Home > Podyplomowe > Rachunkowość - ogólne > Warszawa > Rachunkowość według MSR i MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ) - Warszawa - Mazowieckie

Rachunkowość według MSR i MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej )

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rachunkowość według MSR i MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ) - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów jest przede wszystkim przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie w praktyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Ta niezbędna wiedza obejmuje nie tylko wytyczne poszczególnych standardów i interpretacji, ale także: - rachunkowość zarządczą, bez której nie jest możliwe spełnienie wymogów większości standardów, a nawet zrozumienie istoty wytycznych wielu z nich, - zarządzanie finansami – narzędzia tej dyscypliny są niezbędne w procesie wyceny wielu elementów sprawozdań finansowych (nie tylko instrumentów finansowych), - zarządzanie, ponieważ dobry specjalista rachunkowości musi rozumieć współczesny biznes, - elementy prawa spółek i prawa podatkowego. Ukończenie Studiów pozwoli absolwentom na uzyskanie certyfikatu księgowego Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, a zarazem, na zakładanie i prowadzenie biur rachunkowych (po uprzednim zdobyciu trzyletniej praktyki w zawodzie), bez obowiązku zdawania stosownych egzaminów kwalifikacyjnych w Ministerstwie Finansów (w przypadku złożenia wniosku o wydanie certyfikatu księgowego wraz z dokumentami poświadczającymi m.in. ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości oraz trzyletnią praktykę w księgowości).
 • Szczegółowe informacje
  Program:
  I. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i ich zastosowanie w praktyce – 117 h
  1. Istota, cel i zakres stosowania MSR/MSSF na tle wymogów polskich i UE. Założenia koncepcyjne przygotowywania i prezentacji sprawozdań finansowych – 6 h
  2. Prezentacja sprawozdań finansowych (MSR 1); zmiany szacunków, zmiany polityki rachunkowości i błędy (MSR 8); zdarzenia po dacie bilansu (MSR 10); sprawozdawczość segmentów (MSSF 8); sprawozdawczość śródroczna (MSR 34), ujmowanie przychodów ze zwykłej działalności (MSR 18) – 7 h
  3. Zapasy (MSR 2) i środki trwałe (MSR 16) – 6 h
  4. Aktywa niematerialne (MSR 38), nieruchomości inwestycyjne (MSR 40) oraz aktywa przeznaczone do sprzedaży (MSSF 5) – 7 h
  5. Utrata wartości aktywów (MSR 36). Prezentacja działalności zaniechanej (MSSF 5) – 6 h
  6. Ujmowanie transakcji leasingowych (MSR 17) – 7 h
  7. Instrumenty finansowe (MSR 32 i 39, MSSF 7) – 13 h
  8. Rezerwy (MSR 37), w tym rezerwy na długoterminowe świadczenia pracownicze (MSR 19). Programy świadczeń emerytalnych (MSR 26) – 6 h
  9. Przychody z umów o usługę budowlaną (MSR 11). Koszty bieżących świadczeń pracowniczych (MSR19) – 7 h
  10. Różnice kursowe (MSR 21), płatności w akcjach (MSSF 2), zysk na akcję (MSR 33) – 6 h
  11. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (wymogi MSSF 1 i przykład sporządzenia bilansu otwarcia zgodnie z MSSF 1) – 7 h
  12. Podatek dochodowy (MSR 12) – 6 h
  13. Rachunek przepływów pieniężnych (MSR 7) – 7 h
  14. Zastosowanie MSSF do sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego – przykład praktyczny (bilans, sprawozdanie z wyniku całościowego, zestawienie zmian w kapitale, noty objaśniające) – 13 h
  15. Skonsolidowane sprawozdania finansowe i połączenia przedsiębiorstw. (MSR 27,28,31 i MSSF 3). Transakcje z podmiotami powiązanymi (MSR 24). Aktualne i przewidywane zmiany w MSSF – 13 h
  II. Rachunkowość zarządcza w dużych korporacjach w warunkach globalizacji i stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR)– 26 h
  III. Wybrane elementy prawa podatkowego – 13 h

  1. Źródła i wykładnia prawa – 2 h
  2. Podatek od towarów i usług – 4 h
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych – 5 h
  4. Ceny transferowe – 2 h
  IV. Wybrane zagadnienia zarządzania finansami – 13 h
  V. Współczesne zarządzanie - 13 h
  VI. Egzamin końcowy – 8 h

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |