Praktyczne MBA. Kompleksowe Szkolenie Kadry Menedżerskiej

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polexpert

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Praktyczne MBA. Kompleksowe Szkolenie Kadry Menedżerskiej - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Praktyki
  Szkolenie składa się z czterech dwudniowych sesji poświęconych praktycznemu zarządzaniu. Osią konstrukcji tego szkolenia jest zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

  Kompetencje menedżerskie nie zawsze pojawiają się w uporządkowanym szyku. Nie jest tak, że menedżerowie planują w poniedziałek, podejmują decyzję we wtorek, organizują w środę, motywują ludzi w czwartek, a kontrolują w piątek. Jest wielce prawdopodobne, że w dowolnym momencie menedżer będzie wykonywał jednocześnie kilka różnych typów działań. Na dobrą sprawę w konkretnych sytuacjach pracę kierowniczą dzieli tyleż różnic, ile łączy podobieństw. Podobieństwa przeważające w większości sytuacji to fazy procesu zarządzania. Natomiast zasadnicze różnice obejmują rozłożenie akcentów, kolejność i konsekwencje poszczególnych faz. W najprostszej formie planowanie oznacza wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji. Podejmowanie decyzji, będące częścią procesu planowania, obejmuje wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości. Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać sprawność zarządzania, dostarczając wskazówek do przyszłych działań.

  O obecnych czasach coraz częściej mówi się, że są to czasy podwyższonego lub bardzo podwyższonego ryzyka (strategicznego, operacyjnego itp.)
  Najczęściej jednak wypowiadający to twierdzenie mają na myśli czynniki ryzyka zewnętrznego, w tym, oczywiście, jakże pojemne pojęcie ,,kryzysu''.
  Nie o kryzysy jednak tu chodzi i nie o zarządzanie sztabu kryzysowego.
  Chodzi o czynniki ryzyka występujące zawsze - stanowiące codzienność.
  Umiejętność zaobserwowania, przewidzenia, wyodrębnienia, zdefiniowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce pozwala na zarządzanie ryzykiem, prawie tak samo jak innymi ,,narzędziami'' biznesu dla uzyskania pożądanych rezultatów, a co za tym idzie - zakładanego zysku w działaniach firmy.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania, przedsiębiorców i osób chcących ukierunkować wiedzę i poznać najnowsze trendy w zarządzaniu
 • Szczegółowe informacje
  PRAKTYCZNE MBA.
  Kompleksowe szkolenie kadry menedżerskiej

  II EDYCJA
  Cztery kluczowe kompetencje w procesie zarządzania:

  Sesja I - PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
  Warszawa, 17 - 18.03.2011r.

  Sesja II - ORGANIZOWANIE
  Warszawa, 14 - 15.04.2011r.

  Sesja III -  PRZEWODZENIE I MOTYWOWANIE
  Warszawa, 19 - 20.05.2011r.
  Sesja IV - KONTROLOWANIE
  Warszawa, 16 - 17.06.2011r.

  Sesja I - PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
  Warszawa, 17 - 18.03.2011r.


  Pierwszym krokiem i kompetencją menadżerska jest planowanie i podejmowanie decyzji czyli określanie celów twardych i miękkich organizacji oraz decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia. Według Petera Druckera w planowaniu menadżerowie przeceniają perspektywę roku jaka stoi przed nimi a nie doceniają możliwości jakie daje okres pięciu lat. P. Drucker konkluduje, że najlepszy plan bez podjęcia decyzji o działaniu nadal jest tylko dobrą teorią. A więc podejmowanie decyzji jest podstawą i katalizatorem napędzającym proces planowania. W tej sesji koncentrujemy się na procesie planowania. Omawiając ustalanie celów i planowanie, musimy jednak pamiętać, że podejmowanie decyzji jest podstawą każdego aspektu ustalania celów i formułowania planów.

  Rozwój umiejętności:
  • planować poprzez wytyczanie celów organizacji i określanie, jak można najlepiej je osiągnąć
  • podejmować decyzję poprzez wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości
  MODUŁ 1
  Podstawowe elementy planowania i podejmowania decyzji:

  • Decyzje i plany
  • Cele (funkcje, rodzaje, odpowiedzialność, zarządzanie wielorakimi celami)
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 2
  Podstawowe elementy planowania i podejmowania decyzji:

  • Planowanie w firmie (rodzaje planów, ramy czasowe, odpowiedzialność, planowanie awaryjne)
  • Planowanie taktyczne i operacyjne
  • Zarządzanie ustalaniem celów i procesami planowania
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 3
  Zarządzanie strategiczne i strategiczne planowanie:

  • Strategia i zarządzanie strategiczne
  • Analiza SWOT - formułowanie strategii
  • Formułowanie i wdrażanie strategii na poziomie autonomicznej jednostki gospodarczej
   (typologia: wg Portera, wg Milesa/Snowa; wg cyklu życia produktu)
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 4
  Zarządzanie strategiczne i strategiczne planowanie:

  • Formułowanie i wdrażanie strategii na szczeblu całego przedsiębiorstwa
  • Typy strategii: strategia jednego produktu, dywersyfikacja zależna i niezależna)
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 5
  Zarządzanie podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów:

  • Istota decyzji i proces jej podejmowania
  • Proces podejmowania decyzji
  • Rodzaje decyzji
  • Warunki podejmowania decyzji
  • Racjonalne i behawioralne podejście do podejmowania decyzji
  • Grupowe i zespołowe podejmowanie decyzji
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 6
  Narzędzia służące do planowania i podejmowania decyzji:

  • Prognozowanie (przedmiot, typy, metody)
  • Inne techniki planistyczne (m.in. programowanie liniowe, PERT)
  • Narzędzia podejmowania decyzji (m.in. macierze wypłat, drzewa decyzyjne)
  • Mocne i słabe strony narzędzi planistycznych
  • Ćwiczenia - case study
  Sesja II - ORGANIZOWANIE
  Warszawa, 14 - 15.04.2011r.


  Druga kompetencja menadżerska to - organizowanie czyli określenie najlepszego sposobu grupowania typów działań i zasobów. Prawo przypadku mówi nam, że jeśli nie przygotujemy się do działania, to planujemy własną porażkę. Dobra organizacja to co najmniej połowa sukcesu. W tej sesji zajmiemy się organizacją lub reorganizacją biznesu.

  Rozwój umiejętności:
  • organizować lub reorganizować i logicznie grupować działania i zasoby
  • zarządzać zmianą
  MODUŁ 1
  Podstawowe elementy organizowania firmy:

  • Organizowanie i struktura firmy
  • Budowa firmy - 6 elementów konstrukcyjnych:
   - Projektowanie stanowisk pracy - zakres obowiązków
   - Grupowanie stanowisk pracy - tworzenie działów
   - Ustalenie hierarchicznej zależności między stanowiskami
   - Podział uprawnień decyzyjnych
   - Działania koordynujące
   - Rozróżnienia między stanowiskami
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 2
  Projektowanie struktury i schematu organizacji:

  • Schemat organizacyjny
  • 2 modele schematu organizacyjnego
  • 4 czynniki sytuacyjne a projektowanie schematu organizacyjnego
  • Strategia firmy a schemat organizacyjny
  • 4 podstawowe formy struktury organizacyjnej i struktury hybrydowe
  • Nowe formy w tworzeniu struktury organizacji
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 3
  Zarządzanie zmianami organizacyjnymi i innowacjami:

  • Czym jest i czego może dotyczyć zmiana?
  • Powód dokonywania zmian w firmach
  • Powód problemów: nie przewidzenie zmian lub nieodpowiednia reakcja
  • Jakie siły doprowadzają do zmian? (zewnętrzne/wewnętrzne)
  • Zrozumienie otoczenia zewnętrznego firmy, ocena pilności zmiany i presji środowiska branżowego;
   Analiza turbulencji i zjawisk przełomowych w branży i otoczeniu biznesowym
  • Zmiana planowana czy zmiana adaptacyjna? (pro-aktywność czy reaktywność)
  • Czy firma ma strategiczną zdolność do zmiany?
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 4
  Zarządzanie zmianami organizacyjnymi i innowacjami:

  • Zrozumienie zmian - sposób podejścia do zmian
  • Modele zachowań w procesie zmian (model Lewina, model wszechstronny Griffina, model Prof. Kottera z Harvard Business School)
  • Główne obszary zmian w organizacji - co może podlegać zmianie?
   - struktura i schemat firmy, technika i operacje, ludzie (m.in. ,,rozwój organizacji''), reengineering, teoria E, Teoria O.
  • Innowacje, proces innowacyjne, formy, zaniechanie, wspieranie innowacji w firmie
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 5
  Zarządzanie zasobami ludzkimi:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście otoczenia firmy
  • Planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, dobór pracowników
  • Rozwój kompetencji - szkolenia
  • Metody utrzymywania pracowników w firmie
  • Kierowanie stosunkami pracy
  • Ćwiczenia - case study
  Sesja III - PRZEWODZENIE I MOTYWOWANIE
  Warszawa, 19 - 20.05.2011r.


  Trzecia kompetencja menadżerska to przewodzenie czyli motywowanie ludzi organizacji do pracy w jej interesie. Peter Drucker powiedział, zarządzać możemy przedmiotami a ludźmi musimy przewodzić. Napoleon Bonaparte odkrył, że ludzie dla przywódcy i nagrody zrobią dużo, a nawet bardzo dużo. Kompetencja ta jest bardzo konkretna; polega na bezpośredniej pracy z ludźmi. W tej sesji wykorzystamy siłę psychologii biznesu.

  Rozwój umiejętności:
  • skłonić członków organizacji do wzajemnej współpracy w interesie organizacji
  • przywództwa sytuacyjnego
  • pragmatycznego motywowani
  MODUŁ 1
  Zachowania pracowników w firmach:

  • Pracownik a firma - wzajemne relacje, oczekiwania, prawa, obowiązki.
  • Cechy osobowości
  • Jak postawy ludzi przekładają się na zachowanie i postawy
  • Rola spostrzegania w zachowaniach osób
  • Stres a zachowanie pracownika 
  • Kreatywność w firmie
  • Rodzaje zachowań pracowników w firmie
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 2
  Motywowanie pracowników:

  • Motywacja a motywowanie
  • Znaczenie motywacji pracownika w miejscu pracy
  • Podejście tradycyjne, od strony stosunków międzyludzkich, od strony zasobów ludzkich
  • Podejście do motywowania od strony treści - (teorie: Eltona Mayo, Maslowa, ERG, Herzberga)
  • Podejście do motywowania od strony procesu - (teorie: oczekiwań, sprawiedliwości, wyznaczania celów)
  • Teoria wzmocnienia
  • 3 strategie motywowania - upełnomocnienie,  uczestnictwo, nowe formy organizacji pracy
  • Wykorzystanie systemów nagradzania do motywowania ludzi
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 3
  Przywództwo i procesy wpływania na
  pracowników:
  • Klucz do zrozumienia przywództwa
  • Czy każdy może być przywódcą? 
  • 5 rodzajów zachowań przywódczych
  • 5 sytuacyjnych teorii przywództwa
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 4
  Przywództwo i procesy wpływania na pracowników:

  • 3 pokrewne teorie przywództwa
  • Zachowania ,,polityczne'' w organizacjach
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 5
  Zarządzanie relacjami z pracownikami i komunikowanie się:

  • Interpersonalny charakter firmy
  • Komunikowanie się a praca managera
  • Formy komunikowania się w firmach
  • Nieformalna komunikacja w firmach
  • Zarządzanie procesem komunikacji w firmie
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 6
  Zarządzanie grupami i zespołami:

  • Grupy i zespoły (typy, dlaczego powstają?, etapy formowania)
  • Cechy grup i zespołów - role, normy, spójność, przywództwo formalne i nieformalne
  • Konflikty interpersonalne i międzygrupowe - istota i przyczyny
  • Zarządzanie konfliktem - pobudzanie, kontrolowanie, rozwiązywanie, eliminowanie
  • Ćwiczenia - case study
  Sesja IV - KONTROLOWANIE
  Warszawa, 16 - 17.06.2011r.


  Czwarta kompetencja menadżerska to kontrolowanie czyli obserwowanie i wprowadzanie korekt do bieżących działań dla ułatwienia sposobu realizacji celów. W wielu organizacjach tylko to jest efektywnie a nie efektownie zrobione, co jest kontrolowane lub zapłacone. W tej sesji opanujemy trudną sztukę jaką jest monitoring w pracy ludzi w dążeniu do osiągnięcia ustalonych wcześniej wyników.

  Rozwój umiejętności:
  • Monitorować/kontrolować szereg różnych procesów i czynności.
  • Obserwować postępy organizacji w realizowaniu jej celów.
  • Udzielać informacji zwrotnej.
  MODUŁ 1
  PROCES KONTROLOWANIA (MONITOROWANIA):
  Podstawowe elementy kontrolowania:

  • Istota kontroli w organizacjach - cel, typy, etapy
  • Kontrola operacji
  • Kontrola finansowa
  • Kontrola strukturalna
  • Kontrola strategiczna
  • Zarządzanie kontrolą w organizacjach - cechy, opory, przezwyciężanie oporu
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 2
  ISTOTA MONITOROWANIA:

  • Cele, typy i etapy monitorowania pracy podwładnych
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 3
  ZARZĄDZANIE MONITORINGIEM:

  • Cechy skutecznego monitorowania
  • Opór wobec monitorowania
  • Metody przezwyciężania oporu
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 4
  PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH:

  • Okresowa rozmowa oceniająca - etapy i zasady prowadzenia
  • Konstruktywna krytyka i udzielanie negatywnej informacji zwrotnej w procesie oceny
  • Błędy w ocenie pracowników
  • Ćwiczenia - case study
  MODUŁ 5
  ZAKOŃCZENIE PROGRAMU:

  • ,,egzamin'' - test sprawdzający wiedzę uczestników z 4 głównych kompetencji menadżerskich
  • podsumowanie całego szkolenia
  • rozdanie dyplomów uczestnictwa
  • zdjęcie absolwenckie.
  Metodologia:
  a) Zajęcia prowadzimy wg cyklu Kolba - nauka przez doświadczenie i praktykę.
  b) Oto stosowane metody:
  • ćwiczenia i testy praktyczne - realizowane indywidualnie i w grupach (rozwiązywanie realnych sytuacji, konkretnych przykładów uczestników szkolenia)
  • scenki i odgrywanie ról (nagrania video i analiza)
  • dyskusje grupowe - wymiana doświadczeń, ocen, rozwiązań
  • burze mózgów
  • studia przypadków (case studies)
  • ćwiczenia integrujące, gry, zabawy interakcyjne
  • mini-wykłady (10-15% czasu szkolenia).


Inne informacje związane z rozwój kardy kierowniczej

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |