Home > Studia I Stopnia > Filologia Angielska > Łódź > Studia I Stopnia - Filologia Angielska - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Filologia Angielska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Humanistyczna "Wschód-Zachód" w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Filologia Angielska - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Absolwent kierunku filologia i specjalności filologia angielska w Wschód-Zachód Szkole Wyższej jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego, translatoryki polsko-angielskiej i angielsko-polskiej. Legitymuje się ponadto gruntownym wykształceniem ogólnohumanistycznym oraz wysokim poziomem wiedzy o kulturze, literaturze i języku angielskim. Posiada także szeroką wiedzę ogólną na temat współczesnej Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów angielskiego obszaru językowego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Podstawowe zasady naboru na studia I stopnia oraz studia podyplomowe: + przyjmujemy kandydatów według kolejności zgłoszeń + w naszej Uczelni nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych + warunkiem wpisania na listę studentów jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów + w przypadku trudności ze zgromadzeniem niezbędnych dokumentów możliwa jest kilkudniowa zwłoka - należy trudności te zgłosić w Rektoracie Wymagane dokumenty Świadectwo maturalne - oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie; Fotokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu); Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki Ksero książeczki wojskowej (oryginał do wglądu); 4 kolorowe fotografie o wielkości: 35 x 45 mm (podpisane na odwrocie); Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia językowe mają nowatorską formę. Studia na kierunku filologia trwają trzy lata i obejmują sześć semestrów nauki. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele). Pod względem merytorycznym zakres treści programowych realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest taki sam.

  Koncepcja kształcenia na kierunku filologia zakłada równoległe przekazywanie studentom wiedzy kierunkowej i specjalnościowej oraz umiejętne i harmonijne łączenie wiedzy teoretycznej z nabywaniem umiejętności praktycznych. W rezultacie absolwenci uzyskują wszechstronne kwalifikacje obejmujące przygotowanie kierunkowe oraz przygotowanie specjalnościowe.
  Filologia w naszej Uczelni to nowoczesne studia będące odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy, który od absolwentów kierunków językowych wymaga nie tylko umiejętności lingwistycznych podpartych wiedzą literaturoznawczą, lecz także szerokich wiadomości o kulturze danego obszaru językowego wraz z jego specyfiką społeczną, polityczną i gospodarczą. Nauka na wydziale filologicznym Uczelni z jednej strony gwarantuje studentom biegłe opanowanie języka oraz zdobycie i ugruntowanie umiejętności translatorskich, z drugiej  - zapewnia zgłębienie wszystkich najważniejszych zagadnień kulturoznawczych. Także inne, niestandardowe specjalizacje w znacznym stopniu rozszerzają kompetencje absolwentów i ich możliwości na rynku pracy.

  Szczególnie warto tu zwrócić uwagę na specjalizację dwujęzykową, gdzie w trakcie nauki studenci uczą się i doskonalą równolegle w zakresie  dwóch języków obcych. Obiecująca jest  też specjalizacja nauczycielska z pedagogiką wczesnoszkolną w ramach filologii angielskiej – zgodne z planami MEN dotyczącymi wprowadzania obowiązkowej nauki języków obcych od I klasy szkoły podstawowej.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent kierunku filologia otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł zawodowy licencjata. Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie wybranego kierunku i specjalności oraz umiejętności praktyczne nadające zdobytej wiedzy teoretycznej walor bezpośredniej użyteczności.
  W zależności od wybranej specjalizacji absolwent zdobywa dodatkowe umiejętności zawodowe. Dzięki nim jest przygotowany do kompetentnego przekazywania informacji o kulturze i historii państw wybranego obszaru językowego oraz o życiu społecznym, gospodarczym i politycznym społeczeństw poszczególnych krajów.
  Szeroka wiedza z tego zakresu wraz z umiejętnościami warsztatowymi umożliwi  efektywną działalność w zakresie animacji kultury, dziennikarstwa i publicystyki. Przygotuje także licencjata do prac analitycznych, między innymi w przedsiębiorstwach,  strukturach samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych.
  W rezultacie absolwent kierunku filologia jest dobrze przygotowany do pełnienia różnych funkcji w życiu społecznym i kulturalnym, w warunkach postępującej internacjonalizacji globalnej i regionalnej.
  Absolwent ma ponadto do wyboru dwie alternatywne lub równoległe ścieżki osobistego oraz zawodowego rozwoju:
   
  a. zatrudnienie po ukończeniu studiów m.in. w:
  - placówkach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
  - przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą,
  - firmach zagranicznych,
  - organach administracji centralnej (Głównym Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Patentowym RP,        Agencji do Spraw Inwestycji Zagranicznych, Polskim Komitecie Normalizacji i innych),
  - terenowych organach administracji ogólnej (m.in. w urzędach wojewódzkich),
  - organach administracji samorządowej (urzędach miejskich, gminnych, starostwach powiatowych),
  - mediach i wydawnictwach, na stanowiskach wymagających wyższych studiów zawodowych oraz    znajomości problematyki danego regionu,
  - szkolnictwie,
   
  b. kontynuowanie nauki – w postaci magisterskich studiów uzupełniających (II stopnia), studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia zawodowego, zgodnie z osobistymi preferencjami oraz wymogami awansu i rozwoju zawodowego na zajmowanym stanowisku.

  WYKAZ PRZEDMIOTÓW


  Przedmioty podstawowe i kierunkowe:
  · Historia angielskiego obszaru językowego
  · Kultura angielskiego obszaru językowego
  · Wstęp do literaturoznawstwa
  · Historia literatury krajów obszaru anglojęzycznego
  · Wstęp do językoznawstwa
  · Gramatyka opisowa
  · Historia języka angielskiego
  · Gramatyka kontrastywna
  · Warsztaty filologiczne

  Praktyczna nauka języka:
  · Gramatyka praktyczna
  · Fonetyka
  · Konwersacje
  · Rozumienie ze słyszenia
  · Język pisany
  · Praca z tekstem
  · Stylistyka
  · Słownictwo
  · Translatoryka

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  · Wykład monograficzny
  · Wykład do wyboru
  · Informatyka
  · Lektorat języka obcego
  · Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

  Przedmioty specjalizacyjne:

  zgodnie z programem wybranej specjalizacji

Inne informacje związane z Filologia Angielska

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |