Home > Podyplomowe > Edukacja Dorosłych > Zaoczne > Zamość > Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna - Zamość - Lubelskie

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna - Zaoczne - Zamość - Lubelskie

 • Cele
  Celem studiów jest zapoznanie studentów ze społeczno - kulturowymi, psychologicznymi, kryminologicznymi i wiktymologicznymi warunkami stosowania środków probacyjnych i karnych wobec osób naruszających normy prawne. W oparciu o tę wiedzę studenci powinni pogłębić umiejętności lub nauczyć się: korzystania z diagnoz, programowania i prowadzenia oddziaływań resocjalizujących - z uwzględnieniem warunków środowiskowych i ograniczeń psychologiczno - prawnych, projektować mikrosystemy resocjalizacji, zwłaszcza nieletnich i młodocianych, na bazie najnowszej teorii oraz doświadczeń polskich i europejskich, prowadzić pracę resocjalizacyjną i socjalną z osobami zwolnionymi z placówek resocjalizacyjnych i penitencjarnych. Jednym z doniosłych celów tego studium jest także wspomaganie samodoskonalenia zawodowego jego uczestników.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Absolwenci różnych kierunków i specjalności studiów, posiadający dyplomy licencjackie i magisterskie, pracownicy przywięziennych zakładów pracy dla skazanych, funkcjonariusze i pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, społeczni i zawodowi kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji, pracownicy agencji ochrony, innych instytucji rządowych, pozarządowych i organów samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej oraz resocjalizacji, ponadto działacze, wolontariusze i pracownicy stowarzyszeń a także organizacji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, jak i byłym skazanym, inne osoby, które ze względu na specyfikę swej pracy, lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym, w tym przestępczości.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

       Dydaktyka z ortodydaktyką; Informatyka w kryminologii i penitencjarystyce;
       Metodyka pracy penitencjarnej i socjalnej;
       Pedagogiczne i organizacyjne podstawy probacji;
       Pedagogika penitencjarna i środków probacji;
       Pedagogika penitencjarna porównawcza;
       Podstawy patologii społecznej, kryminologii i wiktymologii;
       Podstawy zarządzania penitencjarnego;
       Prawne podstawy resocjalizacji i pracy penitencjarnej;
       Psychologia resocjalizacyjna;
       Problemy psychopatologii;
       Studium przypadku w resocjalizacji i penitencjarystyce;
       Teorie socjalizacji i wychowania resocjalizującego;
       Wybrane zagadnienia socjologii;
       Zarządzanie konfliktem w instytucjach resocjalizacyjnych i penitencjarnych;
       Zastosowania psychologii sądowej i penitencjarnej

Inne informacje związane z Edukacja Dorosłych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |