Kancelaria - Biurowość - Archiwizacja, Elektroniczny Obieg Dokumentacji - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem COSM Centrum Organizacji Szkoleń Menedżerskich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kancelaria - Biurowość - Archiwizacja, Elektroniczny Obieg Dokumentacji - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Zapoznanie pracowników administracyjnych w zakresie prawidłowego trybu i zasad wykonywania czynności kancelaryjnych (biurowości) i archiwizacji dokumentacji, zapewniając jednolity sposób - tworzenia, gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, zabezpieczenia, brakowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Adresatami szkolenia są jednostki organizacyjne (państwowe, samorządowe lub podmioty gospodarcze np. Sp. z o.o.), które w trakcie wykonywania swoich zadań statutowych wytwarzają różnego rodzaju dokumentację. Postępowania z wytworzoną dokumentacją podlegają ściśle określonym normom prawnym.
 • Szczegółowe informacje
  Postępowanie z wytworzoną dokumentacją podlega ściśle określonym regulacjom i normom prawnym, podstawa prawna ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002r., Nr 171, poz. 1396 – tekst jednolity z późn. zm.) nakłada na każdego aktotwórcę prawny obowiązek postępowania z wytwarzaną dokumentacją.

  Korzyści dla uczestników
  • Zapoznanie się z wewnętrznym obiegiem akt                                                   
  • Zapoznanie się z systemem kancelaryjnym
  • Umiejętność rejestrowania i znakowania spraw
  • Umiejętność posługiwania się Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
  • Znajomość elektronicznego obiegu dokumentacji (podstawy prawne)
  • Umiejętność załatwiania spraw                                                                
  • Umiejętność prawidłowego uporządkowania dokumentacji, celem zdania do archiwum zakładowego lub składnicy akt
  • Znajomość przekazywania akt do archiwum zakładowego lub składnicy akt 
  • Umiejętność prawidłowego postępowania z aktami organów nadzorczych
  • Znajomość przyjmowania akt z komórek organizacyjnych wg „Terminarzu” do archiwum zakładowego lub składnicy akt
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Umiejętność postępowania z dokumentacją  w razie reorganizacji lub likwidacji jednostki
  Program szkolenia
  • Zasady stosowania obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych
   • „Instrukcji Kancelaryjnej”
   • „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”
   • „Instrukcji organizacji i działania archiwum zakładowego lub składnicy akt”
  • Zapoznanie z obligatoryjnymi aktami wykonawczymi
   • Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
   • Resortowymi aktami prawnymi regulującymi w całości lub częściowo zasady i tryb postępowania z dokumentacją specjalistyczną/statutową
  • Zapoznanie się z nowymi przypisami wykonawczymi do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
   • Podstawy prawne dot. statutowej działalności jednostki
   • Zasady redagowania własnych aktów normatywnych – uchwał, zarządzeń, decyzji oraz pism biznesowych, protokołów, sprawozdań, raportów, notatek i załączników
   • Tworzenie prawidłowej dokumentacji aktowej jawnej (m.in. osobowej, płacowej, księgowej, technicznej, fotograficznej) przez właściwe przyporządkowanie pism do konkretnych spraw zgodnie z  „Instrukcją Kancelaryjną" i „Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt”
   • Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji aktowej z podziałam na dokumentację archiwalną i niearchiwalną
   • Zakładanie spisów spraw (przyporządkowanie pisma do danej sprawy)
   • Prawidłowe przygotowanie dokumentacji aktowej do zdania do archiwum zakładowego przez chronologiczne uporządkowanie spraw wewnątrz teczek, opisanie teczek oraz sporządzenie spisów zdawczo –  odbiorczych
   • Zasady i sposoby porządkowania zalegającej dokumentacji aktowej na stanowiskach pracy
   • Zadania archiwum lub składnicy akt w zakresie przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych na podstawie „Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum lub składnicy akt” oraz „Terminarzu”
   • Prowadzenie ewidencji dokumentacji aktowej zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
   • Zasady i sposoby porządkowania zalegającej, nieuporządkowanej dokumentacji aktowej w archiwach zakładowych lub składnicach akt (segregacja dokumentacji na kategorie archiwalne A, B25 (dla składnic akt), BE i B, opisywanie teczek oraz znakowanie dokumentacji
   • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
   • Postępowanie z dokumentacją  w razie reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej (podstawa prawna)
   • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych lub jednostek nadrzędnych
   • Konsultacje indywidualne – odpowiedzi na pytania zgłoszone przez uczestników
  Metodologia szkolenia
  Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów popartych prezentacją multimedialną.
  Uczestnicy szkolenia otrzymują obszerne materiały szkoleniowe, które składają sie z
  • "Instrukcji kancelaryjnej”
  • "Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt” (do 4 rzędu)
  • "Instrukcji organizacji i zakresu działalności archiwum zakładowego lub składnicy akt”
  • Wewnętrznych aktów normatywnych wprowadzających w/w „Instrukcje”
  • Wykazu aktów wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wykaz ważniejszych resortowych aktów prawnych regulujących w całości lub częściowo zasady i tryb postępowania z dokumentacją specyficzną
  Czas trwania szkolenia 2 dni szkoleniowe

Inne informacje związane z administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |