychowanie fizyczne.

  Przedmioty podstawowe: podstawy prawa, podstawy ekonomii, podstawy socjologii, podstawy psychologii, podstawy demografii, podstawy ochrony środowiska, podstawy biostatystyki, propedeutyka medycyny, nauka o człowieku.

  Przedmioty kierunkowe: propedeutyka zdrowia publicznego, podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, podstawy epidemiologii, ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podstawy polityki społecznej i zdrowotnej, problemy zdrowia w skali międzynarodowej, organizacja ratownictwa medycznego, podstawy żywienia człowieka, podstawy zdrowia środowiskowego, kwalifikowana pierwsza pomoc.


  Przedmioty specjalnościowe


     1. Metodyka pracy opiekuńczej

     2. Psychologia kliniczna

     3. Podstawy pedagogiki społecznej

     4. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

     5. Opieka paliatywna

     6. Podstawy pielęgniarstwa

     7. Pedagogika opiekuńcza

     8. Pielęgniarstwo domowe i rodzinne

     9. Poradnictwo w zakresie żywienia

    10. Psychoterapia elementarna w opiece medycznej

Inne informacje związane z Zdrowie Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |