Home > Kursy i Szkolenia > Podatek Dochodowy od Osób Prawnych (CIT) > Warszawa > nowelizacja ustawy VAT oraz bieżące problemy CIT - Warszawa - Mazowieckie

nowelizacja ustawy VAT oraz bieżące problemy CIT

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły nowelizacja ustawy VAT oraz bieżące problemy CIT - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program:
  Dzień I – VAT
  W związku z planowanymi zmianami ustawy program zajęć może ulec zmianie – tak aby odzwierciedlał aktualny stan prawny.


  I. Nowela wynikająca ze zmiany klasyfikacji statystycznej stosowanej dla potrzeb podatkowych.

  1. Doprecyzowanie definicji towaru i usługi oraz nowe ich oznaczanie symbolami statystycznymi wg PKWiU -2008.
  2. Zasada zachowania stałej stawki podatku VAT mimo zmian w zakresie klasyfikacji statystycznej towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT.
  3. Nowa lista towarów i usług zwolnionych z podatku VAT.
  4. Znowelizowana lista towarów i usług objętych 0% stawką podatku.
  5. Nowa definicja nieodpłatnego przekazania towarów jako dostawy podlegającej VAT.
  6. Rozszerzenie listy przypadków, gdy faktura nie uprawnia do odliczenia VAT naliczonego.
  7. Uproszczenie rocznej korekty VAT naliczonego.

  II. Nowela wynikająca z implementacji dyrektyw unijnych.

  1. Nowe zasady określania miejsca świadczonych usług:
  a) według kryterium nabywcy usługi, tj. podatnika lub podmiotu nie będącego podatnikiem VAT,
  b) związanych z nieruchomościami m.in. oddania w użytkowanie, pośrednictwa w handlu, wynajmu, projektowania, budowy, rzeczoznawstwa itd.
  c) transportowych oraz pomocniczych do transportowych,
  d) kulturalnych, artystycznych, sportowych, rozrywkowych, edukacji, nauki, podobnych i pomocniczych,
  e) restauracyjnych i kateringowych,
  f) niematerialnych m.in. licencyjnych, prawnych, architektonicznych, reklamowych, finansowych itd.
  g) wynajmu ruchomości ze szczególnym uwzględnieniem środków transportu,
  h) turystycznych opodatkowanych tzw. marżą.
  2. Szczególne momenty obowiązku podatkowego dla niektórych usług, w przypadku importu usług.
  3. Nowe zasady składania informacji podsumowujących, obejmujących również świadczenie usług oraz dodatkowe obowiązki ewidencyjne.
  4. Nowe zasady ubiegania się o zwrot podatku VAT z tytułu nabywania towarów i usług poza terytorium Rzeczypospolitej.

  III. Wybrane zagadnienia w aspekcie orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Europejskiego:

  1. Nieodpłatne przekazanie towaru i świadczenie usług w związku z prowadzoną działalnością.
  2. Usługi kooperacyjne świadczone wzajemnie przez podatników.
  3. Refakturowanie usług, a właściwe stawki podatku VAT.
  4. Świadczenie usług finansowych.
  5. Faktury z nieprawidłowo zastosowaną stawką podatku.
  6. Korekty faktur i korekty podatku należnego i naliczonego.

  Dzień II – CIT

  1. Podstawa opodatkowania:
  a) przychody wolne od podatku,
  b) przychody niepodlegające opodatkowaniu,
  c) kwoty niestanowiące przychodów,
  d) problematyka wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego, uzyskania dotacji z UE.

  2. Strata:
  a) zasady rozliczania,
  b) metody wykorzystania strat innych podmiotów,
  c) strata zagranicznego zakładu a podstawa opodatkowania w kraju.

  3. Przychody z działalności gospodarczej:
  a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług,
  b) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych oraz z tytułu mediów, w tym problematyka refakturowania,
  c) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
  d) zaliczki oraz kaucje, czy zawsze zaliczka i kaucja nie stanowią przychodu.

  4. Przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłatnego świadczenia oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia.
  5.
  Przychody z tytułu umorzenia oraz przedawnienia zobowiązań oraz niewykorzystania bądź niezgodnego z przepisami prawa wykorzystania środków z Zakładowego Funduszu Szkoleniowego.

  6. Definicja kosztów uzyskania przychodów:
  a) koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów,
  b) koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

  7. Zasady rozliczania kosztów w czasie:
  a) koszty bezpośrednio związane z przychodem,
  b) koszty pośrednio związane z przychodem,
  c) świadczenia na rzecz pracowników oraz składki jako koszty uzyskania przychodów.

  8. Szczególne zasady dotyczące rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów:
  a) przychody oraz koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny,
  b) przychody oraz koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny,
  c) przychody orz koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład pieniężny.

  9. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:
  a) koszty wsparcia sprzedaży:
   reklama,
   reprezentacja,
   sprzedaż premiowa,
   sponsoring,
   premia pieniężna

  b) świadczenia na rzecz pracowników oraz współpracowników
   szkolenia pracownicze
   szkolenia produktowe
   imprezy integracyjne
   świadczenia wynikające z podróży służbowych
   ZFŚS oraz zmiany w opodatkowaniu świadczeń z funduszu wynikające z działań antykryzysowych
   Wpłaty na Zakładowy Fundusz Szkoleniowy jako koszt uzyskania przychodu – zmiany wynikające z ustawy
   antykryzysowej

  c) koszty eksploatacji samochodów osobowych:
   definicja samochodu osobowego,
   amortyzacja i ubezpieczenia samochodu osobowego,
   remont powypadkowy samochodu osobowego,
   samochody osobowe nie stanowiące składników majątku podatnika,
   samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe,
   samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne  projektowane zmiany od 01.01.2010.

  d) wierzytelności:
   wierzytelności przedawnione,
   wierzytelności umorzone,
   odpisy aktualizujące na wierzytelności,
   wierzytelności odpisane jako nieściągalne,
   zasady uprawdopodobnienia i udokumentowania,
   straty z tytułu sprzedaży wierzytelności.

  e) kary umowne, odszkodowania, utracone zaliczki, grzywny.

  10. Amortyzacja podatkowa:
  a) definicja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niskocenne,
  c) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji podatkowej,
  d) zasady określania wartości początkowej,
  e) ulepszenie środka trwałego,
  f) przyłączenie oraz odłączenie części składowych i części peryferyjnych,
  g) metody oraz stawki amortyzacji,
  h) straty w środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego (w tym również inwestycji w obcym środku trwałym),
  i) problematyka zaniechanych inwestycji – czy do uznania zaniechanej inwestycji za koszt należy ją fizycznie zlikwidować,
  j) leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  11. Różnice kursowe:
  a) różnice kursowe rozpoznawane na zasadach bilansowych,
  b) różnice kursowe rozpoznawane na zasadach podatkowych:

   różnice kursowe na wierzytelnościach i zobowiązaniach,
   różnice kursowe od własnych środków wyrażonych w walucie obcej,
   różnice kursowe na pożyczkach i kredytach.

  c) pożyczki i kredyty denominowane w walucie obcej,
  d) różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.

  12. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych:
  a) przychody osiągane przez nierezydentów:
   odsetki,
   należności licencyjne,
   użytkowanie urządzenia przemysłowego,
   usługi niematerialne,
   podstawowa stawka, stawka obniżona, zwolnienie.
  b) przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych:
   dywidenda,
   umorzenie udziałów (akcji),
   likwidacja osoby prawnej,
   wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego,
   łączenie oraz podział spółek kapitałowych,
   stawka podstawowa, stawka obniżona, zwolnienie.
  c) certyfikat rezydencji.

  13. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi:
  a) identyfikacja podmiotów powiązanych,
  b) metody szacowania dochodów w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi:
   porównywalna cena niekontrolowana,
   metoda rozsądnej marży „koszt plus”,
   metoda ceny odprzedaży,
   metody zysku transakcyjnego.
  c) dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

  14. Pytania i odpowiedzi.

Inne informacje związane z Podatek Dochodowy od Osób Prawnych (CIT)

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |