Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej


  Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej w latach 2014-2020, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady pomocy publicznej, mające zastosowanie w ramach funduszy strukturalnych w latach 2014-2020.

  Szkolenie umożliwi nabycie praktycznej umiejętności kwalifikowania wsparcia do odpowiedniego przeznaczenia pomocy publicznej i oceny spełnienia wymogów wynikających z wybranego przeznaczenia.

  Zajęcia mają formę wykładu połączonego z warsztatami.

  Metody szkoleniowe:
  • wykład,
  • bezpośrednia praca z aktami prawnymi,
  • prezentacje multimedialne,
  • ćwiczenia.


  Program szkolenia :

  dzień I
  1. Wprowadzenie wraz z podstawowymi pojęciami dotyczącymi pomocy publicznej:
   • pojęcie pomocy publicznej w prawie wspólnotowym (Art. 107 ust. 1 TFUE),
   • definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym w kontekście jednostek samorządu terytorialnego i organizacji non-profit,
   • przeznaczenia i formy pomocy publicznej,
   • wsparcie niestanowiące pomocy publicznej (w tym instrumenty o charakterze generalnym),
   • zakaz udzielania pomocy publicznej i wyjątki spod generalnego zakazu (Art. 107 ust. 1, 2, 3 TFUE),
   • efekt zachęty, czyli niezbędność i proporcjonalność pomocy publicznej,
   • subsydiowanie skrośne,
   • zwrot pomocy publicznej,
   • pomoc publiczna w przepisach dotyczących funduszy strukturalnych (w tym kumulacja pomocy publicznej a zakaz podwójnego finansowania - podejście KE),
   • orzeczenie Leipzig-Halle, a XXIII Raport KE nt. Polityki Konkurencji, czyli jak finansować inwestycje infrastrukturalne.
  2. Pomoc publiczna w ramach rozporządzenia KE 651/2014 oraz wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (pomoc regionalna):
   • sektory wykluczone ze wsparcia,
   • definicja inwestycji początkowej,
   • definicja dużego projektu inwestycyjnego,
   • definicja przedsiębiorcy (w tym MŚP) i jej wpływ na regionalną pomoc inwestycyjną.
  3. Porównanie przepisów z okresów 2007-2013 i 2014-2020.
  4. Wskazanie na przykładach sposobów omijania przedmiotowych definicji i zasad, stosowanych przez potencjalnych beneficjentów.
  5. Pomoc publiczna w ramach rozporządzenia KE 651/2014 oraz wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (pomoc regionalna) c.d.:
   • efekt zachęty,
   • koszty kwalifikujące się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną,
   • omówienie poziomów intensywności, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020,
   • omówienie zasad kumulacji regionalnej pomocy inwestycyjnej (zasady weryfikacji pomocy z różnych źródeł i postępowanie w przypadku przekroczenia limitów intensywności).
  6. Porównanie przepisów z okresów 2007-2013 i 2014-2020.
  7. Wskazanie na przykładach sposobów omijania przedmiotowych definicji i zasad, stosowanych przez potencjalnych beneficjentów.
  8. Warsztaty podsumowujące I dzień szkolenia:
   • identyfikacja działalności gospodarczej w projekcie (wspólnotowa definicja przedsiębiorstwa),
   • jednostkowe przedsiębiorstwo, w tym MŚP (badanie wielkości przedsiębiorstwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na powiązania osobowe i kapitałowe między przedsiębiorstwami),
   • badanie definicji nowej inwestycji, badanie efektu zachęty,
   • ocena kwalifikowalności wydatków do pomocy regionalnej.
  9. Wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

  dzień II
  1. Inne przeznaczenia pomocy w ramach rozporządzenia KE 651/2014:
   • pomoc na infrastrukturę szerokopasmową,
   • pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
   • pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,
   • pomoc na infrastrukturę lokalną,
   • pomoc na szkolenia,
   • pomoc dla MŚP.
  2. Omówienie:
   • zakresu wykluczeń ze wsparcia,
   • stosowanych definicji,
   • kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
   • poziomów intensywności,
   • zasad kumulacji.
  3. Porównanie przepisów z okresów 2007-2013 i 2014-2020.
  4. Wskazanie na przykładach sposobów omijania przedmiotowych definicji i zasad, stosowanych przez potencjalnych beneficjentów.
  5. Pomoc publiczna w ramach rozporządzenia KE 651/2014  - prace badawcze, infrastruktura B+R+I i klastry:
   • sektory wykluczone ze wsparcia,
   • definicja badań podstawowych, przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
   • definicja organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę,
   • definicja infrastruktury B+R+I,
   • definicja klastrów innowacyjnych,
   • definicja innowacji organizacyjnych i procesowych,
   • koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na prace badawcze,
   • koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na infrastrukturę B+R+I,
   • koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą dla klastrów,
   • omówienie poziomów intensywności pomocy na prace badawcze, infrastrukturę B+R+I i klastry.
  6. Porównanie przepisów z okresów 2007-2013 i 2014-2020.
  7. Wskazanie na przykładach sposobów omijania przedmiotowych definicji i zasad, stosowanych przez potencjalnych beneficjentów.
  8. Warunki udzielania pomocy de minimis (Rozporządzenie KE 1407/2013):
   • zakres stosowania
   • definicja działalności eksportowej,
   • definicja rolnictwa i transportu,
   • kiedy ma znaczenie trudna sytuacja ekonomiczna,
   • warsztaty z obliczania limitu pomocy de minimis w obrębie przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych,
   • omówienie zasad kumulacji pomocy de minimis z inną pomocą publiczną,
   • zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis,
   • zmiana zasad obliczania wartości pomocy de minimis przy poręczeniach i pożyczkach,
   • obowiązki podmiotu udzielającego pomocy.
  9. Badanie definicji przedsiębiorstwa zagrożonego (zgodnie z Wytycznymi KE dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw zagrożonych):
   • przesłanki miękkie i twarde definicji,
   • postępowanie upadłościowe i likwidacyjne jako warunki trudnej sytuacji ekonomicznej,
   • praktyczne wskazówki dot. badania sprawozdań finansowych.
  10. Porównanie przepisów z okresów 2007-2013 i 2014-2020.
  11. Warsztaty podsumowujące II dzień szkolenia:
   • weryfikacja kwalifikowalności projektów szkoleniowych i doradczych dla MŚP,
   • weryfikacja definicji badań podstawowych, przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
   • badanie kwalifikowalności inicjatyw klastrowych,
   • badanie definicji innowacji procesowych i organizacyjnych,
   • przekształcenia własnościowe i ich wpływ na limit pomocy de minimis (przekształcenie spółek osobowych w kapitałowe, łączenie i dzielenie spółek, zmiana wspólników spółek cywilnych, itp.),
   • badanie zgodności z zasadami pomocy de minimis (badanie dopuszczalnej wielkości pomocy ze względu na sektor działalności, ocena formularza informacyjnego, wydawanie zaświadczeń i sprawozdawczość z udzielonej pomocy).
  12. Wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.


Inne informacje związane z administracja publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |