Home > Studia I Stopnia > Specjalizacja BHP > Zaoczne > Łódź > Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSMiB-Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Absolwenci specjalności BHP, oprócz umiejętności pozyskanych w toku nauczania przedmiotów podstawowych, ogólnych i kierunkowych na kierunku zarządzanie, wyposażeni zostają w specjalistyczną wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na którą z uwagi na konieczność wdrażania przepisów, norm i standardów europejskich, istnieje na rynku pracy duże zapotrzebowanie. Są oni poszukiwanymi specjalistami o wysokich kwalifikacjach zawodowych w zakresie budowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie, opartego na Kodeksie Pracy, uwzględniającego najnowsze koncepcje systemu zarządzania jakością określonego w normach serii ISO 900.
 • Praktyki
  Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 lipca 200 r w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. nr 164 poz. 1166) praktyki studenckie stanowią integralną część programu kształcenia, trwają 4 tygodnie podczas wakacji po II roku studiówi. Są one konfrontacją nabytej wiedzy teoretycznej z realiami ekonomicznymi, sprawdzianem przydatności wiedzy w zakresie kierunkowych i specjalistycznych przedmiotów nauczania, pozwalają studentom sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe. Badane przedsiębiorstwa i instytucje stanowią także obszar penetracji ekonomiczno-organizacyjnej w celu zebrania materiałów do pracy dyplomowej. Program praktyk powstaje w ścisłej wspólpracy uczelni z przedsiębiorcami, bankami i innymi instytucjami realizującymi praktyki zawodowe studentów. Miejsce praktyk może wyznaczyć uczelnia lub student wyszukuje sam. Ich koordynatorem jest pełnomocnik d/s praktyk studenckich.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia: - ukończenie szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej (matura), - terminowe złożenie wymaganych dokumentów, - wniesienie opłat wpisowego Dokumenty: - świadectwo dojrzałości w oryginale, - wypełniony pakiet druków (pobranych w dziekanacie), - 4 fotografie o wym. 4x5 cm, - karta zdrowia kwalifikująca na studia wyższe.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Zarządzanie
  Specjalność: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  Merytoryczną podstawę kształcenia stanowią ogólne ramowe programy edukacji oraz autorskie programy szczegółowe. W programach ramowych występują prezentacje struktur blokowo-podmiotowych z uwzględnieniem zasad korelacji i ciągłości wiedzy oraz określenie pełnego wymiaru godzin przeznaczonych na realizację programu danego przedmiotu z uwzględnieniem liczby godzin i rodzaju zajęć w poszczególnych semestrach i latach studiów.
  W szczegółowych programach autorskich są określone cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu, zakres wiadomości i umiejętności kształconych w toku studiów, treści formy i instrumenty dydaktyczne, szczegółowa tematyka, wymiar godzin oraz literatura.
  Zarówno w konstrukcji ogólnej ramowych programów, jak i w ich uszczegółowieniu w autorskich programach przedmiotowych niezbędne jest przestrzeganie zasad:
   - selektywności, ciągłości i spójności wiedzy,
   - korelacji międzyprzedmiotowej i wewnątrzprzedmiotowej,
   - strukturyzacji treści dydaktycznych.

  Program kształcenia w WSMiB zawiera osiem bloków przedmiotowych skupionych w trzech modułach:

   - moduł A - przedmioty dla wszystkich specjalności,
   - moduł B - przedmioty kierunkowe dla dwu pokrewnych specjalności,
   - moduł C - przedmioty specjalistyczne towarzyszące seminarium dyplomowemu

  PRZEDMIOTY
  KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO


      *  Podstawy psychologii
      * Podstawy socjologii
      * Wychowanie fizyczne
      * Języki obce
      * Technologia informacyjna
      * Własnośc intelektualna
      * Sport (studia dzienne)

  PRZEDMIOTY
  PODSTAWOWE


  # Podstawy zarządzania
  # Nauka o organizacji
  # Mikroekonomia
  # Rynki finansowe
  # Finanse publiczne
  # Matematyka
  # Wstep do prawa
  # Statystyka (opisowa)

  PRZEDMIOTY
  KIERUNKOWE


      *  Zachowania organizacyjne
      * Zarządzanie projektami
      * Zarządzanie zasobami ludzkimi
      * Zarządzanie jakoscią
      * Informatyka w zarządzaniu
      * Podstawy marketingu
      * Badania marketingowe
      * Rachunkowość finansowa
      * Finanse przedsiębiorstwa

      * Język obcy w biznesie
      * Prawo cywilne
      * Prawo gospodarcze
      * Międzynarodowe stosunki gospodarcze
      * Geografia ekonomiczna
      * Logistyka
      * Przewidywanie i symulacja w biznesie
      * Finanse jednostek samorządowych

  PRZEDMIOTY   SPECJALNOŚCIOWE
  specjalność:
  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

      * Organizacja ochrony pracy-regulacje prawne
      * Fizjologia i ergonomia pracy
      * Psychologia pracy
      * Toksykologia przemysłowa
      * Epidemiologia
      * Ocena ryzyka zawodowego
      * Zarządzanie środowiskiem
      * Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe wystepujące w procesie pracy
      * Ochrona przeciwpożarowa
      * Metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństw pracy
      * Metody i formy pracy słuzby BHP
      * Wypadki i choroby zawodowe
      * Pomoc przedlekarska
      * Istota higieny pracy oraz zarządzanie bezpieczeństwem
      * Elementy prawa pracy
      * Komunikacja społeczna i negocjacje w biznesi
      * Seminarium dyplomowe

  Podczas studiów w WSMiB studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami informatycznymi niezbędnymi do prowadzenia prac biurowych wymaganych podczas procesu zarządzania firmą i wspólczesnym biznesem. Program nauczania informatyki składa się z wykładów wprowadzających prowadzonych przez jeden semestr oraz dwusemestralnych ćwiczeń praktycznych  w laboratoriach komputerowych. W skład ćwiczeń wchodzą zajęcia z obsługi komputera w środowisku lokalnym i sieci INTERNET oraz wykorzystania programów biurowych ( MS Word, MS Works, MS Excel ).
  Na trzecim roku studiów, podczas realizacji specjalności "informatyka w zarządzaniu" w programie zajęć wykorzystywany jest program MS Access.

  Języki obce w Wyższej Szkole Marketingu i Biznesu stanowią ważny blok programowy. Program edukacji językowej obejmuje języki: angielski, niemiecki, hiszpański i francuski. Na I i II roku studiów studenci uczą się dwóch języków obcych. Na roku III wybierają jeden język obcy, w którym się specjalizują. 
  Autorskie programy językowe oferują nowe spojrzenie i nowatorskie podejście do nauczania i uczenia się języków obcych. Programy językowe powstają w oparciu o poziom umiejętności studenta, jego potrzeby, oczekiwania i zainteresowania. Celem programów jest przygotowanie studenta do płynnego i swobodnego porozumiewania się językiem obcym w życiu codziennym i zawodowym.

  PRACA:
  Na specjalistów (inspektorów) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Jest ono większe po wejściu Polski do Wspólnoty Europejskiej, bowiem wdrażanie przepisów, norm i standardów europejskich wymaga zatrudnienia fachowców o wysokich kwalifikacjach  (przepisy Kodeksu Pracy nakazują zatrudnienie specjalistów (inspektorów) ds. bhp w każdym zakładzie zatrudniającym powyżej 100 pracowników; mniejsze firmy mogą powierzać obowiązki specjalisty (inspektora) ds. bhp osobie wykonującej inną pracę – ale posiadającej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje-lub korzystać z usług w formie umowy cywilnej. Absolwenci specjalności znajdą pracę na stanowisku co najmniej st. inspektora ds. bhp zajmującego się m.in.
  •     identyfikacją i oceną czynników ryzyka zdrowotnego, występujących w środowisku pracy
      bieżącym nadzorem nad środowiskiem pracy i sposobami wykonywania pracy, które mogą wywrzeć ujemny wpływ na organizm człowieka
  •     zapewnieniem wykonywania właściwych i niezbędnych pomiarów i badań środowiskowych, w celu określenia narażenia i uciążliwości
  •     dokonaniem ilościowej oceny narażenia będącego skutkiem wykonywania pracy
  •     interpretowaniem wyników pomiarów środowiska z punktu widzenia ich znaczenia dla zdrowia pracowników i ludności oraz przedstawiania wniosków profilaktycznych kierownictwu zakładu, związkom zawodowym i odpowiednim władzom administracyjnym
  •     inicjowaniem programów poprawy warunków i sposobów wykonywania pracy oraz udział w ich realizacji
  •     udziałem w analizowaniu przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  •     dokonywaniem oceny nowego wyposażenia stanowisk pracy pod względem wymogów bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii
  •     stosowaniem zasad, metod i środków ergonomii w procesie optymalizacji warunków i sposobów wykonywania pracy
  •     doradzaniem w zakresie planowania i organizacji pracy, projektowania stanowisk pracy, utrzymania ruchu maszyn i urządzeń oraz stosowania określonych surowców i materiałów, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy
  •     doradzaniem w zakresie zdrowia zawodowego, bezpieczeństwa, higieny pracy i środowiska oraz ergonomii a także w zakresie możliwości stosowania zbiorowych i indywidualnych środków ochrony
  •     dostarczaniem pracownikom informacji o występowaniu w środowisku czynników szkodliwych albo uciążliwych oraz prowadzenia szkolenia zainteresowanych w tym zakresie
  •     udzielaniem porad dotyczących technologii, wyposażenia i urządzeń technicznych stanowiące źródło zanieczyszczeń środowiska i narażenia pracowników wraz z oceną działań profilaktycznych w tym zakresie
  •     współdziałaniem ze służbą medycyny pracy, kierownictwem zakładu oraz ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami zawodowymi w zakresie problemów zdrowia zawodowego i środowiskowego


Inne informacje związane z Specjalizacja BHP

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |