Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Zaoczne > Gorzów Wielkopolski > Studia I Stopni - Zarządzanie - Gorzów Wielkopolski - Lubuskie

Studia I Stopni - Zarządzanie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopni - Zarządzanie - Zaoczne - Gorzów Wielkopolski - Lubuskie

 • Cele
  Studia na kierunku Zarządzanie kompleksowo przygotowują studentów do pracy zawodowej w każdej organizacji gospodarczej. Jakość kształcenia na tym kierunku została potwierdzona w 2004 r. pozytywną akredytacją Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Realizując program nauczania WSB umożliwia poznanie nowoczesnej wiedzy m.in. z zakresu zagadnień: ekonomicznych, prawniczych, socjologicznych. Szczegółowym analizom poddawane są problemy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem nowoczesną organizacją gospodarczą. Uczelnia kładzie nacisk na kreatywność, zdolności interpersonalne, umiejętność negocjacji oraz pracy z klientem. Absolwenci znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzeba wszechstronnie wykształconych, otwartych na częste zmiany pracowników. Pracują w różnych pionach administracyjnych (finanse, marketing, logistyka i zaopatrzenie, organizacja, kadry, zarząd). Studia przygotowują także do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zarządzanie to kierunek uniwersalny. Właśnie dlatego zainteresowanie rynku pracy absolwentami WSB kierunku Zarządzanie jest bardzo duże. W każdej organizacji istnieje potrzeba zatrudniania pracowników z wykształceniem z zakresu zarządzania.
 • Praktyki
  6-tygodni - studenci studiujący na kierunku zarządzanie Miejsce praktyki Praktyka odbywa się w instytucji, firmie lub przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, usługowym. Miejsce praktyki wymaga akceptacji prowadzącego seminarium licencjacie. Cele praktyki * Poznanie struktury organizacyjnej miejsca praktyki. * Zapoznanie z działalnością poszczególnych działów w miejscu odbywania praktyki. * Zapoznanie z systemami zarządzania. * Pogłębienie wiedzy w praktycznym działaniu. * Rozwiązywanie problemów w sferze zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie. * Zebranie materiałów do napisania pracy licencjackiej. Zakres praktyki W trakcie praktyki student: * poznaje zagadnienia dotyczące przedsiębiorstwa, firmy, instytucji itp., * gromadzi materiały do pracy licencjackiej: oparte o plan zatwierdzony przez wykładowcę prowadzącego seminarium, zgodne z tematyką praktyk uzgodnioną z kierownikiem jednostki, w której realizowana jest praktyka. Zaliczenie praktyki zawodowo-dyplomowej dokonuje wykładowca prowadzący seminarium licencjackie. Zakres praktyki – zadania studenta praktykanta. 1. W trakcie praktyki student poznaje zagadnienia dotyczące działalności firmy, przedsiębiorstwa, instytucji, itp. Student powinien zapoznać się szczególnie z: - formą organizacyjno-prawną firmy - zakresem działania firmy, - systemem zarządzania, - strukturą organizacyjną, - zakresem czynności jednostek organizacyjnych, - zasadami polityki kadrowej, - poziomem i strukturą zatrudnienia, - systemem wynagradzania, - doskonaleniem kwalifikacji zawodowych, - planem marketingowym, - analizą produktu przedsiębiorstwa, - analizą struktury konsumentów, - sprawozdawczością finansową (jej zakres przedmiotowy, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe), - strategią marketingową (produkt, dystrybucja, ceny, promocja), - zakresem działalności jednostek organizacyjnych odpowiadających za działania marketingowe, - wykorzystaniem marketingu w systemie zarządzania firmą. 2. W czasie praktyk student powinien zebrać materiały do pracy licencjackiej. Gromadzenie materiałów do pracy licencjackiej, oparte musi być o plan zatwierdzony przez nauczyciela prowadzącego seminarium licencjacie, a takŜe o zbieraniu materiałów naleŜy poinformować zarządzajcego-kierownika jednostki, w której jest realizowana praktyka. 3. Student w takcie praktyki ma moŜliwość poznania od strony praktycznej zagadnień zgodnych z wybraną specjalnością na kierunku zarządzanie i marketing. V. Zaliczenie praktyki. 1. Po odbytej praktyce student sporządza raport (sprawozdanie opisowe obejmujące 4-6 stron maszynopisu) i przedstawia w ramach prac seminarium licencjackiego. 2. Raport powinien obejmować zagadnienia wyszczególnione w pkt. IV „Zakres praktyki”. 3. Potwierdzenia realizacji praktyki dokonuje w indeksie (str. 82) zarządzający lub kierownik jednostki, w której odbyła się praktyka. 4. Zaliczenia praktyki dokonuje nauczyciel prowadzący seminarium licencjacie
 • Profil słuchacza / Wymogi
  O przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów. Przyjmujemy również osoby, które zdawały egzamin dojarzałości starym systemem. Wymagane dokumenty: * Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w Dziale Organizacji Studiów lub poniżej). * Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis). * 4 zdjęcia o wymiarach 35x45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy. * Kserokopia dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej, którą należy uiścić przed złożeniem dokumentów, nr konta znajduje się poniżej strony (oryginał do wglądu). * Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu). * Kserokopia książeczki wojskowej (str. 1,2,3,6,7). * Trzy koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata (koperty o formacie C6)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Zarządzanie

  Specjalności:

      * zarządzanie organizacją,
      * zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie,
      * zarządzanie bezpieczeństwem. 

  Moduły tematyczne:

      * zarządzanie kadrami,
      * finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
      * zarządzanie logistyczne w firmach usługowych,
      * systemy logistyczne produkcji,
      * system zarządzania bezpieczeństwem w organizacji,   
      * zarządzanie porządkiem publicznym.   


  oraz

      * moduł tematyczny "na życzenie" - na wniosek co najmniej 20-osobowej grupy studentów istnieje możliwość uruchomienia innego modułu tematycznego niż podane w ofercie.
  Program studiów jest połączeniem wymagań programowych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz autorskim podejściem pracowników naukowo- dydaktycznych Uczelni do przedmiotów specjalnościowych.
  System edukacyjny WSB preferuje aktywne metody nauczania. Obok klasycznych wykładów, seminariów i ćwiczeń, występują również metody interaktywne, jak praca zespołowa ze studiowaniem przypadków (case studies), prace projektowe, warsztaty, konwersatoria.

  System umożliwia studentom zdobycie zróżnicowanego wykształcenia poprzez:

      * studiowanie zagadnień związanych z kierunkiem studiów,
      * zajęcia w ramach wybranej specjalności oraz modułu tematycznego,
      * dowolnie wybrane przedmioty fakultatywne interesujące studenta.


  Program 3-letnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) w WSB obejmuje:

      I.  Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności:

      * przedmioty kształcenia ogólnego,
      * przedmioty podstawowe,
      * przedmioty kierunkowe,
      * lektoraty językowe.

      II. Przedmioty zależne od wybranej specjalności:

      * przedmioty specjalnościowe,
      * przedmioty w ramach wybranego modułu tematycznego.

      III. Praktyki zawodowe:

      * 3-tygodniowe (od roku akad. 2008/2009) - studenci studiujący na kierunku Zarządzanie,
      * 3-tygodniowe (od roku akad. 2008/2009) - studenci studiujący na kierunku Socjologia.

  Przedmioty są realizowane według programu w pełni odpowiadającego standardom kształcenia ustalonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wprowadzone Rozporządzeniem MNiSW z dn. 12.07.2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia...)

  Kim będziesz po ukończeniu studiów licencjackich w WSB?

      * Dobrze wykształconym specjalistą, absolwentem nowoczesnej Uczelni, o którego będzie               zabiegał rynek pracy;

      * osobą potrzebną gospodarce i społeczeństwu dzięki ugruntowanej wiedzy z zagadnień                ekonomicznych, socjologicznych, prawniczych;

      *absolwentem profesjonalnie przygotowanym do aktywnego poszukiwania pracy, staży,                   praktyk w kraju i zagranicą - w tym wspomoże Cię Biuro Karier WSB;

      *atrakcyjnym kandydatem na pracownika dzięki studiom zagranicznym oraz doświadczeniu               zawodowemu, które zdobędziesz podczas praktyk studenckich;

      * osobą przygotowaną do uruchomienia własnej działalności gospodarczej;

      *partnerem w rozmowach w języku angielskim lub niemieckim, co potwierdzi certyfikat                       międzynarodowy TELC, który możesz  zdobyć po II roku studiów (certyfikat TELC na poziomie       B2 jest honorowany przez urzędy służby cywilnej);

      * osobą skuteczną w działaniu dzięki sprawnej obsłudze komputera i internetu;

      *absolwentem przygotowanym do samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących               stosunków międzyludzkich, kwestii społecznych, problemów organizacyjnych i personalnych w       przedsiębiorstwie oraz instytucji;

      *osobą, która dzięki studiom w WSB poszerzy grono przyjaciół oraz zrealizuje swoje marzenia.


  Absolwenci WSB są profesjonalnie przygotowani do rozwijania działalności innowacyjnej w zmieniającej sie rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Potrafią właściwie łączyć teorię z praktyką oraz szybko dostosowywać się do zmieniających warunków ekonomiczno-politycznych. Są przygotowani do pracy w strukturach administracyjno-samorządowych, podmiotach gospodarczych, organizacjach społecznych i politycznych oraz do prowadzenia działalności na własny rachunek.

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |