Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna > Dzienne > Kutno > Studia I Stopnia - Administracja Publiczna - Kutno - Łódzkie

Studia I Stopnia - Administracja Publiczna - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja Publiczna - Dzienne - Kutno - Łódzkie

 • Cele
  Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólna wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.Absolwent może kontynuować studia II stopnia na naszej uczelni, na kierunku Europeistyka. Kadra dydaktyczna na tym kierunku to wybitni specjaliści z Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Komitetu Integracji Europejskiej, Uniwersytetu Poznańskiego, Gdańskiego, Szczecińskiego i Warszawskiego oraz znani praktycy.
 • Praktyki
  Praktyki zawodowe są bezpośrednio związane z tokiem studiów inżynierskich i stanowią integralna część kształcenia akademickiego zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych. Celem praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do możliwie samodzielnego zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej Czas trwania praktyk zawodowych jest uzależniony od kierunku studiów i danej specjalności i wynosi: Administracja - 6 tygodni w instytucjach administracji publicznej(urzędy Gmin, Miast, Starostwa, Agencje.) Kierownikiem praktyk zawodowych mgr Andrzej Fajkowski
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zasady naboru: * Nabór na studia jest wolny * Dokumenty o przyjęciu na studia są wydawane przez Rektorat. * Złożenie w Rektoracie (WSGK, ul. Lelewela 7) wymaganych dokumentów (patrz - WYMAGANE DOKUMENTY). * Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest również:Okazać oryginał dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (internetowy dowód wpłaty w/w kwot powinien być potwierdzony pieczęcią banku) WYMAGANE DOKUMENTY 1. Podanie wraz z kwestionariuszem osobowym 2. Świadectwo maturalne i ukończenia szkoły (oryginał lub odpis) 3. 4 fotografie (wymiar 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle) 4. Orzeczenie lekarskie dopuszczające do podjęcia studiów 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na wybranym kierunku 6. Kserokopia dowodu osobistego (stary dowód: strona ze zdjęciem, danymi oraz adresem zamieszkania)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Studia I Stopnia: Administracja Publiczna


  Administracja specjalność Administracja Publiczna.

  Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej, niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza, niż 1800. liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza, niż 180.II.

  Program:

  Semestr 1


  Podstawy prawoznawstwa
  dr Aldona Domańska

  Filozofia

  Ustrój organów ochrony prawnej

  Mikroekonomia
  prof.dr J.Tymiński

  Konstytucyjny charakter systemu organów państwowych

  Historia administracji

  Język obcy

  Systemy polityczne państw europejskich

  Wychowanie fizyczne

  Semestr 2

  Konstytucyjny charakter systemu organów państwowych

  Makroekonomia

  Statystyka z demografią

  Nauka administracji

  Technologia informacyjna

  Język obcy

  Instytucje i procesy decyzyjne w UE

  Wstęp do politologii

  Wychowanie fizyczne

  Semestr 3

  Prawo cywilne z umowami w administracji

  Prawo pracy

  Postępowanie administracyjne

  Prawo administracyjne część ogólna

  Podstawy prawa karnego

  Prawo ochrony środowiska

  Socjologia i metody badań socjologicznych

  Prawo międzynarodowe publiczne

  Język obcy

  Semestr 4

  Prawo cywilne z umowami w administracji

  Prawo pracy

  Postępowanie administracyjne

  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

  Etyka w zawodzie urzędnika

  Podstawy prawa karnego

  Język obcy

  Prawo administracyjne część ogólna

  Publiczne prawo gospodarcze

  Semestr 5


  Europejskie prawo gospodarcze

  Prawo gospodarcze i handlowe

  Prawo urzędnicze

  Polityki wspólnotowe UE

  Prawo samorządu terytorialnego

  Prawo wspólnotowe

  Prawo administracyjne część szczególna

  Integracja gospodarcza w Europie

  Jęz. obcy

  Seminarium dyplomowe

  Semestr 6

  Ochrona własności intelektualnej

  Warsztaty: Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla projektów z funduszy strukturalnych

  Wykład monograficzny: Prawa socjalne człowieka i ich ochrona w Radzie Europy i UE

  Wykład monograficzny:
  Prawo działalności gospodarczej

  Legislacja administracyjna

  Techniki negocjacji i mediacji w administracji

  Jęz. obcy

  Seminarium dyplomow

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |