Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Piotrków Trybunalski > Studia I Stopnia - Administracja Świadcząca - Piotrków Trybunalski - Łódzkie

Studia I Stopnia - Administracja Świadcząca

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkołą Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja Świadcząca - W ciągu tygodnia - Piotrków Trybunalski - Łódzkie

 • Cele
  Specjalność przeznaczona jest dla osób zatrudnionych lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji świadczącej, przez którą rozumie się wykonanie lub zapewnienie wykonania usług materialnych i niematerialnych na rzecz mieszkańców i innych podmiotów, w tym przedsiębiorców, wynikających z określonego poziomu rozwoju cywilizacyjnego i obowiązującego ustawodawstwa, czego przykładem są szeroko rozumiane usługi komunalne (oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, dostawa mediów itp.).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Kierunek: Administracja

  Absolwent kierunku posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Podczas studiów, studenci kierunku Administracja poznają wiedzę z zakresu:

  1. Podstaw prawoznawstwa,
  2. Historii administracji,
  3. Nauki o administracji,
  4. Konstytucyjnego systemu organów państwowych,
  5. Prawa administracyjnego,
  6. Postępowania administracyjnego,
  7. Organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
  8. Makro- i mikroekonomii,
  9. Publicznego prawa gospodarczego,
  10. Prawa cywilnego z umowami w administracji,
  11. Prawa pracy i prawa urzędniczego,
  12. Finansów publicznych i prawa finansowego,
  13. Socjologii i metod badań socjologicznych,
  14. Zamówień publicznych,
  15. Prawa karnego i prawa wykroczeń,
  16. Instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej,
  17. Statystyki z demografią,
  18. Legislacji administracyjnej,
  19. Postępowania egzekucyjnego w administracji,
  20. Technik negocjacji i mediacji w administracji,
  21. Ustroju samorządu terytorialnego,
  22. Technologii informacyjnej,
  23. Ochrony własności intelektualnej,
  24. Filozofii,
  25. Logiki prawniczej,
  26. Ochrony środowiska,
  27. Prawa międzynarodowego,
  28. Etyki,
  29. Podstaw psychologii.

  Wybór specjalności umożliwia studentom pogłębianie ich wiedzy zgodnie ze swymi zainteresowaniami. Specjalność zostaje uruchomiona, jeżeli wybierze ją odpowiednia ilość studentów, określona zarządzeniem Rektora.


  Podczas studiów, w ramach specjalności Administracja Świadcząca, studenci poznają wiedzę z zakresu:

  • systemu pomocy społecznej,
  • administrowania ochroną zdrowia,
  • administrowania oświatą i kulturą,
  • prawa ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
  • prawa socjalnego i animacji społeczno- kulturalnej,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • niewładczych form działania administracji,
  • prognozowania działalności społeczno- wychowawczej.

  Perspektywy zawodowe:

  Specjalność administracja świadcząca, przygotowuje absolwentów do podjęcia lub wykonywania pracy w administracji placówek służby zdrowia, opieki społecznej, szkolnictwa, kultury, komunikacji i innych.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |