Home > Studia I Stopnia > Geografia i Kartografia > Kutno > Studia I Stopnia - Geodezja i Kartografia - Kutno - Łódzkie

Studia I Stopnia - Geodezja i Kartografia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Geodezja i Kartografia - W ciągu tygodnia - Kutno - Łódzkie

 • Cele
  Program kształcenia inżynierów geodetów na kierunku geodezja i kartografia obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe uzupełniane przedmiotami ogólnymi i specjalizacyjnymi spełniającymi wymagania współczesnej wiedzy i techniki w zakresie geodezji i kartografii a także gospodarki nieruchomościami i katastru nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy o szkołach wyższych i standardami kształcenia wprowadzonymi do stosowania odpowiednim rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Program studiów inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia przygotowany został dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.W obu formach kształcenia studia trwają 7 semestrów plus 8 tygodni praktyki zawodowej.
 • Praktyki
  Wymiar praktyk zawodowych na kierunku "Geodezja i Kartografia" wynosi 8 tygodni. Praktyki zawodowe mogą być realizowane zarówno w instytucjach publicznych jak i firmach prywatnych na podstawie umowy w sprawie organizacji i prowadzenia praktyk studenckich podpisanej przez Prorektora ds. studenckich Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Praktyka zawodowa może być realizowana w całości (8 tygodni) w jednym przedziale czasowym bądz składana z kilku przedziałów czasowych i odbywana w jednej lub kilku firmach. W czasie odbywania praktyki student prowadzi dzienniczek praktyk w którym rejestruje miejsce, czas, przedział czasowy i zakres tematyczny (czynności) praktyki. Studenci pracujący zawodowo (w geodezji) rozliczają się z praktyki na podstawie zaświadczenia zakładu pracy, które powinno zawierać nazwę i siedzibę zakładu pracy, okres, stanowisko i tematy ważniejszych prac w których brał udział student. Zakres tematyczny praktyki zawodowej nie jest ściśle określony, wskazane jest, aby student zapoznał się z organizacją służb geodezyjnych (na szczeblu gminy, powiatu, miasta) z organizacją przetargów na roboty geodezyjne a także z techniką i technologią wykonawstwa geodezyjnego głównie w zakresie geodezji gospodarczej i gospodarki nieruchomościami. Istotne jest zapoznanie się z funkcjonowaniem ośrodków dokumentacji geodezyjnej zespołów uzgodnienia dokumentacji oraz ewidencji i wyceny nieruchomości (gruntów i budynków).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zasady naboru: * Nabór na studia jest wolny * Dokumenty o przyjęciu na studia są wydawane przez Rektorat. * Złożenie w Rektoracie (WSGK, ul. Lelewela 7) wymaganych dokumentów (patrz - WYMAGANE DOKUMENTY). * Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest również:Okazać oryginał dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (internetowy dowód wpłaty w/w kwot powinien być potwierdzony pieczęcią banku) WYMAGANE DOKUMENTY 1. Podanie wraz z kwestionariuszem osobowym 2. Świadectwo maturalne i ukończenia szkoły (oryginał lub odpis) 3. 4 fotografie (wymiar 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle) 4. Orzeczenie lekarskie dopuszczające do podjęcia studiów 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na wybranym kierunku 6. Kserokopia dowodu osobistego (stary dowód: strona ze zdjęciem, danymi oraz adresem zamieszkania)
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje

  GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  Inżynierskie studia stacjonarne i niestacjonarne
  specjalność: geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościamiI.

  WYMAGANIA OGÓLNE
  Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 210.II.

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Powinien wykazywać znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Umie określać i ewidencjonować stan własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogramatrecznych i teledetekcyjnych. Tytuł inżyniera upoważnia absolwenta do podjęcia pracy na wszystkich szczeblach administracji geodezyjnej, pracy w wykonawstwie geodezyjnym a także do założenia i prowadzenia prywatnej firmy geodezyjnej świadczącej usługi geodezyjne i usługi związane z gospodarką nieruchomościami na rzecz instytucji publicznych i osób fizycznych. Dyplom inżyniera geodety wydany przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie będzie honorowany przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną do spraw uprawnień i licencji zawodowych przy ubieganiu się absolwentów tej Uczelni o nadanie licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami bez konieczności dodatkowego kończenia studium podyplomowego lub kursu specjalistycznego.Wykładowcami na kierunku są wybitni profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy nauk technicznych, specjaliści z zakresu geodezji ogólnej, geodezji satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji inżynieryjnej i katastru wywodzący się z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Politechniki Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej i Politechniki Łódzkiej a także wybitni praktycy z terenu Kutna. Wydział ma podpisaną umowę o współpracy naukowo-technicznej ze Starostą Powiatu Kutnowskiego a także przygotowana jest podobna umowa do podpisu z Prezydentem Miasta Kutna. Na Wydziale funkcjonują trzy specjalistyczne zakłady naukowo-dydaktyczne: Zakład Geodezji, Zakład Kartografii i Informacji o Terenie oraz Zakład Gospodarki Nieruchomościami. Studenci Wydziału uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego a także działają w ramach Koła Naukowego Geodetów.Wydział dysponuje podstawowym wyposażeniem w sprzęt komputerowy i geodezyjny a także posiada dwa laboratoria: laboratorium geodezyjne i laboratorium fotogrametrii i kartografii .Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu inżyniera, absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia (uzupełniających studiach magisterskich) na kierunku geodezja i kartografia.III.

  Program:


  Język obcy

  Wychowanie fizyczne

  Mikroekonomia

  Matematyka

  Geometria wykreślna

  Geomatyka

  Technologia informacyjna

  Fizyka

  Podstawy nauk o Ziemi


  Semestr 2

  Język obcy

  Matematyka

  Makroekonomia

  Geomatyka

  Fizyka

  Wychowanie fizyczne

  Ćw. polowe I


  Semestr 3

  Język obcy

  Matematyka
  (geometria analityczna)

  Informatyka i grafika komputerowa

  Geodezyjne pomiary szczegółowe

  Ekonomika nieruchomości

  Przedmiot do wyboru:

  Zarys budownictwa
  Geodezja i rewilitalizacja miast

  Fotogrametria
  i teledetekcja

  Ochrona własności intelektualnych

  Semestr 4

  Język obcy

  Informatyka i grafika komputerowa

  Geodezyjne pomiary szczegółowe

  Rachunek wyrównawczy

  Gospodarka nieruchomościami

  Kataster

  Prawo geodezyjne i budowlane

  Fotogrametria i teledetekcja

  Rynek pieniężny

  Ćw. polowe II


  Semestr 5

  Geodezja III
  (inżynieryjna)

  Kartografia

  Teoria i technika wyceny nieruchomości

  Rachunek wyrównawczy

  Systemy informacji przestrzennej

  Geodezja satelitarna i astronomia geodezyjna

  Informatyka geodezyjna

  Zarządzanie nieruchomościami


  Semestr 6


  Geodezja III *
  (inżynieryjna)

  Geodezja wyższa

  Kartografia

  Elektroniczna technika pomiarowa

  Teoria i technika wyceny nieruchomości

  Zarządzanie nieruchomościami

  Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego **

  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  Seminarium przeddyplomowe

  Ćw. polowe III

  Semestr 7


  Geodezyjna obsługa nieruchomości

  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  Praktyka zawodowa

  Seminarium dyplomowe

  seminarium

  Praca dyplomowa
  Obrona

Inne informacje związane z Geografia i Kartografia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |