Studia I Stopnia - Administracja Służb Porządku Publicznego

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkołą Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja Służb Porządku Publicznego - W ciągu tygodnia - Piotrków Trybunalski - Łódzkie

 • Cele
  Studia w ramach specjalności Administracja Służb Porządku Publicznego adresowane są do osób, których zainteresowania lub obowiązki zawodowe skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu specyfiki służb porządku publicznego.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Administracja

  Absolwent kierunku posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Podczas studiów, studenci kierunku Administracja poznają wiedzę z zakresu:

  1. Podstaw prawoznawstwa,
  2. Historii administracji,
  3. Nauki o administracji,
  4. Konstytucyjnego systemu organów państwowych,
  5. Prawa administracyjnego,
  6. Postępowania administracyjnego,
  7. Organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
  8. Makro- i mikroekonomii,
  9. Publicznego prawa gospodarczego,
  10. Prawa cywilnego z umowami w administracji,
  11. Prawa pracy i prawa urzędniczego,
  12. Finansów publicznych i prawa finansowego,
  13. Socjologii i metod badań socjologicznych,
  14. Zamówień publicznych,
  15. Prawa karnego i prawa wykroczeń,
  16. Instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej,
  17. Statystyki z demografią,
  18. Legislacji administracyjnej,
  19. Postępowania egzekucyjnego w administracji,
  20. Technik negocjacji i mediacji w administracji,
  21. Ustroju samorządu terytorialnego,
  22. Technologii informacyjnej,
  23. Ochrony własności intelektualnej,
  24. Filozofii,
  25. Logiki prawniczej,
  26. Ochrony środowiska,
  27. Prawa międzynarodowego,
  28. Etyki,
  29. Podstaw psychologii.

  Wybór specjalności umożliwia studentom pogłębianie ich wiedzy zgodnie ze swymi zainteresowaniami. Specjalność zostaje uruchomiona, jeżeli wybierze ją odpowiednia ilość studentów, określona zarządzeniem Rektora.

  Studenci specjalności Administracja służb porządku publicznego poznają wiedzę z zakresu:

  • kryminalistyki,
  • kryminologii,
  • prawa karnego skarbowego,
  • prawa karnego wykonawczego,
  • prawno-karnych instrumentów działania administracji,
  • prawa zatrudnienia służb mundurowych,
  • prawa do informacji i ochrony danych osobowych,
  • organów porządku publicznego w państwach Unii Europejskiej.

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie w administracji policji, straży granicznej, straży miejskiej, służby więziennej, straży pożarnej oraz w komórkach zarządzania kryzysowego i komisjach bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   


Inne informacje związane z administracja publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |