Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Piotrków Trybunalski > Studia I Stopnia - Administracja Europejska - Piotrków Trybunalski - Łódzkie

Studia I Stopnia - Administracja Europejska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkołą Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja Europejska - W ciągu tygodnia - Piotrków Trybunalski - Łódzkie

 • Cele
  Studia w ramach specjalności Administracja europejska adresowane są do osób, których zainteresowania lub obowiązki zawodowe skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych, prawnych oraz ekonomicznych. Studia przeznaczone są także dla osób, które chciałyby związać swoją karierę zawodową z instytucjami Unii Europejskiej i które zamierzają przystąpić do konkursu na „Urzędnika Europejskiego” w ramach obowiązujących aktualnie procedur rekrutacyjnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Administracja

  Absolwent kierunku posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Podczas studiów, studenci kierunku Administracja poznają wiedzę z zakresu:


  1. Podstaw prawoznawstwa,
  2. Historii administracji,
  3. Nauki o administracji,
  4. Konstytucyjnego systemu organów państwowych,
  5. Prawa administracyjnego,
  6. Postępowania administracyjnego,
  7. Organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
  8. Makro- i mikroekonomii,
  9. Publicznego prawa gospodarczego,
  10. Prawa cywilnego z umowami w administracji,
  11. Prawa pracy i prawa urzędniczego,
  12. Finansów publicznych i prawa finansowego,
  13. Socjologii i metod badań socjologicznych,
  14. Zamówień publicznych,
  15. Prawa karnego i prawa wykroczeń,
  16. Instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej,
  17. Statystyki z demografią,
  18. Legislacji administracyjnej,
  19. Postępowania egzekucyjnego w administracji,
  20. Technik negocjacji i mediacji w administracji,
  21. Ustroju samorządu terytorialnego,
  22. Technologii informacyjnej,
  23. Ochrony własności intelektualnej,
  24. Filozofii,
  25. Logiki prawniczej,
  26. Ochrony środowiska,
  27. Prawa międzynarodowego,
  28. Etyki,
  29. Podstaw psychologii.

  Wybór specjalności umożliwia studentom pogłębianie ich wiedzy zgodnie ze swymi zainteresowaniami. Specjalność zostaje uruchomiona, jeżeli wybierze ją odpowiednia ilość studentów, określona zarządzeniem Rektora.


  Podczas studiów, w ramach specjalności Administracja europejska, studenci poznają wiedzę z zakresu:

  • instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej,
  • administracji, prawa i procedur administracyjnych w Europie,
  • prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej,
  • prawa gospodarczego Unii Europejskiej,
  • prawa pracy Unii Europejskiej,
  • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej,
  • prawa rolnego i żywnościowego Unii Europejskiej,
  • międzynarodowej ochrony praw człowieka.

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwenci Specjalności Administracja europejska są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w administracji krajowej działającej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak również w instytucjach administracji unijnej. Absolwenci są przygotowani do pracy w sektorze publicznym i prywatnym, na stanowiskach wymagających znajomości zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, systemu prawnego i procedur decyzyjnych oraz ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |