Studia I Stopnia - Filologia Angieska- Nauczyciel Dwóch Przedmiotów - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Filologia Angieska- Nauczyciel Dwóch Przedmiotów - Zaoczne - Częstochowa - Śląskie

 • Cele
  Absolwent specjalizacji Nauczyciel Dwóch Przedmiotów* jest gruntownie przygotowany do nauczania (zgodnie z dokonanym wyborem): * dwóch języków obcych - angielskiego i niemieckiego/rosyjskiego/hiszpańskiego/włoskiego/francuskiego - zgodnie z dokonanym wyborem drugiego języka obcego - również w zakresie wczesnoszkolnym, * języka obcego i zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, * języka obcego i języka biznesu - podstaw edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości.
 • Praktyki
  TAK
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na studia pierwszego stopnia - licencjackie - kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników testu kompetencji językowej. Test leksykalno-gramatyczny obejmuje swoim zakresem materiał szkoły średniej. Z testu kompetencji językowej zwolnieni są kandydaci posiadający jeden z poniższych dokumentów: 1. "Nowa Matura": * zdany język obcy (angielski lub niemiecki) na poziomie rozszerzonym (wymagany wynik na świadectwie maturalnym - powyżej 35%) * lub zdany język obcy (angielski lub niemiecki) na poziomie podstawowym (wymagany wynik na świadectwie maturalnym - powyżej 80%) 2. certyfikat odpowiadający poziomowi B2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) 3. potwierdzenie zdanego egzaminu wstępnego na odpowiedni kierunek filologiczny na innej uczelni wyższej, 4. udział w finale Olimpiady języka angielskiego lub języka niemieckiego.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Dzięki nowatorskiemu programowi studiów nauczyciel wykształcony w Wyższej Szkole Lingwistycznej posiada rozległą wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka oraz formalno-prawnych aspektów pracy nauczyciela. Kompetencjami wyróżniającymi są: umiejętność praktycznego wykorzystania technologii informatycznych, multimediów, Internetu (w całym szerokim spectrum zastosowań), profesjonalnego sprzętu do odtwarzania wizji i fonii, technik plastycznych, aktorskich, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej oraz zasad emisji i higieny głosu. Wyższa Szkoła Lingwistyczna jest jedyną uczelnią filologiczną, która prowadzi praktyki pedagogiczne w specjalistycznych szkołach lingwistycznych (podstawowej i gimnazjum), według autorskiego programu.

  Oprócz wymienionych szczegółowych kwalifikacji zawodowych absolwent posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy lingwistycznej w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

  Po ukończeniu studiów z zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - jako drugiego przedmiotu, absolwent przygotowany jest do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych zarówno w przedszkolu, jak i na pierwszym szczeblu zreformowanej szkoły oraz - co daje mu przewagę na rynku pracy - uzyskuje gruntowne wykształcenie w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Natomiast jako absolwent języka obcego w biznesie - podstaw edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości (jako drugiego przedmiotu) posiada wiadomości merytoryczne z zakresu edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości niezbędne do wykonywania pracy na własny rachunek, w nowoczesnych jednostkach biznesu i administracji, a także może nauczać przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w szkołach średnich zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz prowadzić zajęcia z zakresu Wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym w szkołach gimnazjalnych.

  Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.
  Ramowy plan specjalizacji

  PNJO (Praktyczna Nauka Języka Obcego) - konwersacja, pisanie, rozumienie testu pisanego i mówionego, fonetyka, Kultura obszaru językowego, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa, Gramatyka kontrastywna, Historia języka, Historia literatury, Teoria uczenia się i nauczania, Dydaktyka przedmiotowa, Psychologia, BHP pracy nauczyciela, Technologie informacyjne w dydaktyce języka obcego.

  Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - program realizowany w ramach drugiego przedmiotu:
  pedagogika wczesnoszkolna, podstawy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, metodyka nauczania zintegrowanego z projektowaniem,edukacja polonistyczna z metodyką, edukacja matematyczna z metodyką, edukacja środowiskowa z metodyką,edukacja artystyczna z metodyką, edukacja zdrowotna i fizyczna z metodyką, edukacja techniczna z metodyką.

  Nauczyciel języka biznesu - program realizowany w ramach drugiego przedmiotu:

  korespondencja handlowa,rozumienie tekstu mówionego, tłumaczenie tekstów specjalistycznych,wprowadzenie do ekonomii, podstawy zarządzania i marketingu, podstawy handlu zagranicznego, językoznawstwo - język specjalistyczny.

Inne informacje związane z Filologia Angielska

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |